CSR
Strona główna CSR Kwestie pracownicze Zatrudnienie, wynagrodzenia i ochrona socjalna

Zatrudnienie, wynagrodzenia i ochrona socjalna

Zatrudnienie54

Na koniec 2017 roku ELEKTROBUDOWA SA zatrudniała 1710 pracowników (o 5,1% mniej w porównaniu z rokiem 2016), przy czym w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku zatrudnionych zostało 248 nowych osób, a z 321 rozwiązano stosunek pracy (w tym 44 nabyło prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy). W Grupie Kapitałowej zatrudnionych było łącznie 1889 osób, w całym 2017 roku zatrudniono 260 osób, a z 341 rozwiązano stosunek pracy (w tym 46 osób nabyło prawo do emerytury).
74% pracowników ELEKTROBUDOWY SA zatrudnionych było w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony, w Grupie wskaźnik ten kształtował się na poziomie 76%.
Umowy cywilnoprawne są stosowane zarówno w Grupie Kapitałowej, jak i w przypadku ELEKTROBUDOWY SA w rzadkich przypadkach. W 2017 dotyczyło to 90 osób, w tym 19 kobiet, z czego 57 osób (14 kobiet) wykonywało zadania na rzecz ELEKTROBUDOWY SA. W 2017 roku ELEKTROBUDOWA SA korzystała z usług outosourcingu w zakresie obsługi IT.

  GRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SAGRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SAGRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SA
KobietyMężczyźniOgółem
umowy na czas nieokreślony 188 159 1 245 1 105 1 433 1 264
pełny etat 187 158 1 233 1 097 1 420 1 255
niepełny etat 1 1 12 8 13 9
umowy na czas określony (w tym na okres próbny) 64 61 391 385 455 446
pełny etat 63 60 384 378 446 438
niepełny etat 1 1 8 7 9 8
RAZEM 252 220 1 637 1 490 1 889 1 710

Tab. 9. Zatrudnienie ze względu na wymiar czasu pracy, rodzaj umowy o pracę i płeć na dzień 31 grudnia 2017 roku (w osobach) z wyłączeniem osób przebywających na urlopach wychowawczych, bezpłatnych i zasiłkach rehabilitacyjnych.56

  GRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SAGRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SAGRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SA
KobietyMężczyźniOgółem
poniżej 30 lat 52 2,8% 45 2,6% 366 19,4% 348 20,4% 418 22,1% 393 23,0%
30 - 50 lat 144 7,6% 125 7,3% 814 43,1% 728 42,6% 957 50,7% 853 49,9%
powyżej 50 lat 56 3,0% 50 2,9% 457 24,2% 414 24,2% 513 27,2% 464 27,1%
RAZEM 252 13,3% 220 12,9% 1 636 86,7% 1 490 87,1% 1 889 100,0% 1 710 100,0%

Tab. 10. Zatrudnienie w podziale na płeć i wiek na dzień 31 grudnia 2017 (w osobach) z wyłączeniem osób przebywających na urlopach wychowawczych, bezpłatnych i zasiłkach rehabilitacyjnych.57

  GRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SAGRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SAGRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SA
KobietyMężczyźniOgółem
dolnośląskie 0 0 10 10 10 10
lubuskie 0 0 6 6 6 6
łódzkie 2 2 34 34 36 36
małopolskie 4 4 58 58 62 62
mazowieckie 21 22 222 222 243 243
opolskie 2 2 79 79 81 81
pomorskie 6 7 39 32 45 37
śląskie 148 120 425 286 573 403
świętokrzyskie 0 0 2 2 2 2
wielkopolskie 66 68 614 614 680 680
zachodniopomorskie 1 1 40 40 41 41
Finlandia 2 2 107 107 109 109
Ukraina 0 0 1 0 1 0
RAZEM 252 220 1 636 1 490 1 889 1 710

Tab. 11. Zatrudnienie w podziale na lokalizację na dzień 31 grudnia 2017 roku(w osobach) z wyłączeniem osób przebywających na urlopach wychowawczych, bezpłatnych i zasiłkach rehabilitacyjnych.58

  GRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SAGRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SAGRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SA
KobietyMężczyźniOgółem
poniżej 30 lat 18 6,9% 18 7,3% 136 52,3% 131 52,8% 154 59,2% 149 60,1%
30 – 50 lat 15 5,8% 14 5,6% 53 20,4% 51 20,6% 68 26,2% 65 26,2%
powyżej 50 lat 7 2,7% 6 2,4% 31 11,9% 28 11,3% 38 14,6% 34 13,7%
RAZEM 40 15,4% 38 15,3% 220 84,6% 210 84,7% 260 100,0% 248 100,0%

Tab. 12. Pracownicy nowo zatrudnieni w 2017 roku w podziale na płeć i wiek.59

 GRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SA
dolnośląskie 1 1
łódzkie 2 2
małopolskie 6 6
mazowieckie 42 42
opolskie 9 9
pomorskie 12 12
śląskie 87 75
wielkopolskie 87 87
zachodniopomorskie 1 1
Finlandia 13 13
RAZEM 260 248

Tab. 13. Pracownicy nowozatrudnieni w 2017 roku z uwzględnieniem lokalizacji.60

  GRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SAGRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SAGRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SA
KobietyMężczyźniOgółem
poniżej 30 lat 11 3,2% 10 3,1% 154 45,2% 150 46,7% 165 48,4% 160 49,8%
30 - 50 lat 12 3,5% 11 3,4% 87 25,5% 78 24,3% 99 29,0% 89 27,7%
powyżej 50 lat 10 2,9% 10 3,1% 67 19,6% 62 19,3% 77 22,6% 72 22,4%
RAZEM 33 9,7% 31 9,7% 308 90,3% 290 90,3% 341 100,0% 321 100,0%
w tym osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy 46 44

Tab. 14. Rotacja pracowników w 2017 roku w podziale na płeć i wiek.61

 GRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SA
dolnośląskie 2 2
kujawsko - pomorskie 3 3
łódzkie 8 8
małopolskie 14 14
mazowieckie 54 54
opolskie 15 15
pomorskie 11 10
śląskie 72 53
świętokrzyskie 1 1
wielkopolskie 127 127
Finlandia 11 11
RAZEM 341 321

Tab. 15. Rotacja pracowników w 2017 roku z uwzględnieniem lokalizacji.

Na koniec 2017 roku kobiety stanowiły 12,9% wszystkich zatrudnionych w ELEKTROBUDOWIE SA i 13,3% zatrudnionych w Grupie Kapitałowej. Najwięcej zatrudnionych to mężczyźni w przedziale wiekowym 30-50 lat (50% w ELEKTROBUDOWIE SA, 51% w Grupie). Relatywnie niski odsetek kobiet - pracowników ELEKTROBUDOWY SA, jak również pracowników Grupy Kapitałowej, wynika głównie z charakteru prowadzonych przez Spółki działalności, która wymaga przede wszystkim kompetencji i kwalifikacji technicznych, w tym wykształcenia elektrycznego lub pokrewnego, którym w naszym kraju legitymują się wciąż głównie mężczyźni. Znajduje to potwierdzenie również w realizowanych procesach rekrutacyjnych na stanowiska techniczne, gdzie dominującymi kandydaturami są kandydatury mężczyzn. Spośród wszystkich zatrudnionych kobiet w ELEKTROBUDOWIE SA, 12,6% zajmowało stanowiska kierownicze, a 2,1% - stanowiska dyrektorskie. W Grupie Kapitałowej odsetek ten wynosił odpowiednio 12,3% i 2,3%.
Organy zarządzające (Zarządy Spółek) w Grupie, na dzień 31 grudnia 2017, reprezentowane były przez mężczyzn: w ELEKTROBUDOWIE SA w wieku 30 - 50 lat (2 osoby) oraz powyżej 50 lat (2 osoby), w ENERGOTEST sp. z o. o. - w wieku powyżej 50 lat (1 osoba)62.

 GRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SAGRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SAGRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SA
Poziom stanowiska/ przedział wiekowyKobietyMężczyźniOgółem
fizyczne
poniżej 30 lat 2 0,1% 1 0,1% 205 10,9% 201 11,8% 207 11,0% 202 11,8%
od 30 do 50 lat 9 0,5% 9 0,5% 382 20,2% 374 21,9% 391 20,7% 383 22,4%
powyżej 50 lat 6 0,3% 6 0,4% 292 15,5% 289 16,9% 298 15,8% 295 17,3%
fizyczne ogółem 17 0,9% 16 0,9% 879 46,6% 864 50,5% 896 47,5% 880 51,5%
asystenckie
poniżej 30 lat 21 1,1% 17 1,0% 37 2,0% 37 2,2% 58 3,1% 54 3,2%
od 30 do 50 lat 33 1,7% 28 1,6% 21 1,1% 20 1,2% 54 2,9% 48 2,8%
powyżej 50 lat 8 0,4% 6 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 8 0,4% 6 0,4%
asystenckie ogółem 62 3,3% 51 3,0% 58 3,1% 57 3,3% 120 6,4% 108 6,3%
specjalistyczne
poniżej 30 lat 26 1,4% 24 1,4% 106 5,6% 92 5,4% 132 7,0% 116 6,8%
od 30 do 50 lat 79 4,2% 67 3,9% 252 13,3% 190 11,1% 331 17,5% 257 15,0%
powyżej 50 lat 38 2,0% 35 2,0% 96 5,1% 63 3,7% 134 7,1% 98 5,7%
specjalistyczne ogółem 143 7,6% 126 7,4% 454 24,0% 345 20,2% 597 31,6% 471 27,5%
kierownicze
poniżej 30 lat 3 0,2% 3 0,2% 18 1,0% 18 1,1% 21 1,1% 21 1,2%
od 30 do 50 lat 20 1,1% 18 1,1% 133 7,0% 123 7,2% 153 8,1% 141 8,2%
powyżej 50 lat 4 0,2% 3 0,2% 54 2,9% 50 2,9% 58 3,1% 53 3,1%
kierownicze ogółem 27 1,4% 24 1,4% 205 10,9% 191 11,2% 232 12,3% 215 12,6%
dyrektorskie
od 30 do 50 lat 3 0,2% 3 0,2% 25 1,3% 21 1,2% 28 1,5% 24 1,4%
powyżej 50 lat 0 0,0% 0 0,0% 15 0,8% 12 0,7% 15 0,8% 12 0,7%
dyrektorskie ogółem 3 0,2% 3 0,2% 40 2,1% 33 1,9% 43 2,3% 36 2,1%
Ogółem 252 13,3% 220 12,9% 1 636 86,7% 1490 87,1% 1 888 100,0% 1 710 100%

Tab. 16 Kadra pracownicza w podziale na kategorie według wieku, płci i poziomu stanowiska na dzień 31 grudnia 2017 roku (w osobach) z wyłączeniem osób przebywających na urlopach wychowawczych, bezpłatnych i zasiłkach rehabilitacyjnych.63

Na koniec 2017 roku w Grupie Kapitałowej zatrudnionych było 12 osób niepełnosprawnych, z tego 11 osób w ELEKTROBUDOWIE SA, co stanowi 0,6% wszystkich zatrudnionych. Kwota opłaconych składek na PFRON64 w Grupie w 2017 roku wyniosła 1 915 000 zł, z tego 1 784 272 zł w ELEKTROBUDOWIE SA.

  GRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SAGRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SAGRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SA
KobietyMężczyźniOgółem
poniżej 30 lat 0 0 1 1 1 1
30 - 50 lat 1 1 3 3 4 4
powyżej 50 lat 2 1 5 5 6 6
RAZEM 3 2 9 9 12 11

Tab. 17. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w podziale na płeć i wiek na dzień 31 grudnia 2017 roku (w osobach).65

Wynagrodzenie

Polityka wynagrodzeń w ENERGOTEST sp. z o.o. prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w Spółce Regulamin Wynagradzania, który określa minimalne stawki wynagrodzeń w zależności od stanowisk. W ELEKTROBUDOWIE SA mają zastosowanie zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 25 sierpnia 2017 roku, który zawiera zasady wynagradzania oraz inne kwestie pracownicze, między innymi dotyczące czasu pracy oraz współdziałania z zakładowymi organizacjami związkowymi.GRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SA
Średnie wynagrodzenie podstawoweŚrednie wynagrodzenie całkowiteŚrednie wynagrodzenie podstawoweŚrednie wynagrodzenie całkowite
stanowiskoKobietyMężczyźniKobietyMężczyźniKobietyMężczyźniKobietyMężczyźni
fizyczne 2 550 3 037 3101 4125 2 568 3 030 3 138 4 129
asystenckie 3 502 3 211 3745 3793 3 516 3 205 3 727 3 789
specjalistyczne 4 346 4 992 4727 5862 4 269 4 648 4 610 5 343
kierownicze 7 613 7 010 8785 8146 7 260 6 901 8 331 8 016
dyrektorskie 12 000 14 062 19 389 18 335 12 000 13 982 19 389 18 242
ogólnie 4 426 4 416 4 930 5 503 4 368 4 207 4 847 5 257

 

 Stosunek przeciętnego wynagrodzenia podstawowego kobiet i mężczyznStosunek przeciętnego wynagrodzenia całkowitego kobiet i mężczyznStosunek mediany wynagrodzenia podstawowego kobiet i mężczyznStosunek mediany wynagrodzenia całkowitego kobiet i mężczyzn
stanowiskoGRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SAGRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SAGRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SAGRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SA
fizyczne 83,97% 84,74% 75,18% 75,98% 80,00% 80,00% 73,53% 75,40%
asystenckie 109,07% 109,68% 98,74% 98,35% 112,90% 112,90% 97,07% 96,85%
specjalistyczne 87,05% 91,85% 80,64% 86,28% 85,11% 85,56% 75,57% 82,30%
kierownicze 108,59% 105,19% 107,84% 103,93% 107,69% 107,69% 113,06% 112,11%
dyrektorskie 85,34% 85,82% 105,75% 106,29% 90,57% 100,00% 130,17% 136,23%
ogólnie 100,21% 103,83% 89,60% 92,20% 105,57% 111,76% 87,51% 90,98%

Tab. 18 Wskaźniki dotyczące wynagrodzenia podstawowego oraz wynagrodzenia całkowitego kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach stanowisk.66

Mediana wynagrodzenia podstawowego w Grupie Kapitałowej dla kobiet na koniec 2017 roku była większa od mediany wynagrodzenia podstawowego dla mężczyzn o 5,57%. Z kolei mediana wynagrodzenia całkowitego na koniec roku 2017 dla kobiet była niższa od mediany wynagrodzenia całkowitego dla mężczyzn o 12,49%. W ELEKTROBUDOWIE SA mediana wynagrodzenia podstawowego dla kobiet na koniec 2017 roku była większa od mediany wynagrodzenia podstawowego dla mężczyzn 11,76%. Z kolei mediana wynagrodzenia całkowitego na koniec roku 2017 dla kobiet była niższa od mediany wynagrodzenia całkowitego dla mężczyzn o 9,02%. Ze względu na specyfikę działalności zarówno Grupy Kapitałowej, jak i Spółki ELEKTROBUDOWA SA, kobiety zajmują głównie stanowiska nierobotnicze.

Świadczenia dla pracowników67

Zarówno ELEKTROBUDOWA SA, jak i ENERGOTEST sp. z o.o. oferują pracownikom świadczenia socjalne w oparciu o przyjęty Regulamin Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych danej spółki. Ze świadczeń ZFŚŚ mogą korzystać obok pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy członkowie ich rodzin, pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, jak również emeryci i renciści, byli pracownicy zakładu pracy i członkowie ich rodzin. W ELEKTROBUDOWIE SA zakres i forma świadczeń uzgadniane są w ramach konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.

 GRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SA
udzielanie zapomóg w sytuacjach losowych i zdrowotnych pracowników oraz emerytów i rencistów
dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży (obozy, kolonie, zimowiska, zielone szkoły);
pożyczki na zakup, budowę i remont zasobów mieszkaniowych;
dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej i sportowej (bilety na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe i sportowe);
dopłaty do usług i świadczeń w zakresie różnych form działalności sportowo-rekreacyjnej (karnety na basen, fitness, siłownię, program MultiSport, dofinansowanie do wyjazdów i wycieczek dla pracowników);
spotkania integracyjne dla pracowników, organizacja imprez
dla dzieci pracowników (Mikołajki, Dzień Dziecka), dofinansowanie do działalności Koła Emerytów;
opieka nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych i w przedszkolach  
dofinansowanie wyprawek szkolnych  

Tab. 19 Przeznaczenie środków z ZFŚS.

W 2017 roku na działalność socjalną finansowaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych łącznie dla ELEKTROBUDOWY SA i ENERGOTEST sp. z o.o. wydano w sumie 2 824 199 zł, z tego 2 609 757 zł w ELEKTROBUDOWIE SA.
Wszyscy pracownicy ELEKTROBUDOWY SA objęci są kompleksową opieką medyczną. W roku 2017 suma wydatków na ochronę zdrowia wyniosła w Spółce 1 755 805, 56 zł. Każdy pracownik w ramach zapewnionego pakietu medycznego ma także możliwość skorzystania z profilaktycznych szczepień przeciwko grypie, może również wykupić na preferencyjnych warunkach usługę opieki medycznej dla swojej najbliższej rodziny.

Pracownicy ENERGOTEST sp. z o.o. mają dostęp do prywatnej opieki medycznej na preferencyjnych warunkach. W spółce funkcjonuje również pracowniczy program emerytalny, do którego pracownik, który nie ma skończonych 60-ciu lat, może przystąpić dobrowolnie, po przepracowaniu 2 lat. Pracownicy Spółki są również objęci dodatkowym, finansowanym przez pracodawcę ubezpieczeniem na życie.

Obydwie spółki sprzyjają i wspierają wszystkich pracowników, którzy zostali rodzicami, dbając o umożliwienie im korzystania w pełni z wszystkich uprawnień związanych z rodzicielstwem. W ELEKTROBUDOWIE SA od 2010 roku funkcjonuje program, ELEKTROBUDOWA SA Przyjazna Rodzicom, który ma na celu ułatwienie godzenia pracy z życiem prywatnym, biorąc pod uwagę sytuację pracowników, którzy zostają rodzicami. Kobiety, które urodziły dziecko i decydują się powrócić do pracy, mogą, niezależnie od przysługujących im przerw na karmienie, korzystać ze skróconego o godzinę dziennie czasu pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Elementem programu jest także elastyczny czas pracy, możliwość pracy w systemie home - office, jeśli wymagania stanowiska to umożliwiają, a także możliwość ustalenia w porozumieniu z przełożonym, indywidualnego rozkładu czasu pracy do ukończenia przez dziecko dwóch lat. Od roku 2017 Spółka oferuje także dopłaty do kosztu żłobka finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
W roku 2017 do pracy w Grupie Kapitałowej wróciły 22 kobiety, które skorzystały z urlopu macierzyńskiego, z tego 20 w ELEKTROBUDOWIE SA.

  GRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SAGRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SAGRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SA
KobietyMężczyźniOgółem
Liczba osób uprawnionych do urlopu68 22 20 142 126 164 146
Liczba osób, które skorzystały z urlopu 22 20 82 67 104 87
Liczba osób, które skorzystały z urlopu i powróciły do pracy 22 20 79 64 101 84
Liczba osób, które skorzystały z urlopu i po powrocie do pracy były zatrudnione dalej przez 12 miesięcy 21 19 71 56 92 75
Liczba osób, które skorzystały z urlopu i stosunek pracy został rozwiązany
w ciągu 12 miesięcy
2 1 11 11 13 12

 

 GRUPA KAPITAŁOWAELEKTROBUDOWA SA
Wskaźnik powrotu do pracy
(stosunek całkowitej liczby pracowników, którzy wrócili do pracy po urlopie macierzyńskim / ojcowskim do całkowitej liczby pracowników, którzy powinni byli wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim/ojcowskim)
97,12% 96,55%

Tab. 20 Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim / ojcowskim w podziale na płeć.69

54G4-LA1
55S.2.4.
56S.2.1; G4-10
57G4-10
58G4-10
59S.2.2
60G4-LA1
61S.2.3.
62G4-LA12
63G4-LA12
64S.2.13.
65S.2.6
66S.2.7; S.2.9; G4-LA13
W analizach stawek wzięto pod uwagę dane dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy z wyłączeniem: pracowników zatrudnionych na budowach eksportowych, uczniów, członków zarządu, pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, zasiłkach chorobowych oraz rehabilitacyjnych. Na koniec roku 2017 w ELEKTROBUDOWA SA było to 1468,a w Grupie Kapitałowej 1639 pracowników.
67S.2.15.
68Wartość szacunkowa - nie wszyscy pracownicy zgłaszają informację o narodzinach dziecka.
69S.2.14.; G4-LA3


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony