CSR
Strona główna CSR Obszar zarządczy Zarządzenie etyką

Zarządzenie etyką

Działanie w sposób zgodny z regułami prawnymi, społecznymi i etycznymi, to nie podlegający dyskusji fundament działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej.
Ogólne zasady, którymi mają kierować się wszyscy pracownicy ELEKTROBUDOWY SA i ENERGOTEST sp. z o.o., pożądane i niepożądane postawy oraz zachowania obowiązujące w relacjach z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, dotyczące zagadnień kluczowych z punktu widzenia całej organizacji, jak również wartości stanowiące podstawy etycznej kultury organizacyjnej, przedstawione są w obowiązujących w obu spółkach Kodeksach31. W ENERGOTEST sp. z o.o. jest to Kodeks Etyczny ENERGOTEST sp. z o.o., dostępny na stronie: http://www.energotest.com.pl/uploads/media/kodeks_etyczny.pdf w ELEKTROBUDOWIE SA - druga wersja Kodeksu, tj. Kodeksu Postępowania Etycznego obowiązująca od końca maja 2017 roku32, dostępna na stronie: https://www.elektrobudowa.pl/pl/csr/etyka.

Wytyczne zawarte w dokumentach są wiążące i co do zasady powinny być przestrzegane niezależnie od okoliczności, ze świadomością, że żaden Kodeks nie zastępuje zdrowego rozsądku i właściwego osądu sytuacji. Nie sposób bowiem przewidzieć wszystkich sytuacji, jakie potencjalnie mogą wystąpić w środowisku zawodowym, w tym sytuacji „trudnych etycznie”. W takich przypadkach zachęca się pracowników do przeanalizowania możliwych działań i decyzji oraz oceny ich przypuszczalnych konsekwencji.
Obie Spółki podjęły działania z zakresu komunikacji wewnętrznej dotyczące zagadnień kultury etycznej i tworzących ją zasad. Zobowiązały swoich pracowników do zapoznania się z zapisami Kodeksów oraz stosowania się do ich zaleceń i udokumentowały w formie rejestru fakt podpisania przez pracowników stosownych oświadczeń o zobowiązaniu się do zapoznania z treścią właściwego Kodeksu i do jego przestrzegania. Kodeksy są także przedstawiane nowym pracownikom przy zawieraniu umów o pracę. W ELEKTROBUDOWIE SA, w związku z wprowadzeniem nowej wersji Kodeksu, każdy pracownik Spółki otrzymał wydrukowany egzemplarz kodeksu.

Za przestrzeganie reguł ustanowionych w wyżej wymienionych Kodeksach i podejmowanie działań zapobiegających ich naruszeniu, odpowiedzialni są wszyscy pracownicy obu spółek, świadomi wspólnoty, jaką tworzą w miejscu pracy oraz praw i obowiązków z tego wynikających. Dodatkowo, nowy Kodeks Postępowania Etycznego w ELEKTROBUDOWIE SA, wprowadził funkcję Rzecznika Zaufania, do którego kierować należy wszelkie przypadki naruszania Kodeksu. W sytuacji zgłoszenia potencjalnego naruszenia zasad Kodeksu, obowiązkiem Rzecznika Zaufania jest powołanie Komisji, której celem jest podjęcie działań wyjaśniających, czy i w jakim zakresie nastąpiło naruszenie postanowień Kodeksu. Osoby, które będą zajmować się wyjaśnianiem dokonanego zgłoszenia są zobowiązane do ochrony przekazanych im informacji oraz ochrony danych osobowych zgłaszającego.

Wartości ELEKTROBUDOWY SA33

Odpowiedzialność i uczciwość
Wywiązujemy się ze swoich zobowiązań. Nie obiecujemy tego, czego nie jesteśmy w stanie zrealizować. Podstawę naszego działania stanowi przestrzeganie prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów istniejących na obszarze państw, w których firma prowadzi swoją działalność. Działamy w zgodzie ze standardami etycznymi i nie osiągamy korzyści osobistych kosztem innych i kosztem firmy. Uczciwość, zawodowe kompetencje i troska o dobro Spółki to cechy, na których opiera się nasza reputacja.
Przejrzystość
Przestrzegamy zasad ładu korporacyjnego, a dialog z partnerami prowadzimy w sposób konstruktywny, uczciwy, przejrzysty i otwarty. Dbamy, by przekazywane naszym interesariuszom informacje były rzetelne, terminowe, kompletne i zgodne z rzeczywistością. Nie dopuszczamy do świadomego zniekształcania faktów, zamiarów, ani opinii, a tym samym do celowego wprowadzania w błąd.
Profesjonalizm
Dążymy do bycia ekspertem w swojej dziedzinie poprzez rozwijanie naszych kompetencji oraz pozyskiwanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Uznajemy, że zapewnienie najwyższej jakości naszych produktów i usług, ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu i przyczynia się do wzrostu zaufania pomiędzy firmą a jej interesariuszami. Dbamy o to, by mechanizmy zarządzania były na najwyższym poziomie i bierzemy odpowiedzialność za konsekwencje swoich decyzji i działań.
Dążenie do sukcesu i ciągły postęp
Wyznaczamy sobie i realizujemy ambitne cele, możliwe do osiągnięcia dzięki orientacji na innowacyjność i wolę osiągnięcia sukcesu. Wychodzimy z inicjatywą, działamy odważnie i z zaangażowaniem, aktywnie dążąc do zmian na lepsze, usprawniając procesy i ograniczając błędy. Wszelkie niepowodzenia traktujemy jako okazję do refleksji i wyciągnięcia odpowiednich wniosków na przyszłość.
Współdziałanie
Wierzymy, że jesteśmy w stanie osiągnąć więcej, łącząc nasze indywidualne mocne strony. Z szacunkiem odnosimy się do swoich współpracowników bez względu na zajmowane stanowisko. Budujemy pozytywne, partnerskie relacje, kierując się dobrymi intencjami i wzajemnym zaufaniem. Doceniamy wartość płynącą z różnorodności zespołów. Dzielimy się informacjami, wiedzą i doświadczeniem, szukając wspólnych rozwiązań przybliżających do osiągnięcia celów firmy. Zamiast rywalizacji, wybieramy możliwość współpracy – zarówno we własnych zespołach, w całej Spółce i w Grupie Kapitałowej

Wartości ENERGOTEST sp. z o.o.

Przestrzeganie prawa
Spółka oraz wszyscy pracownicy działający w jej imieniu są zobowiązani do przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów istniejących na obszarze państw, w których prowadzi ona swoją działalność

Odpowiedzialność
ENERGOTEST sp. z o.o. wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Nie obiecuje tego czego nie jest w stanie zrealizować. Stara się działać tak, aby klienci, udziałowcy, jak również pracownicy mieli pewność, że zawsze dotrzymuje się słowa

Uczciwość i bezstronność
Nasi partnerzy ufają nam ze względu na nasze zawodowe kompetencje i uczciwość - cechy, na których opiera się nasza reputacja

Przejrzystość
Dialog z naszymi partnerami prowadzimy w sposób konstruktywny, przejrzysty i otwarty. Szacunkiem darzymy wszystkich interesariuszy oraz pracowników.

Profesjonalizm
Dążymy do bycia ekspertem w swojej dziedzinie poprzez rozwijanie naszych kompetencji, wiedzy oraz pozyskiwanie rozwiązań, które pozwolą na podniesienie jakości wykonywanych usług.

Dążenie do sukcesu
Wyznaczamy ambitne cele dla firmy i dla pracowników, wspierając innowacyjność, zdobywanie wiedzy, pracę zespołową i wolę osiągnięcia sukcesu

W roku 2017 w ELEKTROBUDOWIE SA i w ENERGOTEST sp. z o.o. nie odnotowano skarg dotyczących potencjalnych naruszeń standardów etycznych. Nie powzięto także informacji o takich sytuacjach w odniesieniu do spółki ELEKTROBUDOWA UKRAINA sp. z o. o. oraz w odniesieniu do dostawców spółek34. Nie miały miejsca audyty etyczne w organizacji na zlecenie jej odbiorców35.

ELEKTROBUDOWA SA i ENERGOTEST sp. z o.o. co do zasady są zainteresowane nawiązaniem współpracy jedynie z organizacjami, które działają w sposób etyczny, jednak jak dotąd nie prowadziły analizy łańcucha dostaw pod kątem przestrzegania zasad etycznych, nie nakładały na dostawców, w tym podwykonawców, określonych zobowiązań w tym obszarze, w tym poprzez zawieranie adekwatnych klauzul w umowach36 i nie weryfikowały formalnie ich spełniania, w tym nie prowadziły audytów weryfikujących przestrzeganie tych praw37. Mając jednocześnie na uwadze istotność danego zagadnienia tj. uwzględniając to, że w łańcuchu dostaw mogą wystąpić obszary ryzyk, w których brak nieprzestrzeganie zasad etycznych może wpłynąć zarówno na reputacje spółki, jak i na jej zdolność do wywiązywania się ze swoich zobowiązań, ELEKTROBUDOWA SA podejmie prace zmierzające do ustanowienia Kodeksu Dostawców, który regulować będzie obszar współpracy z dostawcami i podwykonawcami, stanowiąc uzupełnienie funkcjonujących procedur zakupowej i ofertowej, i który wskazywać będzie na oczekiwany zakres odpowiedzialności dostawców i podwykonawców w zakresie działanie w sposób etyczny.

31G.4.1
32Prace nad nowym dokumentem ELEKTROBUDOWA SA trwały kilka miesięcy. Zawartość projektu Kodeksu była przedmiotem wielu dyskusji i ulegała przeobrażeniom w oparciu o usłyszane opinie i argumenty stron zaangażowanych w jego tworzenie.
33G4-56
34G.4.5.
35G.4.3
36G.4.7
37G.4.2.; G.4.3 ; G.4.4


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony