CSR
Strona główna CSR Obszar zarządczy Zarządzanie ryzykiem 26

Zarządzanie ryzykiem 26

W Grupie Kapitałowej nie funkcjonuje jedna, ogólna polityka zarządzania ryzykiem biznesowym, co wynika z różnej skali i charakteru działalności oraz wielkości organizacji ją tworzących i ich różnych kultur organizacyjnych. W ELEKTROBUDOWIE SA i ENERGOTEST sp. z o.o. ma zastosowanie procedura Identyfikacji i zarządzania ryzykiem nieprawidłowości i nadużyć oraz przeciwdziałanie korupcji. Szczególne potraktowanie tego tematu w ELEKTROBUDOWIE SA w 2016 roku znalazło odzwierciedlenie w nowym schemacie struktury organizacyjnej - za zarządzanie ryzykiem nadużyć odpowiada Główny Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć. Do jego obowiązków należy miedzy innymi identyfikacja obszarów działalności biznesowej, w których mogą występować potencjalne nadużycia oraz prowadzenie systemowych działań zmierzających do wykrycia nieprawidłowości, nadużyć lub zdarzeń o charakterze korupcyjnym w poszczególnych obszarach Spółki (szczególnie w tych, w których ryzyko występowania nadużyć jest największe), badanie przyczyn nieprawidłowości, nadużyć i korupcji oraz ustalenie osób odpowiedzialnych i zakresu odpowiedzialności za poszczególne obszary takiego działania. Nadrzędnym celem zarządzania ryzykiem nadużyć jest stworzenie systemowych rozwiązań ograniczających możliwości wystąpienia potencjalnych nadużyć poprzez odpowiednie działania prewencyjne, stworzenie rozwiązań formalnych i organizacyjnych oraz podnoszenie świadomości pracowników w tym obszarze.

ELEKTROBUDOWA SA mając na uwadze wielkość Spółki i jej pozycję rynkową, realia rynkowe, w jakich funkcjonuje oraz wymogi stawiane spółkom giełdowym, jak również funkcjonujący system zarządzania, Spółka stosuje rozwiązania pozwalające na zarządzanie ryzykiem, stosując kompleksowe i uporządkowane podejście. Na system zarządzania ryzykiem27 składają się: identyfikacja ryzyka, ocena ryzyka, mechanizmy kontrolne i monitoring. Ryzyka ocenia się, posługując się kategoriami wpływu (skutków) i prawdopodobieństwa wystąpienia. Ocenia się tzw., ryzyko brutto, czyli ryzyko samo w sobie, tak jakby nie było w żaden sposób kontrolowane, przy zastosowaniu czterostopniowej skali do wpływu i prawdopodobieństwa.

Zarządzanie ryzykiem w Spółce (rozumianym jako szanse i zagrożenia, zdarzenia, które mogę przynieść zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki) obejmuje zarządzanie ryzykiem na projekcie (zarządzanie poziome) oraz zarządzanie ryzykiem istotnym dla Spółki (zarządzanie pionowe/procesowe). Obydwa procesy opisane są w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego.
Ustanowiono rejestr ryzyk związanych z działalnością spółki. Rejestr ryzyk firmy zawiera obok innych ryzyk kategorie ryzyk środowiskowych i społecznych oraz ryzyk związanych z działalnością korupcyjną, łapownictwem oraz innymi zachowaniami nieetycznymi. Zdefiniowano listę ryzyk kluczowych i podejście do zarządzania tymi ryzykami oraz odpowiedzialnych za zarządzanie poszczególnymi ryzykami. Corocznie tworzona lista kluczowych ryzyk jest zatwierdzana przez Zarząd Spółki.

Zarządzanie najważniejszymi ryzykami związanymi z prowadzoną działalnością Spółki przypisane zostało osobom odpowiedzialnym za dany obszar na poziomie najwyższego kierownictwa Spółki (finanse, marketing, zasoby ludzkie), kierownictwa w Oddziałach lub w komórkach centralnych. Dzięki temu możliwa jest skuteczna kontrola i podejmowanie decyzji naprawczych na bieżąco.

Najistotniejszymi zagrożeniami, które mają wpływ na realizację założonych przez ELEKTROBUDOWĘ SA celów są obecnie ryzyka: czynnika ludzkiego, ograniczenia możliwości rozwojowych w kraju, wkraczania na nowe rynki zagraniczne oraz budowy nowych kompetencji i ryzyko ofertowe. Zagrożenia te skupiają największą uwagę kierownictwa, angażują zasoby i największe środki do ograniczenia skutków lub zmniejszenia możliwości ich wystąpienia.

Wśród ryzyk środowiskowych28 zwrócono uwagę między innymi na ryzyko braku pełnej wiedzy o przyrodzie chronionej na terenie prowadzonych pracy, ryzyko wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń niosących za sobą nieodwracalne zmiany w przyrodzie, ryzyko związane z niewłaściwą gospodarką odpadami, ryzyko grożących spółce procesów i kar w związku z nieprzestrzeganiem wymagań środowiskowych.
Do ryzyk społecznych zaliczyć można m.in: ryzyka braku doświadczonej kadry znającej, przestrzegającej i egzekwującej stosowanie przepisów BHP, ryzyko wypadków przy pracy, ryzyko nieprzestrzegania przepisów BHP przez podwykonawców, ryzyko niewłaściwie działającego procesu komunikacji, ryzyko czynnika ludzkiego (ryzyko braku kadry o właściwych kompetencjach, utraty kluczowych pracowników, nieodpowiednich warunków pracy), ryzyko nierównego traktowania w miejscu pracy, ryzyko strajków pracowniczych, ryzyko protestów lokalnych społeczności w związku z realizowanymi działaniami, ryzyko niewłaściwego zarządzania bezpieczeństwem informacji).

Za identyfikowanie podstawowych obszarów ryzyk w firmie odpowiada Audytor Wewnętrzny, do którego zadań należy również inicjowanie i współdziałanie w przygotowaniu działań zapobiegawczych i korygujących oraz sprawowanie kontroli nad stosowaniem i przestrzeganiem procedur zmniejszających / eliminujących ryzyko. W oparciu o aktualne wyniki analizy i oceny ryzyk audytor sporządza plan audytu, z którego sprawozdanie jest zatwierdzane przez Zarząd Spółki.

W celu poprawy zarządzania ryzykiem i zwiększania prawdopodobieństwa zrealizowania ustalonych celów i zadań w Spółce realizowana jest kontrola wewnętrzna29. System kontroli wewnętrznej składa się z pięciu, ściśle powiązanych ze sobą elementów i z procesem zarządzania organizacją:

  • środowisko kontroli (pracownicy wraz z ich indywidualnymi cechami i otoczenie, w jakim działają),
  • szacowanie ryzyka (identyfikacja i analiza rodzajów ryzyka, wiążących się z wyznaczonymi celami organizacji),
  • wielostopniowe mechanizmy kontrolne (oparte na procedurach czynności zapewniające przestrzeganie wytycznych Zarządu firmy, dobierane z uwzględnieniem analizy ekonomicznej ich zastosowania),
  • informacja i komunikacja (przepływ informacji wewnątrz przedsiębiorstwa, a także wychwytywanie i odbieranie sygnałów płynących z zewnątrz i efektywne komunikowanie się z otoczeniem przedsiębiorstwa),
  • monitorowanie.

W ENERGOTEST sp. z o.o. zarządzanie ryzykiem30 jest elementem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Proces zarządzania ryzykiem jest procesem ciągłym i odbywa się ściśle w powiązaniu z celami Spółki. Spółka prowadzi ocenę ryzyka w kontekście organizacji. Poprzez kontekst, organizacja artykułuje swoje cele oraz definiuje zewnętrzne i wewnętrzne obszary swojej działalności. W celu oceny istotności ryzyka stosuje się kryteria ryzyka, które wynikają z szacowanych wysokości nakładów finansowych w przypadku ich materializacji. Nakłady te są następstwem: kar, zmian w harmonogramie prac, jakości wyrobów, postrzegania ENERGOTEST sp. z o.o. przez klientów/rynek. Ocenia się tzw., ryzyko brutto, czyli ryzyko samo w sobie, tak jakby nie było w żaden sposób kontrolowane. Ocena ryzyka wskazuje, gdzie należy podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze oraz, które z potencjalnych zagrożeń i ich skutków należą do najistotniejszych. Wyniki tych działań poddawane są ciągłemu monitorowaniu i przeglądom, w tym obligatoryjnym, podczas przeglądów zarządzania. Dodatkowo, jeżeli zachodzi taka potrzeba, wykonywane są przeglądy w ramach prowadzonych narad zarządu. W wyniku analizy ryzyka powstaje ocena, której następstwem jest przygotowanie działań zapobiegawczych dla poszczególnych ryzyk.

Najważniejszym aspektem dla spółki jest ryzyko biznesowe, w tym ryzyko kursowe, które spółka uwzględnia w kalkulacji cenowej. Zarządzanie ryzykiem środowiskowym i społecznym wpływa na funkcjonowanie spółki, ale nie w sposób istotny ze względu na rozmiar organizacji i jej oddziaływanie na środowisko i społeczeństwo. Za największe ryzyka, nieakceptowalne, spółka uznaje: ryzyko wzrostu konkurencji, trudności w pozyskaniu wykwalikowanych pracowników, ryzyko traktowania ceny, jako podstawowego kryterium wyboru oferty oraz ryzyko zaniżania cen przez lokalne, mniejsze firmy.

26G.2.1
27G.3.1
28G.3.1; G.3.2
29G.2.3
30G.3.1


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony