CSR
Strona główna CSR Kwestie społeczne Zaangażowanie społeczne i wpływ na społeczności lokalne

Zaangażowanie społeczne i wpływ na społeczności lokalne

Wsparcie społeczności89

Zaangażowanie społeczne to jeden z elementów aspektów społecznej odpowiedzialności biznesu ELEKTROBUDOWY SA. Spółka prowadzi politykę wspierania działalności społecznej w zakresie akcji charytatywnych, polityki społecznej, ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Odbywa się to głównie poprzez przekazywanie darowizn w formie finansowej lub rzeczowej, w szczególności na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego lub innych podmiotów prowadzących działalność w sferze zadań publicznych (Spółka nie udziela darowizn na rzecz osób fizycznych). W roku 2017 Spółka podjęła pracę nad opracowaniem Polityki działalności charytatywnej. 

Przekazywane przez Spółkę środki finansowe wykorzystywane są głównie do realizacji celów statutowych podmiotów, a także jako dofinansowanie olimpiad szkolnych, wsparcie kół naukowych czy pomoc finansowa np. przy organizacji wigilii dla samotnych. Od kilku lat pracownicy ELEKTROBUDOWY SA biorą także udział w charytatywnym biegu w formie sztafety - Katowice Poland Business Run, by wspomóc podopiecznych Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty. 

ENERGOTEST sp. z o.o. nie zdefiniował kierunków swojego zaangażowania w działalność prospołeczną, ani zasad współpracy z organizacjami i instytucjami. Działania firmy w tym zakresie mają charakter doraźny i polegają głównie na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom lub organizacjom kulturalnym, oświatowym, stowarzyszeniom i towarzystwom branżowym. Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do grup dzieci i młodzieży (dofinansowanie obozu wędrownego, pomoc choremu dziecku), artystów (dofinansowanie Blues Festiwal) oraz na finansowanie projektów branżowych, np. związanych z kompletacją i archiwizacją dokumentów historycznych SEP (od powstania SEP, tj. 1919 roku do 1945 roku). Decyzję o udzieleniu wsparcia każdorazowo podejmuje Prezes Zarządu, po wnikliwiej analizie każdego wniosku i potrzeb stron zainteresowanych uzyskaniem wsparcia.
W 2017 roku na działalność prospołeczną, w tym charytatywną, ELEKTROBUDOWA SA i ENERGOTEST sp. z o.o. wydatkowały łącznie kwotę 66 863 zł, w tym ELEKTROBUDOWA SA - 61 363 zł. Największy udział w tej kwocie miały darowizny przekazywane na rzecz ochrony i promocji zdrowia90.

Komunikacja ze społecznościami lokalnymi

Biorąc pod uwagę charakter działań, ELEKTROBUDOWA SA stara się prowadzić politykę otwartej komunikacji za społecznościami lokalnymi w zakresie prowadzenia konsultacji przed rozpoczęciem działalności oraz powiadamiania lokalnych społeczności o potencjalnych zagrożeniach.

Prowadzone działania komunikacyjne mają na celu utrzymanie jak najszerszego kontaktu z osobami zainteresowanymi inwestycją, przekazywanie bieżących informacji na temat postępów prac, uwarunkowań inwestycji i jej znaczenia. Kampanie informacyjne mają również na względzie zachowanie zasady transparentności działań.
Na spotkania dotyczące realizacji dużych kontraktów, mogących mieć wpływ na środowisko naturalne91, Spółka zaprasza zainteresowanych interesariuszy: towarzystwa, fundacje, stowarzyszenia zajmujące się ochroną środowiska i szeroko pojętą ekologią, organizacje pozarządowe, urzędy miast, uczelnie, mieszkańców terenów, gdzie są realizowane projekty. Konsultacje takie pozwalają na włączenie wyżej wymienionych grup w działania minimalizujące negatywne oddziaływanie Spółki na środowisko, pełnią także rolę edukacyjną w zakresie tematyki zrównoważonego rozwoju. Spółka podejmuje starania, aby realizowane przez nią przedsięwzięcia były rozumiane i akceptowane przez społeczność lokalną oraz stwarzały szansę dla regionu będącego beneficjentem wdrażanych projektów.

W roku 2017 kontynuowany był zatwierdzony w 2015 roku Program Komunikacji Społecznej w związku z inwestycją Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin. Pierwsze konsultacje społeczne92 w Koninie odbyły się w lutym 2016 roku, jednak, mimo prowadzonych akcji informacyjnych, nie spotkały się z zainteresowaniem zaproszonych osób, co może wynikać z zakorzenienia w świadomości lokalnej społeczności faktu istnienia stacji elektroenergetycznej i tego, że inwestycja rozmieszczona jest na wyizolowanych terenach przemysłowych Konina, nie stanowiąc tym samym powodów do niepokoju i nie kolidując z interesami społeczności lokalnych. Obok zaplanowanego spotkania miały również miejsce rozmowy z przedstawicielami kluczowych interesariuszy w ramach tzw. wywiadu swobodnego (miedzy innymi z Urzędem Miasta w Koninie, Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim Delegatura w Koninie, ZE PAK SA, Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Koninie). Ich celem było sondowanie wiedzy, opinii o inwestycji oraz postawy wobec niej, jak również przekazanie informacji na jej temat. W kwietniu 2017 roku miały miejsce kolejne konsultacje społeczne, które zakładały przekazanie informacji miedzy innymi na temat inwestycji i harmonogramu prac, skali oddziaływania inwestycji na środowisko i podjętych zabezpieczeń. Zainteresowanie od strony społecznej, podobnie jak miało to miejsce przy poprzednich konsultacjach, było niewielkie, mimo szeroko prowadzonej akcji informacyjnej.
W tym samym miesiącu przeprowadzono lekcję energetyczną dla uczniów Zespołu Szkół Górniczo
- Energetycznych, przybliżającą cele i funkcje modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin, w tym znaczenie inwestycji dla Konina i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Lekcja, podczas której młodzież miała sposobność zapoznania się z działaniem KSE i jego częściami składowymi, oddziaływaniem systemu na środowisko i jego ochroną, spotkała się z zainteresowaniem uczniów, którzy zadawali pytania nie tylko dotyczące modernizacji samej stacji, jak i KSE, lecz również odnoszące się PSE S.A. (Inwestora) i ELEKTROBUDOWY SA (wykonawcy zadania) w kontekście praktyk i przyszłych miejsc pracy.
W ramach realizowanego w Koninie Programu Komunikacji Społecznej cały czas prowadzona jest strona internetowa (http://stacjakonin.pl), monitoring otoczenia inwestycji i monitoring mediów. Podobne działania prowadzone były w 2017 roku i są kontynuowane w związku z realizacją projektu Rozbudowa i modernizacja Stacji Byczyn (http://stacjabyczyna.pl) oraz Rozbudowa i modernizacja Stacji Skawina (http://www.stacjaskawina.pl). W przypadku wszystkich wymienionych projektów, na dedykowanych im stronach internetowych znaleźć można informacje istotne z punktu widzenia realizowanej inwestycji, odpowiedzi na możliwe pytania oraz aktualności dotyczące postępu prowadzonych prac. Na potrzeby każdej inwestycji opracowywany był także specjalny folder informacyjny zawierający informacje nt. Inwestora, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy, znaczenia danej stacji dla regionu, sposobach działania stacji elektroenergetycznej i jej wpływie na środowisko itp.93

Współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi

ELEKTROBUDOWA SA od wielu lat współdziała z ośrodkami akademickimi w Polsce. Dotychczas zawarła porozumienia o współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach, Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, a także z Zespołem Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie i Technikum Energetycznym w Jaworznie. 

Celem tej współpracy jest przede wszystkim wspieranie procesu kształtowania kariery zawodowej studentów oraz absolwentów, w tym uzgadnianie programów praktyk i staży studenckich, działania na rzecz zatrudniania studentów i absolwentów, wzajemne prezentowanie i propagowanie osiągnięć oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć naukowo - badawczych. ELEKTROBUDOWA SA i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie podpisały porozumienie, którego celem jest podjęcie współdziałania zmierzającego do uruchomienia studiów dualnych (łączących możliwość zdobywania wiedzy akademickiej z doświadczeniem praktycznym) na kierunkach: mechanika i budowa maszyn oraz energetyka. Obie strony zadeklarowały wolę współpracy naukowej, dydaktycznej i promocyjnej w zakresie realizacji innowacji dotyczących w szczególności powyższych studiów. ELEKTROBUDOWA SA zobowiązała się także do zatrudnienia studentów PWSZ w Koninie, co umożliwi im zdobycie zarówno potrzebnej wiedzy, jak i cennego doświadczenia. W roku 2017 ELEKTROBUDOWA SA podpisała porozumienie z Powiatowym Zespołem Szkół w Bieruniu, którego celem jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego PZS oraz potencjału i pozycji ELEKTROBUDOWY SA dla dalszych działań służących dobru stron i rozwojowi regionu.
Spółka bierze udział w spotkaniach ze studentami i uczniami na terenie całego kraju. Reprezentanci firmy w krótkiej prezentacji przybliżają działalność Spółki w tym wybrane, zrealizowane projekty. W trakcie takich spotkań zainteresowani mogą uzyskać odpowiedź na pytania o specyfikę i zagrożenia pracy na budowie, realizowane i planowane inwestycje, wymagane kwalifikacje, ścieżki kariery w firmie i wynagrodzenie.
W roku 2017 Spółka kontynuowała realizację programu Praktyki pod napięciem, kierowanego do studentów ostatnich lat kierunków takich jak: Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka, Energetyka oraz Elektronika. Studenci, którzy przejdą pomyślnie proces rekrutacji, mogą odbyć praktykę w Sekcji Pomiarów i Rozruchu, Biurze Projektowym lub na montażu. Udział w 2 - 3 miesięcznym programie praktyk umożliwia zapoznanie się ze specyfiką pracy w ELEKTROBUDOWIE SA i stwarza szansę zdobycia doświadczenia zawodowego miedzy innymi w pracach kontrolno - pomiarowych, poszerzenia swojej wiedzy akademickiej oraz stanowi okazję do napisania pracy dyplomowej we współpracy z firmą. W 2017 roku w programie wzięło udział 5 praktykantów. Najlepszym studentom - praktykantom, jeśli istnieje taka możliwość, Spółka oferuje stałe zatrudnienie w swoich strukturach. Również ENERGOTEST sp. z o.o. oferuje możliwość odbywania praktyk studentom Politechniki Śląskiej - Spółka ma w tym zakresie podpisaną stosowną umowę o współpracy z Politechniką, w roku 2017 praktyki w ramach jej struktur zrealizowały 3 osoby.
Sposobność zdobywania doświadczenia podczas odbywanych w ELEKTROBUDOWIE praktyk mają również uczniowie szkół średnich – w Zakładzie Produkcyjnym w Koninie, w trakcie roku szkolnego swoje miesięczne praktyki zawodowe realizują uczniowie Technikum z Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych (w roku 2017 były to ok. 30 osób). Późniejsi absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w Spółce. Praktyczną naukę zawodu zdobywają tu także uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie elektryk (w roku szkolnym 2017/2018 Spółka zatrudniała 10 pracowników młodocianych).

89S.9.3.
90S.9.4.
91S.9.1; S.9.2. – skargi społeczności lokalnej mogą się wiązać z oddziaływaniem na środowisko, w związku z realizacją przez ELEKTROBUDOWA SA inwestycji. Spółka stara się przy tego typu inwestycjach prowadzić konsultacje społeczne.
92S.9.2.
93S.9.2.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony