CSR
Strona główna CSR Specyfikacja wskaźników

Specyfikacja wskaźników

WskaźnikOpis wskaźnikaStrona/y
GRI G4 G4-3 Nazwa organizacji https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/model-biznesowy 
GRI G4 G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/lad-zarzadczy 
GRI G4 G4-7 Charakter własności i forma prawna https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/model-biznesowy
https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/lad-zarzadczy 
GRI G4 G4 15 Zewnętrzne inicjatywy, karty lub zasady dotyczące kwestii ekonomicznych, środowiskowych lub społecznych https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/model-biznesowy 
GRI G4 G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach oraz organizacjach https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/model-biznesowy 
GRI G4 G4-19 Istotne aspekty raportowania https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/istotne-zagadnienia-niefinansowe 
GRI G4 G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/interesariusze-grupy-kapitalowej-i-zagadnienia-niefinansowe 
GRI G4 G4-25 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/interesariusze-grupy-kapitalowej-i-zagadnienia-niefinansowe 
GRI G4 G4-28 Okres raportowania https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/oswiadczenie-na-temat-informacji-niefinansowych 
GRI G4 G4-33 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/oswiadczenie-na-temat-informacji-niefinansowych 
SIN G.1.1. Opis przyjętej strategii rozwoju z uwzględnieniem aspektów społecznych i środowiskowych https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/model-biznesowy 
SIN G.1.2. Charakterystyka przyjętego modelu biznesowego, włączając w to opis łańcucha dostaw https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/model-biznesowy 
GRI G4 G4-12 Łańcuch dostaw w organizacji https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/model-biznesowy 
GRI G4 G4-4 Główne marki, produkty i/lub usługi https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/model-biznesowy 
SIN G4-8 Rynki obsługiwane przez organizację (uwzględniając podział geograficzny, obsługiwane sektory oraz typy klientów) https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/model-biznesowy 
SIN G.2.1. Opis struktury zarządczej, zawierający inf. o tym, czy i jak uwzględnione zostało podejście do zarządzania aspektami niefinansowymi (społecznymi, środowiskowymi), jak wygląda system zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/lad-zarzadczy
https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zarzadzanie-ryzykiem 
GRI G4 G4-34 Struktura nadzorcza organizacji https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/lad-zarzadczy 
SIN G.2.2. Wykaz certyfikowanych systemów zarządzania https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/lad-zarzadczy 
SIN G2.3. Opis systemu kontroli wewnętrznej, ze wskazaniem monitorowania społecznych i środowiskowych aspektów działalności https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zarzadzanie-ryzykiem 
SIN G.3.1. Opis podejścia do zarządzania ryzykiem i uwzględniania w nim aspektów społecznych i środowiskowych https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zarzadzanie-ryzykiem 
SIN G.3.2. Lista zidentyfikowanych ryzyk społecznych lub środowiskowych https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zarzadzanie-ryzykiem 
SIN G.4.1. Wskazanie, czy organizacja posiada formalny kodeks etyki/równoważny dokument https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zarzadzenie-etyka 
GRI G4 G4-56 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania ujęte w postaci kodeksów postępowania oraz kodeksów etyki https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zarzadzenie-etyka 
SIN G.4.2. Liczba audytów etycznych zrealizowanych u dostawców, liczba audytów zakończonych identyfikacją nieprawidłowości https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zarzadzenie-etyka 
SIN G.4.3 Liczba audytów etycznych realizowanych w organizacji na żądanie jej odbiorców; liczba audytów zakończonych identyfikacją nieprawidłowości https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zarzadzenie-etyka 
SIN G.4.4. Liczba oraz odsetek dostawców, którzy podpisali zobowiązanie do przestrzegania standardów etycznych organizacji https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zarzadzenie-etyka 
SIN G.4.5. Liczba zgłaszanych skarg potencjalnych naruszeń standardów etycznych https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zarzadzenie-etyka 
SIN G.4.7. Odsetek umów z kontrahentami, w których znalazła się klauzula odnosząca do etyki (w ujęciu wartościowym) https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zarzadzenie-etyka 
SIN E.1.1. Rodzaj i ilość (waga/objętość) wykorzystywanego surowca/materiału https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/surowce-i-materialy 
GRI G4 G4-EN1 Wykorzystywane materiały/surowce według masy lub objętości https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/surowce-i-materialy 
SIN E.1.2. Zużycie kluczowych surowców/materiałów na jednostkę produktu lub przychodu wskaźnik nieobliczany ze względu na dużą niejednorodność produkcji
SIN E.2.1. Całkowite zużycie energii w GJ wg głównych źródeł pozyskania (energia elektryczna + pozyskiwana ze spalania wszelkich paliw). https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/paaliwa-i-energie 
GRI G4 G4-EN3 Zużycie energii wewnątrz organizacji https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/paaliwa-i-energie 
SIN E.2.3. Zużycie energii na jednostkę produktu lub przychodu wskaźnik nieobliczany ze względu na dużą niejednorodność produkcji
SIN E.5.1. Masa emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych (pośrednich i bezpośrednich emisji) https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/emisje-do-atmosfery 
GRI G4 G4-EN15 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1) https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/emisje-do-atmosfery 
SIN E.5.2. Masa pozostałych substancji emitowanych do atmosfery według rodzaju https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/emisje-do-atmosfery 
GRI G4 G4-EN21 Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i innych znaczących emisji do atmosfery https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/emisje-do-atmosfery 
SIN E.5.3. Emisja gazów cieplarnianych na jednostkę produktu lub przychodu wskaźnik nieobliczany ze względu na dużą niejednorodność produkcji
GRI G4 G4-EN19 Redukcja emisji gazów cieplarnianych https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/emisje-do-atmosfery 
SIN E.4.1. Lista i krótka charakterystyka terenów cennych przyrodniczo w sąsiedztwie / sferze oddziaływania przedsiębiorstwa https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/bioroznorodnosc 
SIN E.4.2. Wskazanie typu i częstotliwości prowadzonego monitoringu przyrodniczego. https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/bioroznorodnosc 
SIN E.4.3. Opis ewentualnych potwierdzonych strat środowiskowych będących skutkiem działania przedsiębiorstwa https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/bioroznorodnosc 
GRI G4 G4-EN12 Opis znaczącego wpływu działań, produktów i usług na bioróżnorodność na obszarach chronionych i obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdujących się poza obszarami chronionymi https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/bioroznorodnosc 
SIN E.4.4. Opis ewentualnych działań mających na celu monitorowanie stanu środowiska oraz zapobieganie/ograniczanie/rekompensowanie środowisku naturalnemu negatywnych skutków oddziaływania przedsiębiorstwa https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/bioroznorodnosc 
SIN E.6.1. Całkowita masa odpadów w podziale na niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, z wyszczególnieniem istotnych ich kategorii https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/odpady 
GRI G4 G4-EN23 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/odpady 
SIN E.6.4. Emisja odpadów na jednostkę produktu lub przychodu wskaźnik nieobliczany ze względu na dużą niejednorodność produkcji
SIN E.7.4. Całkowita kwota prawomocnych kar nałożonych w związku z naruszeniem przepisów ochrony środowiska. https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/kwestie-srodowiskowe 
GRI G4 G4-EN29 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochron środowiska https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/kwestie-srodowiskowe 
SIN S.6.1. Informacja, czy u pracodawcy wdrożona została polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/rownosc-i-roznorodnosc 
SIN S.6.2 Liczba zgłoszonych przypadków dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego itp. https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/rownosc-i-roznorodnosc 
GRI G4 G4-HR3 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów o charakterze dyskryminacyjnym) i podjętych środków naprawczych https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/rownosc-i-roznorodnosc 
SIN S.6.3 Liczba potwierdzonych przypadków dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego itp. https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/rownosc-i-roznorodnosc 
SIN S.6.4 Liczba audytów pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji u dostawców
/ podwykonawców
https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/rownosc-i-roznorodnosc 
GRI G4 G4-LA12 Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości i innych wskaźników różnorodności https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zatrudnienie-wynagrodzenia-i-ochrona-socjalna 
SIN S.2.1. Liczba pracowników według typu umowy o pracę (według wieku i płci) na koniec okresu sprawozdawczego. https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zatrudnienie-wynagrodzenia-i-ochrona-socjalna 
GRI G4 G4-10 Liczba pracowników według rodzaju umowy, regionu i płci https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zatrudnienie-wynagrodzenia-i-ochrona-socjalna 
SIN S.2.2. Liczba pracowników nowo zatrudnionych w raportowanym okresie (według wieku i płci). https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zatrudnienie-wynagrodzenia-i-ochrona-socjalna 
GRI G4 G4-LA1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zatrudnienie-wynagrodzenia-i-ochrona-socjalna 
SIN S.2.3. Liczba pracowników, którzy odeszli z pracy w raportowanym okresie (według wieku i płci). https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zatrudnienie-wynagrodzenia-i-ochrona-socjalna 
SIN S.2.4. Liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zatrudnienie-wynagrodzenia-i-ochrona-socjalna 
SIN S.2.6. Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz ich procentowy udział w ogóle zatrudnionych https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zatrudnienie-wynagrodzenia-i-ochrona-socjalna 
SIN S.2.7. Przeciętne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zatrudnienie-wynagrodzenia-i-ochrona-socjalna 
SIN S.2.9. Stosunek przeciętnego wynagrodzenia brutto kobiet do przeciętnego wynagrodzenia brutto mężczyzn w poszczególnych kategoriach zaszeregowania/grupach pracowniczych https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zatrudnienie-wynagrodzenia-i-ochrona-socjalna 
GRI G4 G4-LA13 Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w podziale na kategorie pracowników https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zatrudnienie-wynagrodzenia-i-ochrona-socjalna 
SIN S.2.13. Łączna wysokość rocznych składek na PFRON https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zatrudnienie-wynagrodzenia-i-ochrona-socjalna 
SIN S.2.14. Odsetek kobiet, które po urodzeniu dziecka i powrocie do pracy, zrezygnowały z pracy w ciągu 12 miesięcy od powrotu do pracy. https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zatrudnienie-wynagrodzenia-i-ochrona-socjalna 
GRI G4 G4-LA3 Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim/ojcowskim podziale na płeć https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zatrudnienie-wynagrodzenia-i-ochrona-socjalna 
SIN S.2.15. Informacja na temat dodatkowych świadczeń pozapłacowych dostępnych dla pracowników https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zatrudnienie-wynagrodzenia-i-ochrona-socjalna 
GRI G4 G4-11 Procent pracowników objętych zakładowym układem zbiorowym pracy https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/relacje-ze-strona-pracownicza-i-wolnosc-zrzeszania-sie 
SIN S.3.1. Liczba działających w spółce związków zawodowych ogółem (reprezentatywnych i pozostałych) https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/relacje-ze-strona-pracownicza-i-wolnosc-zrzeszania-sie 
SIN S.3.2. Liczba i odsetek (%) pracowników należących do związków zawodowych (tzw. współczynnik uzwiązkowienia). https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/relacje-ze-strona-pracownicza-i-wolnosc-zrzeszania-sie 
SIN S.3.3. Liczba akcji strajkowych w ostatnim roku oraz szacunkowy wpływ na wyniki spółki z tym związane https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/relacje-ze-strona-pracownicza-i-wolnosc-zrzeszania-sie 
SIN S.3.5. Informacja, czy w zakładzie pracy powołano radę pracowników - a w przypadku innych przedstawicieli niż rada pracowników i związki zawodowe https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/relacje-ze-strona-pracownicza-i-wolnosc-zrzeszania-sie 
SIN S.3.6. Informacja o tym, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób oraz z jakimi rezultatami, zakład pracy prowadzi udokumentowany dialog https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/relacje-ze-strona-pracownicza-i-wolnosc-zrzeszania-sie 
SIN S.4.1. Liczba wypadków przy pracy i przyczyny najczęściej występujących wypadków przy pracy https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/bhp 
SIN S.4.2. Wskaźnik częstości wypadków (wypadki przy pracy na 1000 zatrudnionych) https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/bhp 
SIN S.4.3. Liczba wypadków śmiertelnych https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/bhp 
SIN S.4.4. Łączna liczba dni niezdolności do pracy wśród pracowników spowodowanej wypadkami https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/bhp 
SIN S.4.5. Wskaźnik ciężkości wypadków (liczba dni niezdolności/1 wypadek). https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/bhp 
SIN S.4.6. Liczba stwierdzonych przypadków chorób zawodowych. Liczba pracowników narażonych na wystąpienie choroby zawodowej https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/bhp 
GRI G4 G4-LA6 Rodzaj urazów i wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych, nieobecności w pracy oraz wypadków śmiertelnych związanych z pracą z podziałem na regiony i płeć https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/bhp 
SIN S.4.10. Opis stopnia zaangażowania związków zawodowych w obszarze BHP https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/bhp 
SIN S.4.11. Liczba i odsetek (%) umów z kontrahentami, w których znalazła się klauzula odnosząca się do BHP (w ujęciu wartościowym). https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/bhp 
SIN S.5.1. Średnia liczba godzin szkoleniowych (lub dni szkoleniowych) na pracownika zatrudnionego na umowę o pracę (wg płci i kategorii pracowników) https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/rozwoj-pracownikow 
GRI G4 G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według płci i struktury zatrudnienia https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/rozwoj-pracownikow 
SIN S.6.1. Informacja czy u pracodawcy została wdrożona polityka antymobbingowa i polityka antydyskryminacyjna https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/rownosc-i-roznorodnosc 
SIN S.6.2. Liczba zgłoszonych przypadków dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/rownosc-i-roznorodnosc 
GRI G4 G4-HR3 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów o charakterze dyskryminacyjnym) i podjętych środków naprawczych https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/rownosc-i-roznorodnosc 
SIN S.6.3 Liczba potwierdzonych przypadków dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego itp. https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/rownosc-i-roznorodnosc 
SIN S.6.4 Liczba audytów pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji u podwykonawców https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/rownosc-i-roznorodnosc 
SIN S.7.1. Liczba zgłoszonych przypadków naruszania praw człowieka, w tym u podwykonawców. https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/poszanowanie-praw-czlowieka 
SIN S.7.2. Liczba potwierdzonych przypadków naruszania praw człowieka, w tym u podwykonawców. https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/poszanowanie-praw-czlowieka 
SIN S.7.3. Odsetek (%) umów z kontrahentami, w których znalazła się klauzula odnosząca się do praw człowieka (w ujęciu wartościowym). https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/poszanowanie-praw-czlowieka 
SIN S.7.4. Liczba audytów przeprowadzonych u podwykonawców pod kątem poszanowania praw człowieka. https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/poszanowanie-praw-czlowieka 
SIN S.8.1. Liczba zgłoszonych przypadków pracy dzieci lub pracy przymusowej (w tym u podwykonawców). https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/poszanowanie-praw-czlowieka 
SIN S.8.2. Liczba potwierdzonych przypadków pracy dzieci lub pracy przymusowej (w tym u podwykonawców). https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/poszanowanie-praw-czlowieka 
SIN S.8.3. Odsetek (%) umów z kontrahentami, w których znalazła się klauzula odnosząca się do praw człowieka z uwzględnieniem zakazu pracy dzieci lub pracy przymusowej (w ujęciu wartościowym). https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/poszanowanie-praw-czlowieka 
SIN S.8.4. Liczba audytów przeprowadzonych u podwykonawców pod kątem poszanowania praw człowieka w zakresie przeciwdziałania pracy dzieci i pracy przymusowej. https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/poszanowanie-praw-czlowieka 
SIN S.9.1. Opis ewentualnych uciążliwości, jakie może odczuwać lokalna społeczność w związku z prowadzeniem przez spółkę działalności operacyjnej itp. https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zaangazowanie-spoleczne-i-wplyw-na-spolecznosci-lokalne 
SIN S.9.2. Liczba skarg zgłoszonych przez społeczność lokalną, ich tematyka oraz działania spółki w odpowiedzi na nie https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zaangazowanie-spoleczne-i-wplyw-na-spolecznosci-lokalne 
SIN S.9.3. Opis polityki i kierunków zaangażowania społecznego spółki oraz zrealizowane działania prospołeczne, w tym te na rzecz lokalnej społeczności, w której prowadzona jest działalność https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zaangazowanie-spoleczne-i-wplyw-na-spolecznosci-lokalne 
SIN S.9.4. Całkowita kwota darowizn na cele społeczne w okresie sprawozdawczym https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/zaangazowanie-spoleczne-i-wplyw-na-spolecznosci-lokalne 
SIN S.9.5. Całkowita kwota wydatkowana na sponsoring (ze wskazaniem największych sponsorowanych partnerów). https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/komunikacja-marketingowa 
SIN S.11.1. Liczba przypadków naruszenia procedur dotyczących bezpieczeństwa produktów i usług. https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/bezpieczenstwo-produktow 
GRI G4 G4-PR2 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu ich życia, w podziale na rodzaj skutków https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/bezpieczenstwo-produktow 
SIN S.11.2. Postępowania administracyjne prowadzone przeciwko spółce https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/bezpieczenstwo-produktow 
SIN S.11.3. Wartość finansowa kar za niezgodność z prawem i regulacjami w kwestiach związanych z bezpieczeństwem klientów https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/bezpieczenstwo-produktow 
GRI G4 G4-PR9 Kwota istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostarczania i użytkowania produktów i usług https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/bezpieczenstwo-produktow 
SIN S.14.1. Liczba przypadków niezgodności związanych z niewłaściwym oznakowaniem produktu https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/bezpieczenstwo-produktow 
GRI G4 G4-PR3 Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur organizacji dotyczących produktu, obsługi klienta i znakowania produktów, oraz procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających takim wymogom https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/bezpieczenstwo-produktow 
SIN S.14.2. Postępowania administracyjne prowadzone przeciwko spółce https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/bezpieczenstwo-produktow 
SIN S.14.3. Wartość finansowa kar związanych z niewłaściwym oznakowaniem produktu. (w podziale na prawomocne i nieprawomocne) https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/bezpieczenstwo-produktow 
SIN S.12.1. Liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/komunikacja-marketingowa 
GRI G4 G4-PR7 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/komunikacja-marketingowa 
SIN S.12.2. Postępowania administracyjne prowadzone przeciwko spółce https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/komunikacja-marketingowa 
SIN S.12.3. Wartość finansowa kar za niezgodność z prawem i regulacjami w kwestiach związanych z rzetelnością i etyką komunikacji marketingowej (w podziale na prawomocne i nieprawomocne). https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/komunikacja-marketingowa 
SIN S.13.1 Liczba zdarzeń dotyczących wycieku lub nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (klientów, pracowników) https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/ochrona-prywatnosci 
SIN S.13.2 Postępowania administracyjne prowadzone przeciwko spółce (np. przez GIODO) https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/ochrona-prywatnosci 
SIN S.13.3 Wartość finansowa kar za niezgodność z prawem i regulacjami w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/ochrona-prywatnosci 
SIN S.10.1. Obszary biznesowe potencjalnie narażone na zachowania korupcyjne https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/przeciwdzialanie-korupcji 
GRI G4-SO4 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/przeciwdzialanie-korupcji 
SIN S 10.2 Liczba zgłoszonych przypadków zachowań noszących znamiona korupcji https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/przeciwdzialanie-korupcji 
SIN S.10.3. Liczba potwierdzonych przypadków korupcji https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/przeciwdzialanie-korupcji 
GRI G4 G4-SO5 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania https://raport2017.elektrobudowa.pl/pl/zrownowazony_rozwoj/przeciwdzialanie-korupcji 


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony