CSR
Strona główna CSR Kwestie pracownicze Równość i różnorodność

Równość i różnorodność

Za jedno z istotnych ryzyk w obszarze spraw pracowniczych, ELEKTROBUDOWA SA i ENERGOTEST sp. z o.o. uznają ryzyko związane z nieprzestrzeganiem zasady równego traktowania wszystkich pracowników i równych szans dla wszystkich. Spółki mają świadomość, że właściwe zarządzanie różnorodnością ma istotne znaczenie dla realizacji celów biznesowych oraz dla budowania pozytywnego wizerunku firmy na zewnątrz. Uznaje się, że materializacja takiego ryzyka mogłaby wiązać się z jednej strony z niedostatecznym wykorzystaniem potencjału pracowników, mogącym prowadzić do rezygnacji z pracy, jak również z możliwością utraty wartościowych, potencjalnych kandydatów do pracy, z drugiej strony - mogłaby narazić Spółki na kary i procesy sądowe w sytuacji stwierdzenia przypadków dyskryminacji, molestowania czy mobbingu.

W Grupie Kapitałowej nie ma zastosowania jedna polityka regulująca obszar zarządzania różnorodnością, jednak ELEKTROBUDOWA SA i ENERGOTEST sp. z o.o. przywiązują bardzo dużą wagę do bezwzględnego stosowania w praktyce zasad wykluczających nierówne traktowanie w miejscu pracy i podejmują działania antydyskryminacyjne i antymobbingowe.
Wyrazem dążenia do zapewnienia wszystkim pracownikom równego traktowania w środowisku pracy, z szacunkiem, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i godności oraz przeciwdziałania molestowaniu, molestowaniu seksualnemu i mobbingowi, a także zapewnienia równego traktowania w zatrudnieniu są w ELEKTROBUDOWIE SA funkcjonujące od roku 2009 formalne zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz przeciwdziałania mobbingowi70. Pierwszy z dokumentów (Zasady równego traktowania w zatrudnieniu) stanowi o tym, że wszyscy pracownicy są równo traktowani w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zasady te są istotnymi wytycznymi przy tworzeniu innych, obowiązujących w Spółce dokumentów wewnątrzorganizacyjnych, w szczególności Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, Regulaminu Pracy, Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych; znalazły swoje odzwierciedlenie także w przyjętej Procedurze rekrutacji i selekcji.
Dokument Zasady przeciwdziałania mobbingowi stwierdza jednoznacznie, że w spółce niedopuszczalne są zachowania, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Ponadto niedopuszczalne są również działania o charakterze seksualnym lub odnoszącym się do płci pracownika, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.
Podejście Spółki do kwestii zarządzania różnorodnością oraz równego traktowania wszystkich pracowników uwzględnione zostało także w przyjętej z końcem maja 2017 roku drugiej wersji Kodeksu Postępowania Etycznego. Od 2010 roku roku ELEKTROBUDOWA SA jest członkiem inicjatywy UN Global Compact, deklarując co roku poparcie dla jej zasad, w tym zasady nr 6: Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia, a od 2015 jest sygnatariuszem Karty Różnorodności - inicjatywy na rzecz promocji i rozpowszechniania polityki równego zatrudniania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, o czym informuje zarówno na zewnątrz, jak i wewnętrznie.
W Spółce ENERGOTEST sp. z o.o. podejście do kwestii zarządzania różnorodnością znajduje swój wyraz również w, obok obowiązujących Regulaminów, Procedur i Instrukcji (np. Procedurze Nawiązywania i Rozwiązywania Stosunku Pracy), przyjętym Kodeksie Etycznym Spółki. Dotychczasowa dobra praktyka i sposób postępowania oraz zasady stosowane we wszystkich procesach związanych z zarządzaniem personelem, przez osoby powiązane bezpośrednio, nie wymuszały szerszych uregulowań w przepisach wewnętrznych.
W roku 2017 w ELEKTROBUDOWIE SA i w ENERGOTEST sp. z o.o. nie odnotowano incydentów o charakterze dyskryminacyjnym. Nie miały miejsca zgłoszenia dotyczące naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, ani stosowania praktyk mobbingowych71. Nie powzięto także informacji o takich sytuacjach w odniesieniu do spółki ELEKTROBUDOWA UKRAINA sp. z o. o. oraz w odniesieniu do dostawców spółek. Spółki nie przeprowadzały audytów u swoich dostawców, weryfikujących przestrzeganie wyżej wymienionych zasad72.

70S.6.1.
71S.6.2; G4-HR3; S.6.3
72S.6.4


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony