CSR
Strona główna CSR Kwestie pracownicze Relacje ze stroną pracowniczą i wolność zrzeszania się

Relacje ze stroną pracowniczą i wolność zrzeszania się

ELEKTROBUDOWA SA jak i ENERGOTEST sp. z o.o. otwarte są na dialog i potrzeby pracowników, analizując zgłaszane uwagi. Spółki podejmują działania ukierunkowane na to, by pracownicy mieli dostęp do najistotniejszych informacji dotyczących prowadzonych działań, mających wpływ na pracowników w drodze ogłoszeń lub zarządzeń umieszczanych w ogólnodostępnym systemie LotusNotes lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej (w ELEKTROBUDOWIE SA przyjmuje to dodatkowo formę Newslettera firmowego).
Obie spółki przestrzegają standardów pracowniczych w zakresie prawa do zrzeszania się i rokowań zbiorowych, i funkcjonują w oparciu o przepisy wewnętrzne dostosowane do uregulowań prawnych. Respektują prawo do tworzenia własnych organizacji pracowniczych i przystępowania do nich, celem propagowania własnych interesów. ELEKTROBUDOWA SA jako członek UN Global Compact deklaruje publicznie poparcie dla trzeciej zasady tej inicjatywy, tj. Poszanowanie wolności zrzeszania się.
W ENERGOTEST sp. z o. o. nie funkcjonował na dzień 31 grudnia 2017 żaden związek zawodowy. We wszystkich kwestiach wymaganych prawem Spółka prowadziła dialog bezpośrednio z grupą zainteresowanych pracowników lub z Przedstawicielem pracowników74 wybieranym na podstawie Regulaminu Wyborów Przedstawiciela Pracowników. Wybory te są powszechne i bezpośrednie, i może w nich wziąć udział każdy zatrudniony/a, zgłaszając swoją kandydaturę osobiście lub poprzez innych zatrudnionych. Zgodnie z przyjętymi założeniami wynikającymi z przepisów prawa konsultacje z Przedstawicielem Pracowników odbywały się w przeszłości i będą odbywać w przypadkach określonych w obowiązującym prawie.

Z kolei sprawy pracowników rozpatrywane są w ELEKTROBUDOWIE SA miedzy innymi za pośrednictwem trzech związków zawodowych, które na koniec 2017 roku zrzeszały 29,5% wszystkich pracowników75. Wszyscy pracownicy ELEKTROBUDOWY SA zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w 2017 (z wyłączeniem Zarządu Spółki oraz pracowników oddelegowanych do pracy poza granice Polski) objęci byli do 30 września 2017 roku Zakładowym Układem Zbiorowym zawartym 20 stycznia 2004 roku pomiędzy pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Spółce, a od 1 października 2017 - nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy76.

 Liczba członków na koniec 2017 roku
Związek Zawodowy Pracowników ELEKTROBUDOWA SA 314
Związek Zawodowy Pracowników Technicznych, Dozoru i Administracji „KADRA” 100
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 101
  515

Tab. 22 Związki Zawodowe w ELEKTROBUDOWA SA na koniec 2017 roku.77

ELEKTROBUDOWA SA ma świadomość ryzyk związanych z nieprzewidzianymi roszczeniami czy przestojami związanymi ze strajkami pracowniczymi, które mogłyby zachwiać stabilnością prowadzonej działalności, jak również spowodować złą atmosferę w miejscu pracy i przyczynić się do pogorszenia jej wizerunku na rynku pracy i w środowisku biznesowym, stąd duży nacisk kładziony jest na konstruktywny dialog pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi. Od lat ma miejsce kooperacja, zarówno w kwestiach związanych z bieżącą działalnością operacyjną, jak i rozwojową, jak również wynikami ekonomiczno - finansowymi, polityką zatrudnienia oraz wynagrodzeń. Związki zawodowe aktywnie uczestniczą w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz kształtowaniu polityki personalnej. Współdziałanie to odbywa się według zasad określonych w zawartym w tej sprawie Porozumieniu o współpracy z 2004 roku, w którym podkreślono, że utworzony przez organizacje związkowe w celu zapewnienia warunków informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji Komitet ds. informacji i konsultacji oraz pracodawca, prowadzą konsultacje w dobrej wierze i z poszanowaniem interesów obu stron.
Reprezentanci wszystkich związków odbywają regularne spotkania78 z przedstawicielami Zarządu Spółki. Co miesiąc realizowane są robocze spotkania stron, mające na celu omówienie bieżącej sytuacji Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem polityki zatrudnienia i wynagrodzeń oraz polityki socjalnej. Co roku odbywa się spotkanie mające na celu między innymi ocenę funkcjonowania wewnątrzzakładowych aktów normatywnych, ustalenie preliminarza wydatków socjalnych oraz harmonogramu i rozkładu czasu pracy na kolejny rok. W roku 2017 odbyto w sumie kilkanaście spotkań. Wśród głównych tematów, jakie poruszane były przez związki w ubiegłym roku, znalazły się: zagadnienia socjalne, zasady wynagradzania, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opieka medyczna i profilaktyka zdrowotna.

W roku 2017 ani w ELEKTROBUDOWIE SA, ani w ENERGOTEST sp. z o.o. nie odnotowano działań mogących stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do prowadzenia sporów zbiorowych ani działań naruszających te prawa. Nie stwierdzono również przypadków ingerowania w funkcjonowanie organizacji związkowych oraz podejmowania działań na niekorzyść pracowników zrzeszonych w ramach związków zawodowych. Nie odnotowano żadnych protestów pracowniczych, ELEKTROBUDOWA SA nie pozostawała również w sporze zbiorowym79 z zakładowymi organizacjami związkowymi80.

74S.3.5.
75S.3.1.; S.3.2.
76G4-11
77S.3.1.; S.3.2.
78S.3.6
79S.3.3.
80ELEKTROBUDOWA SA na dzień 31 grudnia 2017 roku była stroną pozwaną przez Fiński Związek Zawodowy Pracowników Branży Elektrycznej. Przedmiotem pozwów jest żądanie zasądzenia od ELEKTROBUDOWA SA dopłat do wypłaconych 186 pracownikom wynagrodzeń za świadczoną pracę w okresie zatrudnienia przy budowie Elektrowni Atomowej w Finlandii. ELEKTROBUDOWA SA od początku kwestionuje wysokość tych roszczeń. Zdaniem Zarządu ELEKTROBUDOWA SA układ zbiorowy, na który powołują się fińskie związki zawodowe, nie ma zastosowania w pracach realizowanych przez ELEKTROBUDOWA SA podczas projektu w Finlandii, co potwierdzają odpowiednie analizy prawne. Zarząd stoi na stanowisku, że ELEKTROBUDOWA SA bezwzględnie przestrzega zapisów Dyrektywy 96/71WE w sprawie pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług, w szczególności art. 3 „Warunki zatrudnienia”. Szersze informacje na temat toczącego się sporu znajdują się w sprawozdaniu finansowym.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony