CSR
Strona główna CSR Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu

Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu

Zarówno ENERGOTEST sp. z o.o. jak i ELEKTROBUDOWA SA przywiązują wagę do prewencji zachowań nieetycznych, przeciwdziałania jakiejkolwiek aktywności pracowniczej w obszarze korupcji zarówno czynnej (wręczanie korzyści majątkowych) jak i biernej (przyjmowanie korzyści). Potencjalne problemy związane z korupcją i łapownictwem identyfikowane są jako ważne źródło ryzyka utraty reputacji dla spółek i ryzyka utrudnień w prowadzeniu działalności. Spółki bezwzględnie zobowiązują swoich pracowników do przestrzegania zakazu czerpania od współpracowników, nabywców produktów i usług, dostawców, klientów, konkurentów i innych partnerów biznesowych nieuzasadnionych korzyści osobistych oraz majątkowych, jak również do zakazu oferowania takich korzyści swoim partnerom biznesowym. Oczekiwania obu spółek w tym zakresie przedstawione są w obowiązującym każdego pracownika danej spółki Kodeksie etycznym ENERGOTEST sp. z o.o. oraz Kodeksie Postępowania Etycznego ELEKTROBUDOWA SA100, którego druga wersja została przyjęta z końcem maja 2017 roku. Na system regulacji zachowań etycznych i zgodnych z prawem składa się również, obok wyżej wymienionych Kodeksów, szereg regulaminów, w których wskazane są konkretne obszary i oczekiwane wzorce zachowań, a także, obowiązująca zarówno w ELEKTROBUDOWIE SA, jak i w ENERGOTEST sp. z o.o. procedura identyfikacji i zarządzania ryzykiem nieprawidłowości i nadużyć oraz przeciwdziałania korupcji.

Procedura ta ma zastosowanie do wszystkich przypadków nieprawidłowości i nadużyć oraz zdarzeń o charakterze korupcyjnym, jak również sytuacji, w których istnieje podejrzenie ich zaistnienia, i obowiązuje wszystkich pracowników spółek oraz osób działających w ich imieniu, niezależnie od miejsca ich pracy, stażu pracy czy pełnionych obowiązków. Określa ona jednolite zasady dotyczące postępowania w razie stwierdzenia wyżej wymienionych przypadków, a także definiuje zakres badania ich przyczyn oraz ustalenia osób odpowiedzialnych i zakresu odpowiedzialności za poszczególne obszary takiego działania. Określonych zostało sześć obszarów prowadzonej działalności, w których ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, korupcji lub nadużyć jest najbardziej istotne, wskazując w odniesieniu do każdego z nich typologię niepożądanych działań. Za szczególnie wrażliwe uznano: proces wyboru dostawców i poddostawców, zakupów wyrobów i usług, wynajmu obiektów lub sprzętu, realizacji projektu, kontraktu, zamówienia, umów, zleceń, zatrudniania pracowników i ustalania ich wynagrodzeń oraz prowadzenie ksiąg finansowych i rejestrów101. Pracownicy obu spółek mają obowiązek identyfikowania ryzyka nieprawidłowości i nadużyć oraz działań o charakterze korupcyjnym wpisanych w obszar ich zadań, są także bezwzględnie zobowiązani im przeciwdziałać. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych są dodatkowo zobligowani do zwracania uwagi na wszelkie potencjalne możliwości powstania i realne przejawy nieprawidłowości, nadużyć lub działań o charakterze korupcyjnym, odnośnie procesów, za które są odpowiedzialni.

W przypadku podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości lub/i nadużyć, czy też działań o charakterze korupcyjnym zarówno przez kierownictwo, jak i pracowników, kontrahentów lub inne podmioty powiązane biznesowo ze spółkami, każdy pracownik, a także inne osoby posiadające przedmiotową wiedzę, mają obowiązek bezzwłocznego zgłaszania podejrzeń do Głównego Specjalisty Rewizji Gospodarczej / Głównego Specjalisty Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające z uwzględnieniem wyżej wymienionych obszarów o największym poziomie ryzyka nieprawidłowości i / lub nadużyć. Wyniki takich postępowań wyjaśniających wraz z rekomendacjami działań, raportowane są bezpośrednio do Zarządu. Wprowadzona procedura i realizowane kontrole mają na celu eliminację ewentualnych działań nieetycznych, przewidują także możliwość działań naprawczych np. ujętych w rekomendacjach w raportach pokontrolnych. ELEKTROBUDOWA SA dobrowolnie poddaje się również audytom przeprowadzanym przez niezależne, zewnętrzne instytucje, które mają na celu wykazanie wszelkich nieprawidłowości oraz pomoc przy usprawnieniu obowiązujących procedur i praktyk.
Kodeksy Etyczne obu firm dostępne są na ich stronach internetowych, z kolei wspomniana procedura dostępna jest wewnętrznie w ramach dokumentacji systemowej. Pracownicy ELEKTROBUDOWY SA zostali dodatkowo zapoznani z polityką przeciwdziałania korupcji i łapownictwu w ramach wydawanego wewnętrznie Newslettera firmowego, jak również wewnętrznych szkoleń102 realizowanych przez Głównego Specjalistę Zarządzania Ryzykiem Nadużyć.

Od roku 2017 w ELEKTROBUDOWIE SA funkcjonuje również Regulamin zapobiegania konfliktom interesów i zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi. Regulamin ten został opracowany z uwzględnieniem treści Rozdziału V Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 i określa kryteria oraz okoliczności, w których może dojść w Spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia; ponadto reguluje również kwestie związane z zawieraniem transakcji z podmiotami powiązanymi w warunkach wystąpienia konfliktu interesów. Wprowadzenie Regulaminu ma na celu zapobieganie powstawaniu konfliktów interesów w Spółce, a w przypadku powstania takiego konfliktu - skuteczne nim zarządzanie oraz jego monitorowanie, a także zapewnienie ochrony interesu Spółki przed jego niekorzystnym wpływem.
W roku 2017 ani w ELEKTROBUDOWIE SA, ani w ENERGOTEST sp. z o.o. nie odnotowano zgłoszeń przypadków noszących znamiona korupcji103. Nie zostały nałożone na pracowników kary dyscyplinarne w związku z nieprawidłowościami w omawianym obszarze. Nie powzięto także informacji o wyżej wymienionych sytuacjach w odniesieniu do spółki ELEKTROBUDOWA UKRAINA sp. z o. o.
W odniesieniu do stwierdzonych w ELEKTROBUDOWIE SA w toku kontroli wewnętrznych przypadków sklasyfikowanych jako nieprawidłowości (rozumiane jako naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji, norm i standardów obowiązujących w Spółce, wynikające z działania lub zaniechania, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę), ustalono, że ich przyczyną były błędy ludzkie i zaniedbania. Spółka podjęła stosowne działania korygujące i naprawcze polegające na odsunięciu pracowników od realizowanych zadań oraz gruntownej weryfikacji obszarów, w których nieprawidłowości wystąpiły np. postępowania przetargowe i zmiana dostawców usług, uszczelnienie procedur operacyjnych, rozmowy z pracownikami.
ELEKTROBUDOWA SA i ENERGOTEST sp. z o.o. jak dotąd nie prowadziły analizy łańcucha dostaw pod kątem oceny podwyższonego ryzyka wystąpienia zjawisk korupcyjnych, a przyjęte przez nią rozwiązania w obszarze etyki i przeciwdziałania korupcji i łapownictwu nie nakładają na dostawców, w tym podwykonawców, określonych zobowiązań. Mając na uwadze istotność danego zagadnienia ELEKTROBUDOWA SA podejmie prace zmierzające do ustanowienia Kodeksu Dostawców, który regulować będzie obszar współpracy z dostawcami i podwykonawcami, i który stanowić będzie uzupełnienie funkcjonujących procedur zakupowej i ofertowej, zapewniając zarządzanie relacjami z dostawcami w sposób możliwie najbardziej transparentny, z poszanowaniem przepisów prawa i wewnętrznych postanowień, wskazując na oczekiwany zakres odpowiedzialności dostawców i podwykonawców w zakresie przeciwdziałania korupcji i łapownictwu.

100G4-SO4
101S.10.1.
102G4-SO4
103S 10.2.; S.10.3.; G4-SO5


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony