CSR
Strona główna CSR Poszanowanie praw człowieka

Poszanowanie praw człowieka

W Grupie Kapitałowej nie funkcjonuje jedna polityka regulująca kwestie przestrzegania praw człowieka, co wynika z różnej skali prowadzonej działalności, wielkości organizacji i różnej kultury organizacyjnej. ELEKTROBUDOWA SA i ENERGOTEST sp. z o.o. traktują odpowiedzialnie zobowiązania w tym obszarze, w tym zobowiązania wobec swoich pracowników, uznając fakt pełnienia szczególnej funkcji jako wyspecjalizowanego organu społecznego, od którego wymaga się przestrzegania obowiązującego prawa i poszanowania praw człowieka85. Przestrzegają przepisów prawa dotyczących poszanowania praw człowieka i odnoszących się do relacji z pracownikami, międzynarodowych i ustanowionych przez ustawodawstwa krajów, na terenie których prowadzą działalność, uznając to za podstawowy i niezbędny warunek funkcjonowania każdej firmy.
Wychodząc poza podstawowe, ogólnie realizowane prawa człowieka, spółki kierują się w swoich działaniach zasadami przyjętych Kodeksów Etycznych, które stanowią podstawową przesłankę do eliminacji wszelkich przypadków łamania prawa człowieka przez Spółki. ELEKTROBUDOWA SA jako członek inicjatywy UN Global Compact, corocznie składa publiczną, podpisaną przez Prezesa Spółki, deklarację swojego poparcie dla zasad tej inicjatywy, w tym zasad odnoszących się do praw człowieka tj. popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową oraz eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę, a także zasad dotyczących standardów pracy, tj. poszanowanie wolności stowarzyszania się, eliminacja wszelkich form pracy przymusowej, zniesienie pracy dzieci oraz efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.
ELEKTROBUDOWA SA i ENERGOTEST sp. z o.o. przestrzegają norm prawnych zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, przede wszystkim Kodeksie pracy oraz wypełniają podstawowe postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku w zakresie prawa do wolności myśli, sumienia, wyznania, opinii i swobody jej wyrażania, prawa do odpowiednich i zadowalających warunków pracy, w tym do zakazu traktowania innych w sposób poniżający, nieludzki, okrutny. Respektują prawa pracownicze obejmujące eliminację jakichkolwiek form pracy przymusowej i czerpania z nich korzyści, nie zatrudniają więźniów oraz przestrzegają norm prawnych wyraźnie wskazujących, iż dla nawiązania stosunku pracy wymagana jest zgoda pracownika oraz pracodawcy, a dokumenty podpisywane przy tej okazji przez obie strony są przejrzyste i nie zawierają żadnych niezrozumiałych postanowień. Charakter „dobrowolności” przejawia się również w możliwości rozwiązania przez pracownika umowy w każdej chwili, w ramach obowiązujących przepisów Kodeksu pracy.

Obie Spółki wypełniają zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy we wskazanych przez nią aspektach. Respektują prawo do godziwych warunków pracy, w tym płac oraz innych form wynagradzania zgodnie z przepisami i prawem krajowym lub postanowieniami umów zbiorowych, praktykują równe wynagrodzenie za pracę o tej samej wartości. Wypłacają należne wynagrodzenia bezpośrednio zainteresowanym pracującym, z uwzględnieniem tylko tych ograniczeń lub potrąceń, na jakie zezwala prawo, przepisy lub umowy zbiorowe. Respektują prawo do ochrony socjalnej, do organizowania się i do strajku86, do odpoczynku po tygodniu pracy, świąt, spraw z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i macierzyństwa oraz możliwość łączenia pracy z obowiązkami rodzinnymi. W miarę sposobności umożliwiają praktykowanie tradycji religijnych. Stosowane przez Spółki procedury zatrudnienia są wolne od dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, wyznanie, pochodzenie narodowe, pochodzenie społeczne, poglądy polityczne, wiek czy niepełnosprawność, stan cywilny lub status rodzinny, relacje osobiste itp., czego formalnym potwierdzeniem są przyjęte procedury rekrutacji, a także zasady równego traktowania w zatrudnieniu (funkcjonujące w ELEKTROBUDOWIE SA).
Spółki nie zatrudniają dzieci ani nie czerpią z tego korzyści. Jednocześnie, mając na uwadze to, że polskie ustawodawstwo umożliwia zatrudnianie młodocianych, ELEKTROBUDOWA SA objęła patronatem dwie klasy szkoły zawodowej w Koninie, gdzie mieści się jeden z jej zakładów produkcyjnych. Uczniowie tej klasy mają możliwość pozyskania wiedzy opartej na praktyce. Zatrudniając uczniów konińskiej szkoły, Spółka bezwzględnie przestrzega przy tym ściśle określonych warunków Kodeksu pracy, które regulują kwestię świadczenia pracy przez młodocianych.
W roku 2017 w ELEKTROBUDOWIE SA i w ENERGOTEST sp. z o.o. nie odnotowano przypadków naruszania praw człowieka, w tym przypadków pracy dzieci lub pracy przymusowej. Nie powzięto także informacji o takich sytuacjach w odniesieniu do spółki ELEKTROBUDOWA UKRAINA sp. z o. o. oraz w odniesieniu do dostawców spółek87.
ELEKTROBUDOWA SA i ENERGOTEST sp. z o.o. co do zasady są zainteresowane nawiązaniem współpracy jedynie z organizacjami, które przestrzegają praw człowieka, jednak jak dotąd nie prowadziły analizy łańcucha dostaw pod kątem oceny podwyższonego ryzyka naruszania praw człowieka, w tym w zakresie przeciwdziałania pracy dzieci i pracy przymusowej; nie nakładały na dostawców, w tym podwykonawców, określonych zobowiązań w tym obszarze (w tym w postaci zapisów w umowach) i nie weryfikowały formalnie ich spełniania, w tym nie prowadziły audytów weryfikujących przestrzeganie tych praw88.

Mając jednocześnie na uwadze istotność danego zagadnienia tj. uwzględniając to, że w łańcuchu dostaw mogą wystąpić obszary ryzyk, w których brak poszanowania praw człowieka może wpłynąć zarówno na reputacje spółki, jak i na jej zdolność do wywiązywania się ze swoich zobowiązań, ELEKTROBUDOWA SA podejmie prace zmierzające do ustanowienia Kodeksu Dostawców, który regulować będzie obszar współpracy z dostawcami i podwykonawcami, stanowiąc uzupełnienie funkcjonujących procedur zakupowej i ofertowej, i który wskazywać będzie na oczekiwany zakres odpowiedzialności dostawców i podwykonawców w zakresie przestrzegania praw człowieka.

85Za: Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka. Wdrażanie dokumentu ramowego ONZ „Chronić, szanować i naprawiać”, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu.
86Więcej w rozdziale 5.4 - Relacje ze stroną pracowniczą i wolność zrzeszania się.
87S.7.1.; S.7.2.; S.8.1.; S.8.2.
88S.7.3.; S.8.3; S.7.4.; S.8.4


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony