CSR

Istotnym aspektem wpływającym niekorzystnie na lokalną biosferę są powstające na terenie budowy odpady, pochodzące z remontów i demontażu. Ich ilość jest uzależniona od liczby i wielkości kontraktów oraz poziomu zaawansowania ich realizacji.

ELEKTROBUDOWA SA dąży do prowadzenia z najwyższą starannością prac związanych z usunięciem odpadów oraz do prawidłowego zagospodarowywania odpadów klasyfikowanych jako niebezpieczne, regulując tę kwestię w odpowiedniej instrukcji postępowania z odpadami, w tym z niebezpiecznymi, powstającymi w procesach produkcyjnych oraz realizowanych przez Spółkę przedsięwzięciach. Zakłada się, że gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.
Wszystkie powstające odpady są segregowane, klasyfikowane i zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, dzięki czemu nie stanowią zagrożenia dla ludzi i lokalnej biosfery. Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, powinny być, zgodnie z przyjętym w Spółce podejściem, w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi (przygotowaniu do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - poddaniu innym procesom odzysku). Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe, posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwiać zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.
ELEKTROBUDOWA SA selektywnie zbiera odpady i przekazuje je do recyklingu i odzysku. Spółka ma podpisaną umowę z organizacją odzysku, która przejmuje obowiązek odzysku i recyklingu materiałów opakowaniowych. W zakresie umowy jest również składanie sprawozdań OPAK do GUS.

Inne odpady zbierane selektywnie typu papier, złom metali, tworzywa sztuczne, drewno są oddawane firmom specjalizującym się w odbiorze tego typu odpadów (potwierdzane kartą przekazania odpadów) i większość z nich jest poddawana recyklingowi lub odzyskowi w zakładach posiadających decyzje prawne na przetwarzanie odpadów.

KOD ODPADÓWRODZAJ ODPADÓW * (WEDŁUG KLASYFIKACJI ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA W SPRAWIE KATALOGU ODPADÓW)Łącznie w Mg
07 02 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste  0,230 
07 02 13  Odpady tworzyw sztucznych  1,460 
07 02 17  Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16  2,640 
07 02 99  Inne niewymienione odpady  3,300 
08 01 11*  Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne  1,500 
08 01 12  Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11  0,200 
08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne. 0,660
  Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17  0,060 
12 01 01  Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów  16,820 
12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 50,680
12 01 09*  Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców  0,820 
12 01 99  Inne niewymienione odpady 33,220
13 02 08*  Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  1,100 
13 03 01*  Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB  0,008 
13 03 07*  Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych  0,500 
08 01 11*  Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne  0,050 
15 01 01  Opakowania z papieru i tektury  29,710 
15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych  8,750 
15 01 03  Opakowania z drewna  104,160 
15 01 10*  Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone  2,100 
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)  2,640 
15 02 03  Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne, inne niż wymienione w 15 02 02 0,060 
16 02 11*  Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC  0,070 
16 02 13*  Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12  41,080 
16 02 14  Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13  73,320 
16 02 16  Elementy usunięte ze zużytych urządzeń, inne niż wymienione w 16 02 15  0,241 
16 05 04*  Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne  0,380 
16 06 02*  Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe  0,210 
17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  3 006,670 
17 01 03  Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia  47,400 
17 01 07  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06  14,630 
17 01 82  Inne niewymienione odpady  0,820 
17 02 01  Drewno 16,470 
17 02 03  Tworzywa sztuczne  1,840 
17 04 01  Miedź, brąz, mosiądz  17,620 
17 04 02  Aluminium  141,840 
17 04 05  Żelazo i stal  578,140 
17 04 07 Mieszanina metali 23,000 
17 04 11  Kable inne niż wymienione w 17 04 10  99,005 
17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) 31,890
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 111,200
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 0,250
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 105,050
  Łączna suma odpadów 4 571,794

Tab. 8 Odpady w działalności produkcyjnej ELEKTROBUDOWY SA w 2017 roku.53

53G4-EN23; E.6.1. Odpadami niebezpiecznymi w katalogu odpadów są odpady oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki * przy kodzie rodzaju odpadów, chyba że mają zastosowanie przepisy art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
E.6.4. Ze względu na to, że realizowana przez ELEKTROBUDOWA SA produkcja jest niejednorodna, nie obliczono emisji na jednostkę produkcji


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony