CSR
Strona główna CSR Kwestie społeczne Ochrona prywatności

Ochrona prywatności

ELEKTROBUDOWA SA i ENERGOTEST sp. z o.o. mają świadomość istotności obszaru, jakim jest właściwe zarządzanie ochroną danych. Spółki przestrzegają powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, stosując regulacje ustawowe, mając na uwadze ryzyko wycieku lub nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych pociągające za sobą ewentualne roszczenia odszkodowawcze osób, które zostałyby narażone na szkodę z tytułu nieprzestrzegania przepisów dotyczących danych osobowych, postępowania administracyjne przeciwko spółce oraz wpływ takich sytuacji na reputację firmy.

Spółki wyznaczyły w ramach swoich struktur Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i ustanowiły Politykę bezpieczeństwa ochrony danych, której celem jest zapewnienie prawidłowej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez każdą ze spółek rozumianej, jako ochrona danych przed ich świadomym lub nieświadomym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Integralną część każdej z tych Polityk stanowi Instrukcja zarządzania systemem informatycznym ochrony danych osobowych (w ELEKTROBUDOWIE SA) oraz Instrukcja nadzoru nad bezpieczeństwem informacji i infrastrukturą IT (w ENERGOTEST sp. z o.o.) Ochrona danych osobowych jest realizowana poprzez: zabezpieczenia fizyczne i techniczne (IT), w tym systemowe, ustanowione w procedurach organizacyjnych. Od 2017 roku Spółki przygotowują się do efektywnego wdrożenia regulacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącej Ochrony danych osobowych (RODO).

Spółki przeprowadziły analizę ryzyka w celu identyfikacji poszczególnych zagrożeń i incydentów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przeszkoliły w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego upoważnione do przetwarzania takich danych osoby, których ewidencję prowadzą. Osoby mające upoważnienie nadane przez ABI do przetwarzania danych osobowych, zobowiązane są do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi w tym zakresie regulacjami wewnętrznymi spółek, zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o sposobach ich zabezpieczania, ochrony danych osobowych oraz środków przetwarzających dane przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją, zniszczeniem lub zniekształceniem, jak również do informowania o wszelkich zdefiniowanych w Polityce Bezpieczeństwa incydentach, zagrożeniach oraz słabościach systemu przetwarzającego dane osobowe. W przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia i/lub incydentu, ABI prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz rekomenduje działania korygujące, zmierzające do eliminacji podobnych zdarzeń w przyszłości.

W roku 2017 ani w ELEKTROBUDOWIE SA, ani w ENERGOTEST sp. z o.o. nie odnotowano przypadków naruszeń procedur dotyczących ochrony danych ani zdarzeń dotyczących wycieku lub nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Nie były prowadzone postępowania administracyjne przeciwko spółkom w kwestiach związanych99 z ochroną danych osobowych i Spółki nie poniosły kar z tym związanych . Nie powzięto także informacji o wyżej wymienionych sytuacjach w odniesieniu do spółki ELEKTROBUDOWA UKRAINA sp. z o. o.

99S.13.1; S.13.2; S.13.3;


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony