CSR
Strona główna CSR Kwestie środowiskowe

Kwestie środowiskowe

W Grupie Kapitałowej nie funkcjonuje jedna polityka środowiskowa, co wynika przede wszystkim z różnego zakresu prowadzonej działalności spółek i tym samym różnego zakresu oddziaływania na środowisko.

W ELEKTROBUDOWIE SA ma zastosowanie polityka środowiskowa, która wynika z polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania, będąc jej integralną częścią. W firmie funkcjonuje certyfikowany system zarządzania środowiskowego według normy PN EN ISO 14001. Co roku opracowywany jest Program Zarządzania Środowiskowego, uwzględniający cele i zadania ukierunkowane na minimalizowanie wpływu prowadzonej działalności na środowisko. Zgodność działań z obowiązującym prawem oraz z procedurami systemu zarządzania środowiskowego weryfikowana jest przy przeglądach systemu zarządzania i auditach wewnętrznych. Spółka ma świadomość ryzyk w obszarze środowiska.

Dla realizacji polityki pro środowiskowej stosuje się szereg procedur i wynikających z nich instrukcji, w szczególności w zakresie identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych, sterowania, monitorowania i oceny działań związanych z aspektami środowiskowymi, w tym instrukcja postępowania z odpadami i instrukcja dla dostawców ELEKTROBUDOWY SA w zakresie wymagań środowiskowych, jakościowych i BHP.
Spółka w swoich działaniach kieruje się prewencyjnym podejściem do ochrony środowiska. Podobnie jak ENERGOTEST sp. z o.o., przed przystąpieniem do realizacji nowych projektów dokonuje identyfikacji, oceniania i rejestracji tzw. aspektów środowiskowych. Uwzględnia uwarunkowania własne (w Spółce), lokalne (zewnętrzne) oraz opinie zainteresowanych stron, a także źródła realnych i potencjalnych zagrożeń (biorąc pod uwagę: rodzaj realizowanych procesów, ilości i rodzaje wykorzystywanych mediów - wody, energii elektrycznej, gazu, stosowane w procesach materiały i surowce, ilości powstających odpadów, ścieków, emisję pyłów i gazów do środowiska, sposób postępowania z odpadami). Spółka analizuje także możliwe skutki oddziaływania na środowisko w przypadku zmian w procesach, technologii wykonywania usług i wyrobów, jak również wymagania prawne i zmiany w wymaganiach, normalne warunki pracy i sytuacje awaryjne. Za główne źródła oddziaływania pośredniego i bezpośredniego na środowisko w związku z prowadzoną działalnością i tym samym za obszary, z którymi wiążą się określone ryzyka Spółka uznaje:

  • proces nanoszenia farb w malarni proszkowej,
  • procesy spawania,
  • spalanie surowców w instalacjach energetycznych,
  • spalanie paliw w silnikach pojazdów,
  • procesy malowania i suszenia w malarniach do malowania farbami ciekłymi,
  • odpady powstające w toku produkcji i realizacji usług,
  • emisja niezorganizowana gazów i pyłów do powietrza w procesach malowania i spawania w procesie produkcji i podczas świadczenia usług,
  • emisja do powietrza szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery z malarni mokrej,
  • prace mające wpływ na bioróżnorodność.

Spółka podejmuje działania ukierunkowane na wyeliminowanie lub minimalizowanie oddziaływania wyżej wymienionych źródeł na środowisko, wykorzystując w miarę możliwości najlepsze dostępne technologie, umożliwiające zachowanie czystości produkcji, czyli systematyczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, ograniczanie surowców, energii i wody, oczyszczanie ścieków oraz zapobieganie awariom.

ELEKTROBUDOWA SA prowadzi także działania zorientowane na poszerzanie świadomości ekologicznej swoich pracowników, miedzy innymi włączając się w obchody Dnia bez śmiecenia, koordynowanego i sponsorowanego w Polsce przez firmę zajmującą się odzyskiem odpadów.
Firma corocznie składa wymagane prawem sprawozdania związane ze swoją działalnością dotyczące gospodarczego korzystania ze środowiska oraz wytwarzanych odpadów, jak również raportuje do GUS w sprawie inwestycji w zakresie ochrony środowiska; rejestruje poziom emisji w bazie KOBiZE oraz urządzenia i poziom emisje w Centralnym Rejestrze Operatorów, Bazie Danych Sprawozdań.
W roku 2017 na ELEKTROBUDOWĘ SA została nałożona sankcja finansowa w wysokości 500 zł za nieterminowe złożenie sprawozdania za rok 201338.

Wymagania dotyczące środowiska stawiane pracownikom Spółki mają również zastosowanie w odniesieniu do jej dostawców i podwykonawców. W szczególności reguluje je Instrukcja dla dostawców w zakresie wymagań środowiskowych, jakościowych i BHP, zwłaszcza realizujących usługi serwisowe, montażowe i budowlane, która przedstawiana jest potencjalnemu dostawcy przed złożeniem oferty, jako jeden z wymagań środowiskowych. Każdy dostawca zobowiązany jest na etapie ofertowania poinformować w składanej ofercie o niezbędnych dla wykonania zadania rodzajach urządzeń, technologii i ewentualnie użytych środkach chemicznych oraz o zagrożeniach dla środowiska naturalnego związanego z realizacja zadania i stosowanych przez siebie środkach zaradczych, jak również informacje o ilości i sposobie zagospodarowania odpadów, które powstaną w wyniku jego działalności. Dostawcy zobowiązani są również do zaznajomienia się ze zidentyfikowanymi przez Spółkę w związku z realizacją danego przedsięwzięcia istotnymi aspektami środowiskowymi oraz do zapoznania się z Polityką Zintegrowanego Systemu ELEKTROBUDOWA SA. Fakt zapoznania się z wyżej wymienioną instrukcją potwierdzany jest w formie Oświadczenia dostawcy o zapoznaniu się z instrukcją.

Biorąc pod uwagę charakter działalności, wpływ wzajemnego oddziaływania ENERGOTEST sp. z o.o. oraz ELEKTROBUDOWA UKRAINA sp. z o.o. ze środowiskiem jest relatywnie niewielki.

Głównym celem funkcjonowania wdrożonego w oparciu o normę ISO 14001 Systemu Zarządzania Środowiskiem w ENERGOTEST sp. z o.o. jest ciągłe doskonalenie działań w zakresie ochrony środowiska oraz podnoszenie świadomości i odpowiedzialności pracowników w tym zakresie. Spółka realizuje cele środowiskowe przyjęte w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania i wymagane obowiązującymi normami prawnymi dotyczącymi jej działalności.

W Spółce przeprowadza się identyfikację aspektów środowiskowych tj. elementów działań organizacji, wyrobów lub usług, które mogą wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem, np. hałas, emisje do powietrza, wytwarzane odpady, zużycie energii oraz ich wpływ na środowisko. Identyfikacja i weryfikacja aspektów środowiskowych obejmuje istniejące, przeszłe oraz nowe i planowane przedsięwzięcia, działania, wyroby i usługi wynikające z zakresu systemu ZSZ i stosuje się ją w odniesieniu do aspektów będących zarówno w stanie normalnym jak i w możliwych do przewidzenia stanach awaryjnych. Każdy ze zidentyfikowanych aspektów środowiskowych jest oceniany i na podstawie wyników oceny zakwalifikowany jako zwykły (mniej istotny dla środowiska) lub znaczący. Identyfikację i weryfikację aspektów przeprowadza się: przed i po wprowadzeniu nowych albo zmodyfikowanych procesów, przed wprowadzeniem nowych lub zmodyfikowanych usług, w przypadku zmiany mających zastosowanie wymagań prawnych, w przypadku wystąpienia potencjalnych zagrożeń lub awarii, zgodnie z planem monitorowania kluczowych aspektów środowiskowych.

W ramach zidentyfikowanych aspektów prowadzony jest pomiar miary skali tego oddziaływania, a w oparciu o procedurę zarządzania ryzykiem prowadzi się analizę ryzyka środowiskowego - dla monitorowania znaczących aspektów środowiskowych tworzony jest plan monitorowania zatwierdzany przez Prezesa Spółki.

Realizując wymogi prawa, Spółka prowadzi wymaganą sprawozdawczość, zawarła także umowę z organizacją odzysku. Dla realizacji systemu zarządzania środowiskowego w firmie stosuje się miedzy innymi procedurę zarządzania i monitorowania aspektów środowiskowych, a także instrukcję postępowania z odpadami oraz sporządzania sprawozdań z oddziaływania na środowisko.

W przypadku współpracy z dostawcami/podwykonawcami wszystkie wymagania środowiskowe identyfikowane są na etapie przeglądu podpisywanej umowy i zawarte są one w instrukcji dla podwykonawców.

38E.7.4; G4-EN29


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony