CSR
Strona główna CSR Kwestie pracownicze

Kwestie pracownicze

W Grupie Kapitałowej nie funkcjonuje jedna polityka personalna, co wynika z różnej skali i charakteru działalności oraz wielkości organizacji ją tworzących i ich różnych kultur organizacyjnych.

ELEKTROBUDOWA SA i ENERGOTEST sp. z o.o. są świadome obowiązków, jakie spoczywają na nich, jako pracodawcy oraz ryzyka reputacyjnego i związanego z ciągłością realizacji działalności operacyjnej w przypadku niezapewnienia odpowiednich warunków pracy.
W ELEKTROBUDOWA SA ustanowiona została strategia zarządzania kapitałem ludzkim, która reguluje obszary: rekrutacji, zatrudnienia pracowników, planów następstw na stanowiskach, wynagradzania i motywowania, oceny pracy, rozwoju pracowników, kształtowania stosunków przemysłowych, restrukturyzacji zatrudnienia, jakości pracy, monitoringu i kontroli wykonania strategii. Wyrazem jej realizacji są chociażby procedura szkoleniowa oraz procedura rekrutacji i selekcji, instrukcja dokonywania okresowej oceny wyników pracy kadry menedżerskiej ELEKTROBUDOWY SA czy instrukcja wyliczania wskaźników oceny zarządzania kapitałem ludzkim, a także Porozumienie o zasadach współpracy pomiędzy ELEKTROBUDOWĄ SA a funkcjonującymi w Spółce Związkami Zawodowymi. Zagadnienia czasu pracy oraz zasady wynagradzania reguluje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy z dnia 25 sierpnia 2017 roku, który porusza także kwestie systemu motywacyjnego.
W ENERGOTEST sp. z o.o. realizacja zagadnień z obszaru zarządzania ludźmi znajduje swój wyraz między innymi w funkcjonującej procedurze nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, procedurze podnoszenia kwalifikacji w systemie szkoleń nieobowiązkowych, jak również w instrukcji zasady i warunki dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych i pozaszkolnych
Obydwie spółki mają opisany proces rekrutacji i selekcji oraz proces podnoszenia kompetencji - spółki dążą do zatrudniania najlepiej wykwalifikowanej i kompetentnej kadry pracowników, stanowiącej gwarancję realizacji strategicznych celów organizacji. Swoje działania ukierunkowują również na studentów i absolwentów, starając się stwarzać im dogodne warunki rozwoju i elastyczny czas pracy.
Obie spółki co do zasady są zainteresowane nawiązaniem współpracy jedynie z organizacjami, które przestrzegają zasad prawa pracy, w tym w obszarze polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej, jednak nie weryfikują formalnie ich spełniania i nie umieszczają w treści umów z dostawcami związanych z tym zapisów. Mając na uwadze istotność danego zagadnienia ELEKTROBUDOWA SA podejmie prace zmierzające do ustanowienia Kodeksu Dostawców, który regulować będzie obszar współpracy z dostawcami i podwykonawcami, stanowiąc uzupełnienie funkcjonujących procedur zakupowej i ofertowej. Kodeks wskazywać będzie na oczekiwany zakres odpowiedzialności dostawców i podwykonawców w zakresie przestrzegania standardów pracy.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony