CSR
Strona główna CSR Istotne zagadnienia niefinansowe

Istotne zagadnienia niefinansowe

Mając na uwadze charakter prowadzonej działalności, zobowiązania organizacji, w tym wynikające otoczenia prawnego, jej wartości i strategię działania oraz zidentyfikowanych interesariuszy i ich opinię, poszczególne Spółki za istotne obszary ujawniania uznają:

  ELEKTROBUDOWA SAENERGOTEST sp. z o.o.ELEKTROBUDOWA UKRAINA sp. z o.o.
Wpływ na środowisko  
Prewencyjne podejście do ochrony środowiska    
Surowce i materiały  ✓     
Energia i paliwa  ✓     
Bioróżnorodność  ✓     
Emisje  ✓     
Odpady ✓     
Zgodność z regulacjami w obszarze ochrony środowiska  ✓  ✓   
Odpowiedzialność za oddziaływanie produktu na środowisko ✓  ✓   
Pracownicy  ✓ 
Zatrudnienie i świadczenia dla pracowników ✓  ✓ 
Rozwój pracowników (szkolenia i edukacja)  ✓  ✓  ✓ 
Bezpieczeństwo i higiena pracy  ✓  ✓  ✓ 
Różnorodność i równość szans w miejscu pracy  ✓  ✓  ✓ 
Równość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn ✓  ✓  ✓ 
Relacje ze stroną pracowniczą i wolność zrzeszania się   ✓  ✓  ✓ 
Etyka w miejscu pracy  ✓  ✓  ✓ 
Przestrzeganie praw człowieka, w tym zapobieganie pracy dzieci i eliminowanie pracy przymusowej  ✓  ✓  ✓ 
Odpowiedzialne prowadzenie biznesu  ✓  ✓  ✓ 
Zapobieganie korupcji i łapownictwu  ✓  ✓  ✓ 
Bezpieczeństwo produktów w tym ich właściwe znakowanie  ✓  ✓  ✓ 
Odpowiedzialny marketing  ✓  ✓  ✓ 
Ochrona prywatności  ✓  ✓  ✓ 
Ład korporacyjny ✓    ✓ 
Zaangażowanie społeczne  
Wsparcie społeczności i komunikacja ze społecznościami    
Współpraca z uczelniami i szkołami  

Tab. 2 Obszary istotnych zagadnień niefinansowych.3

3G4-19


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony