CSR
Strona główna CSR Interesariusze Grupy Kapitałowej i zagadnienia niefinansowe

Interesariusze Grupy Kapitałowej i zagadnienia niefinansowe

Grupa Kapitałowa ma świadomość, że biorąc pod uwagę rozmiar i charakter prowadzonej działalności, funkcjonuje w otoczeniu wielu różnych interesariuszy (tj. jednostek i grup, które mają wpływ na działalność organizacji i / lub na które organizacja wpływa poprzez swoje decyzje, działania i ich skutki, którzy mogą mieć konkretne i zróżnicowane interesy), których stara się mieć na względzie, podejmując codzienne decyzję i realizując działalność biznesową.
W wyniku przeprowadzonej wewnętrznie, z zaangażowaniem przedstawicieli różnych obszarów funkcjonalnych firmy oraz kadry zarządzającej analizy, ustalono interesariuszy spółek, a następnie opracowano mapę interesariuszy, w oparciu o określenie skali wzajemnego wpływu firmy, poszczególnych grup interesariuszy, jak również ich możliwego zainteresowania działalnością spółek1.

Spółki starają się dbać o dobre relacje z interesariuszami i w miarę możliwości włączać ich w poszukiwanie rozwiązań i odpowiedzi na kwestie związane z prowadzonymi przez nie działaniami, mając świadomość odpowiedzialności za wyniki tych działań. 

InteresariuszeGrupa KapitałowaELEKTROBUDOWA SAKanały kontaktu, angażowania
Pracownicy badania opinii i satysfakcji, stały dialog z Przedstawiciele Pracowników/ przedstawicielami Związków Zawodowych, cykliczne spotkania z kluczowymi menedżerami, newslettery firmowe, spotkania firmowe (integracyjne), spotkania grup roboczych, Kodeks Etyczny
Administracja publiczna raporty, sprawozdania, strona www
Akcjonariusze/Udziałowcy publiczni raporty, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/Udziałowców, strona www, posiedzenia RN
Dostawcy i podwykonawcy badania opinii i satysfakcji, spotkania bezpośrednie, audyty, Kodeks Etyczny
Grupa Kapitałowa raporty, spotkania, sprawozdania
Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe raporty, spotkania, analizy
Jednostki certyfikujące raporty, audyty, przeglądy
Klienci i inwestorzy badania opinii i satysfakcji, spotkania bezpośrednie, konferencje, seminaria i targi branżowe, komunikaty giełdowe i prasowe, strona www, szkolenia, wsparcie techniczne, media społecznościowe
Konkurencja konferencje i targi branżowe, spotkania biznesowe, partnerstwo w projektach, strona www
Media publikacje i informacje prasowe, konferencje i briefingi branżowe, raporty roczne, komunikaty prasowe
Organizacje oraz stowarzyszenia biznesowe i branżowe aktywne członkostwo, spotkania
Organizacje i stowarzyszenia pozarządowe (w tym ekologiczne) raporty, sprawozdania, sesje dialogowe, strona www, foldery informacyjne
Rynek kapitałowy   spotkania bezpośrednie, raporty, prezentacje wyników i ważnych wydarzeń, strona www
Społeczności lokalne   sesje dialogowe, spotkania informacyjne, strona www, strony dedykowane konkretnym, realizowanym projektom
Studenci i uczniowie   spotkania w ramach Targów Pracy, prezentacje merytoryczne na uczelniach i w szkołach, programy praktyk firmowych, partnerstwa ze szkołami, zakładka Kariera, wydawnictwa dla studentów

Tab. 1 Interesariusze Grupy Kapitałowej i ELEKTROBUDOWY SA2

1 G4-25; Używane w przypisach symbole odnoszą się do wskaźników standardów GRI G4 i SIN zamieszczonych w punkcie 11.9 niniejszego sprawozdania
2 G4-24; ENERGOTEST sp. z o.o. za istotnych interesariuszy uznaje także środowiska naukowe i badawcze


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony