CSR

Bioróżnorodność

Spółka nie prowadzi aktualnie działań na terenie obszarów chronionych42, ma jednak świadomość, że realizowane przez nią inwestycje mogą odbywać się na terenach stanowiących siedliska cennych gatunków roślin i zwierząt. Jedną z nich jest budowa stacji elektroenergetycznych, zaliczanych do obiektów oddziałujących na środowisko, stąd ich eksploatacja prowadzona jest w ściśle określonych warunkach43.
W związku z realizacją tej inwestycji Rozbudowa i modernizacja stacji Konin 220/110 kV, zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu podtrzymaną przez Prezydenta Miasta Konin nie istniała potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jednak prace związane z realizacją przedsięwzięcia miały być prowadzone pod nadzorem przyrodniczym44. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, stwierdzono, że nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, również na obszarach chronionych Natura 2000 odległych od miejsca inwestycji o ok. 4-5 km. Jednocześnie w celu ograniczenia wpływu przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w szczególności płazy, teren realizacji inwestycji ogrodzony został we wrześniu 2017 roku płotkiem herpetologicznym (mającym na celu zatrzymanie przemieszczających się płazów oraz zmienianie kierunku ich ruchu)45.
Przy realizacji tej inwestycji nieuniknione była wycinka drzew46 kolidujących z wykonaniem zadania, w tym drzew rosnących w odległości ok. 5 km od obszaru specjalnej ochrony Natura 200 Dolina Środkowej Warty PLB 300002 oraz w odległości ok. 4 km od specjalnego obszaru ochrony Natura 2000 Puszcza Bieniszewska PLH30011. Spółka uzyskała stosowne zgody wydane przez Urząd Miasta Konina wraz ze stwierdzeniem, że usunięcie drzew nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000; jednocześnie na mocy wydanego zobowiązania, Spółka dokonała w październiku 2017 roku nasadzeń następczych47 spełniających określone wymagania co do gatunku drzewa, obwodu pnia i bryły korzeniowej.

W roku 2017 trwał nadzór przyrodniczy w związku z realizacją projektu Rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV w Jaworznie, którego celem było sprawdzanie zgodności wykonywanych prac z uzyskanymi decyzjami RDOŚ i decyzją środowiskową określającą warunki budowy stacji. Przeprowadzone kontrole entomologiczne potwierdziły, że teren wokół stacji jest cennym siedliskiem pod kątem występowania dwóch gatunków motyli, tj. modraszka telejusa i nausitousa. Obszary łąkowe, których stan częściowo pogorszył się w trakcie budowy dwóch nowych słupów energetycznych, regenerują się we właściwym kierunku pod względem składu gatunkowego roślin, co zapewnia właściwy stan siedlisk dla obydwu gatunków modraszków48. W trakcie prowadzonych kontroli stwierdzono zadowalającą liczbę motyli na obszarze kompensacji. Zgodnie ze sprawozdaniem z nadzoru przyrodniczego, sprawowanego przez firmę ansee consultign, należy się spodziewać, iż w przyszłym sezonie wegetacyjnym zmiany wynikające z budowy nowych słupów będą niezauważalne.

42E.4.1
43G4-EN12; S.9.1
44E.4.2.
45E.4.4
46E.4.3
47E.4.4.
48E.4.4. Przy realizacji inwestycji nieuniknione było zniszczenie siedlisk, a wraz z nimi form larwalnych, trzech gatunków motyli objętych ochroną całkowitą czerwończyk nieparek – (Lycaena dispar), modraszek nausitous (Phengaris nausithous) i modraszek telejus (Phengaris teleius). Uzyskana decyzja środowiskowa zezwoliła ostatecznie na zniszczenie form larwalnych wyżej wymienionych gatunków. Podjęto działania mające na celu minimalizację strat w populacji motyli, tj. koszenie łąk z krwiściągiem na terenie inwestycji (w roku 2015), co spowodowało spadek atrakcyjności tego terenu dla motyli modraszek nausitous i modraszek telejus. W wyniku prac likwidacji uległo około 3 ha zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych. Dodatkowo, zgodnie z uzyskaną decyzją, w okresie lipiec - sierpień 2015 roku przeniesiono gatunki roślin objętych ochroną całkowitą (kukułka szerokolistna , mieczyk dachówkowaty oraz kosaciec syberyjski) z obszaru inwestycji na właściwe stanowiska zastępcze - działki położone poza terenem budowy. Warunkiem dodatkowym takiej decyzji było zalecenie skoszenia stanowiska zastępczego w pierwszych dwóch latach od przesadzenia, a następnie prowadzenie koszenia co dwa lata, co jest realizowane. Poza obszarem przeniesienia roślin, koszenia były też prowadzone wokół stacji energetycznej. Celem tych prac było zachowanie korzystnego stanu łąk zmiennowilgotnych obok stacji wraz z występującymi tu chronionymi gatunkami roślin i zwierząt.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony