Zarządzanie Ryzykiem
Strona główna Zarządzanie Ryzykiem Zarządzanie ryzykiem kapitałowym

Zarządzanie ryzykiem kapitałowym

Celem zarządzania ryzykiem kapitałowym Grupy Kapitałowej jest utrzymanie możliwości kontynuowania działalności tak, by zapewnić korzyści swoim akcjonariuszom oraz innym podmiotom związanym z działalnością Grupy Kapitałowej , a także utrzymanie optymalnej struktury kapitału by redukować jego koszty.

Podobnie jak inne jednostki na tym rynku Grupa Kapitałowa monitoruje kapitał na podstawie wskaźnika dźwigni finansowej. Wskaźnik ten jest obliczony jako iloraz zadłużenia netto i kapitału ogółem. Zadłużenie netto stanowi różnicę między wartością zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz zadłużenia finansowego w bankach, a wartością posiadanych środków pieniężnych. Kapitał ogółem stanowi kapitał własny powiększony o zadłużenie netto.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wskaźnik efektywnego zadłużenia wynosił 23% i był niższy o 4 punkty procentowe od wskaźnika za analogiczny okres 2016 roku Zmiana poziomu wskaźnika, w dużej mierze była wynikiem zmniejszenia zaangażowania kredytów w finansowaniu działalności Spółki.

Wskaźniki efektywnego zadłużenia w poszczególnych okresach sprawozdawczych przedstawiały się następująco:

Wskaźniki efektywnego zadłużenia
 Stan na dzień
31 grudnia 2017
Stan na dzień
31 grudnia 2016
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe 5 898 10 221
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe 3 687  -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 162 720 132 497
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 4 210 6 886
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe 67 187 110 360
Zadłużenie finansowe w bankach  - 35 021
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (114 752) (136 931)
Zadłużenie finansowe netto 128 950 158 054
Kapitał własny 430 925 423 328
Kapitał ogółem 559 875 581 382
Wskaźnik dźwigni finansowej (efektywnego zadłużenia) 23% 27%

Plik z danymi w formacie xlsx 
Wskaźniki efektywnego zadłużenia plik .xlsx11,6 kB


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony