Zarządzanie Ryzykiem

Ryzyko walutowe

Grupa Kapitałowa narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu realizowanych transakcji sprzedaży i zakupów w różnych walutach innych niż jej waluta wyceny.

Obszarem działalności Grupy narażonym na wahania kursów walutowych jest eksport.

  • W 2017 roku udział przychodów uzyskanych w walutach obcych stanowił 15,9% przychodów ze sprzedaży, w tym 15,0% stanowiły przychody uzyskane w EUR (głównie ze sprzedaży do Finlandii) oraz 0,9% wartości przychodów osiągnięto ze sprzedaży wyrażonej w USD (głównie ze sprzedaży do Arabii Saudyjskiej i Rosji).
  • W 2016 roku udział przychodów uzyskanych w walutach obcych stanowił 19,2% przychodów ze sprzedaży, w tym 16,9% stanowiły przychody uzyskane w EUR (głównie ze sprzedaży do Finlandii), 2,2% wartości przychodów osiągnięto ze sprzedaży wyrażonej w USD (głównie ze sprzedaży do Rosji), a 0,1% stanowiły przychody uzyskane w UAH (ze sprzedaży na Ukrainie).

W przypadku eksportu realizowanego w EUR w Grupie Kapitałowej występuje naturalne zabezpieczenie ryzyka kursowego wynikające z faktu dokonywania większości zakupów importowych także w EUR.

  • Na dzień 31 grudnia 2017 roku w strukturze należności wyrażone w walutach obcych stanowiły 14,2% ogółu należności, w strukturze zobowiązań wyrażone w walutach stanowiły 14,1% wszystkich zobowiązań, a w strukturze środków pieniężnych 37,3% stanowiły waluty obce (w tym saldo w EUR wynosiło 19,3%, a w USD stanowiło 18,0%).
  • Na dzień 31 grudnia 2016 roku w strukturze należności wyrażone w walutach obcych stanowiły 12,8% ogółu należności, w strukturze zobowiązań wyrażone w walutach stanowiły 6,1% wszystkich zobowiązań, a w strukturze środków pieniężnych 39,8% stanowiły waluty obce (w tym saldo w EUR wynosiło 35,9%, a w USD stanowiło 3,9%).

Poniższa tabela przedstawia wrażliwość wyniku finansowego netto w związku ze zmianą wartości godziwej aktywów i zobowiązań pieniężnych na racjonalnie możliwe wahania kursu dolara i euro przy założeniu niezmienności innych czynników. 

Wrażliwość wyniku finansowego netto w związku ze zmianą wartości godziwej aktywów i zobowiązań pieniężnych na racjonalnie możliwe wahania kursu dolara i euro przy założeniu niezmienności innych czynników
 Stan na dzień
31 grudnia 2017
Stan na dzień
31 grudnia 2016
walutawaluta
USDEURUSDEUR
kursy walut 3,4813 4,1709 4,1793 4,4240
kwota waluty (kwota należności i środków pieniężnych pomniejszona o kwotę zobowiązań) 7 641 9 141 1 842 17 023
kwota należności, zobowiązań i środków pieniężnych 26 601 38 126 7 699 75 310
kurs walut uwzględniający zmianę o 10% 3,8294 4,5880 4,5972 4,8664
stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych
po uwzględnieniu zmiany kursu walut
29 261 41 939 8 469 82 841
zmiana zysku przed opodatkowaniem 2 660 3 813 770 7 531
zmiana zysku netto 2 155 3 088 624 6 100
kurs walut uwzględniający spadek o 10% 3,1332 3,7538 3,7614 3,9816
stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych
po uwzględnieniu zmiany kursu walut
23 941 34 313 6 929 67 779
zmiana zysku przed opodatkowaniem (2 660) (3 813) (770) (7 531)
zmiana zysku netto (2 155) (3 088) (624) (6 100)

Plik z danymi w formacie xlsx 
Wrażliwość wyniku finansowego netto w związku ze zmianą wartości godziwej aktywów i zobowiązań pieniężnych na racjonalnie możliwe wahania kursu dolara i euro przy założeniu niezmienności innych czynników plik .xlsx12,1 kB


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony