Zarządzanie Ryzykiem
Strona główna Zarządzanie Ryzykiem Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej

Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA SA zawarła umowy o kredyty w rachunku bieżącym i kredyty obrotowe z oprocentowaniem opartym na zmiennej stopie procentowej WIBOR powiększonej o marżę banku, z usług którego Grupa Kapitałowa korzystała. 

Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych
Rodzaj kredytuSaldo kredytuOkres
obowiązywania umowy
Stan na dzień
31 grudnia 2017
Stan na dzień
31 grudnia 2016
kredyt obrotowy  - 34 929 08.11.2018 roku
   - 34 929  

Plik z danymi w formacie xlsx 
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych plik .xlsx11,3 kB

Ryzyko stopy procentowej - wrażliwość na zmiany

Ekspozycja Grupy Kapitałowej na zmiany stóp procentowych dotyczy głównie środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych jak również kredytów bankowych i pozostałych zobowiązań opartych na zmiennej stopie procentowej bazującej na WIBOR + marża. Grupa Kapitałowa nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmian stóp procentowych gdyż w obecnej chwili ryzyko stóp procentowych związane z istniejącym zadłużeniem zostało uznane jako relatywnie niskie z punktu widzenia wpływu na wyniki Grupy Kapitałowej. Działania dotyczące ograniczenia ryzyka zmian stóp procentowych obejmują bieżące monitorowanie sytuacji na rynku pieniężnym.

Za rok zakończony 31 grudnia 2017 rokuwartość narażona
na ryzyko
zwiększenie / zmniejszenie o
0,50 p. p.- 0,50 p. p.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych (wartość godziwa) 114 738 574 (574)
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (wartość bieżąca) 1 416 7 (7)
Kredyty bankowe i pożyczki (kapitał)  -  -  -
Wpływ brutto na wynik okresu oraz aktywa netto   581 (581)
Podatek odroczony   (110) 110
Razem   470 (470)
Za rok zakończony 31 grudnia 2016 rokuwartość narażona
na ryzyko
zwiększenie / zmniejszenie o
0,50 p. p.- 0,50 p. p.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych (wartość godziwa) 136 905 685 (685)
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (wartość bieżąca) 3 286 16 (16)
Kredyty bankowe i pożyczki (kapitał) 34 929 175 (175)
Wpływ brutto na wynik okresu oraz aktywa netto   876 (876)
Podatek odroczony   (166) 166
Razem   709 (709)

Plik z danymi w formacie xlsx 
Ryzyko stopy procentowej - wrażliwość na zmiany plik .xlsx11,7 kB


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony