Zarządzanie Ryzykiem
Strona główna Zarządzanie Ryzykiem Ryzyko płynności finansowej

Ryzyko płynności finansowej

Grupa Kapitałowa monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności, zapadalności zarówno inwestycji, jak i aktywów finansowych (np. konta należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.

Ostrożne zarządzanie ryzykiem utraty płynności zakłada utrzymanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych przeznaczonych do obrotu oraz dostępność finansowania, dzięki wystarczającej kwocie przyznanych instrumentów kredytowych i linii gwarancyjnych.
Przejawem tego działania jest między innymi:

  • dywersyfikacja źródeł finansowania - współpraca z jedenastoma bankami,
  • różnorodność metod finansowania - linie kredytowe w rachunkach bieżących, kredyty obrotowe,
  • korzystanie z wielu produktów bankowych jak codzienne bilansowanie rachunków, depozyty overnight, lokaty terminowe, negocjowane kursy walut,
  • zawieranie umów leasingu finansowego,
  • rozwinięta współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi i bankami w zakresie korzystania z gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych.

Celem Grupy Kapitałowej jest utrzymywanie równowagi pomiędzy ciągłością, a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania.
Istotne znaczenie ma także wykorzystanie kredytów kupieckich udzielonych Grupie Kapitałowej przez dostawców, a co za tym idzie realizacja zobowiązań z wydłużonymi terminami płatności.
Procesy inwestowania wolnych środków uzależnione są od terminów wymagalności zobowiązań, tak by ograniczyć maksymalne ryzyko płynności.

Poniższa tabela zawiera analizę wymagalności nominalnych zobowiązań Grupy Kapitałowej, które zostaną rozliczone w odpowiednich przedziałach czasowych na podstawie okresu liczonego od dnia bilansowego do dnia pozostałego do upływu umownego terminu zapadalności:

 do 1 m-ca1-3 m-cy3-6 m-cy6-12 m-cypowyżej
roku
razem
Oprocentowane kredyty  -  -  -  -  -  -
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe  -  -  -  - 6 144 6 144
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe
140 978 21 670 36 36  - 162 720
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 10 177 23 835 33 175  -  - 67 187
Nominalne zobowiązania na dzień
31 grudnia 2017
151 155 45 505 33 211 36 6 144 236 051

Powyższa tabela nie zawiera poręczeń i gwarancji, które zostały ujawnione w Gwarancje, weksle, poręczanie kredytu lub pożyczki.

Plik z danymi w formacie xlsx 
Nominalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 plik .xlsx11,5 kB

 do 1 m-ca1-3 m-cy3-6 m-cy6-12 m-cypowyżej
roku
razem
Oprocentowane kredyty 92  -  - 34 929  - 35 021
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe  -  -  -  - 10 574 10 574
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe
114 754 17 658 49 36  - 132 497
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 9 688 28 112 72 560  -  - 110 360
Nominalne zobowiązania na dzień
31 grudnia 2016
124 534 45 770 72 609 34 965 10 574 288 452

Powyższa tabela nie zawiera poręczeń i gwarancji, które zostały ujawnione w Gwarancje, weksle, poręczanie kredytu lub pożyczki.

Plik z danymi w formacie xlsx 
Nominalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 plik .xlsx11,5 kB

W przypadku pogorszenia się warunków rynkowych i występowania konieczności dodatkowego finansowania działalności lub refinansowania swojego zadłużenia przy pomocy zewnętrznych źródeł, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zwiększonego ryzyka płynności. Zarząd jednostki dominującej ocenia, iż takie ryzyko nie występuje.

Zarządzanie ryzykiem płynności w Grupie Kapitałowej ma formę utrzymania odpowiedniego kapitału rezerwowego, rezerwowych linii kredytowych, ciągłego monitoringu prognozowanych i faktycznych przepływów pieniężnych oraz dopasowywania profili zapadalności aktywów i wymagalności zobowiązań finansowych. 


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony