Zarządzanie Ryzykiem

Ryzyko cenowe

Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA SA jest narażona na ryzyko cenowe, które wynika z aktualnej koniunktury w branżach energetycznej, chemicznej, budowlanej, metalurgicznej i obejmuje przede wszystkim kształtowanie się cen materiałów elektrycznych, urządzeń energetycznych oraz wyrobów hutniczych. Podmioty Grupy Kapitałowej nie zawierają wieloletnich umów z poddostawcami, zakres dostaw i dostawy ustalane są indywidualnie zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych jednostkach Grupy Kapitałowej procedurami.

Strategia zarządzania ryzykiem cen towarów i usług zakłada dążenie do zawierania umów z dostawcami materiałów i usług zapewniających jednostkom Grupy Kapitałowej zakup materiałów, usług, po cenie umożliwiającej realizację kontraktu zgodnie z budżetem oraz ustalonymi terminami. 

Odpowiednia polityka, struktura organizacyjna i procedury oraz działania związane z zarządzaniem ryzykiem wspierają proces negocjowania i ustalania cen produktów na poziomie optymalnym. 

Okres, który upływa od momentu przyjęcia oferty do momentu zakończenia realizacji kontraktu handlowego objętego ofertą nie jest zbyt długi (przeciętnie 1 rok), co umożliwia prawidłowe ukształtowanie średnich cen sprzedaży.

Na ryzyko cenowe szczególnie narażone są umowy zawierane na wykonawstwo zadań inwestycyjnych w nowych obszarach, trudnych do rozpoznania w warunkach krajowych. Szacowane ceny bazują często na wycenach budowlanych w oparciu o własne założenia i koncepcje, jak i poziom skomplikowania obiektów. Wiąże się to z ryzykiem przekroczenia zaplanowanych kosztów lub czasu realizacji. 

Grupa eksponowana jest na ryzyko cenowe szczególnie spowodowane przedłużeniem czasu realizacji prac, objętych zawartymi umowami, z przyczyn pozostających poza jej kontrolą. Wydłużony czas realizacji kontraktu generuje dodatkowe nakłady kosztów stałych, których wartość w momencie składnia oferty cenowej nie da się zaprognozować. 

Jednostka dominująca ELEKTROBUDOWA SA budując swoje kompetencje generalnego wykonawcy narażona jest na ryzyko wysokowartościowych wycen na stosunkowo niskich marżach, kreowanych przez szeroką konkurencję. Silna konkurencja wewnątrz gałęzi oraz niedostateczny popyt, w coraz większym stopniu limitujący plany inwestycyjne stwarza wzrost niepewności oraz nasilenie skutków ponoszonego ryzyka cenowego, głównie spadek rentowności wykonywanych prac.

Jednostka dominująca na bieżąco analizuje wykonanie budżetów realizowanych kontraktów zarówno w zakresie kosztów zmiennych, jak i stałych i opracowuje prognozę kosztów i wyników do końca realizacji projektów.

Stwierdzone odchylenia planowanych marż na realizowanych kontraktach uwzględniane są na bieżąco w opracowywanych prognozach. Stwierdzone straty na kontraktach, jakie jednostka poniesie do końca realizacji tych kontraktów ujmuje się natychmiast w kosztach działalności operacyjnej poprzez tworzenie rezerw na przewidywane straty. Na dzień 31 grudnia 2017 roku stratę na kontraktach rozpoznała jednostka dominująca i utworzyła rezerwy na przewidywane straty na realizowanych kontraktach w wysokości 1 512 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan utworzonych rezerw na przewidywane straty wynosił 1 299 tys. zł.

Jednostka dominująca ELEKTROBUDOWA SA podjęła intensywne działania zmierzające do ograniczenia ryzyka cenowego związanego z realizacją kontraktów poprzez wprowadzenie wewnętrznych procedur (Zarządzeń), dotyczących między innymi bieżącego monitorowania kontraktów i aktualizacji prognoz oraz obowiązku raportowania „kosztów końca projektu”, okresowej weryfikacji poprawności dokumentacji pod względem formalnym i merytorycznym, prawidłowości klasyfikowania i ewidencjonowania na właściwych kontraktach.

Jednostka dominująca ocenia, że zawiązane na dzień 31 grudnia 2017 roku rezerwy na przewidywane straty na kontraktach, całkowicie uwzględniają ryzyko generowania strat do zakończenia realizacji tych umów, według stanu wiedzy na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony