Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej

Realizacja prognoz wyników finansowych

Opublikowana 30 stycznia 2017 roku skonsolidowana Prognoza Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA na rok 2017, zakładała zrealizowanie rocznych przychodów ze sprzedaży na poziomie 1 066 403 tys. zł i osiągnięcie zysku netto w wysokości 51 105 tys. zł (zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki to 51 105 tys. zł). Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej po 12 miesiącach 2017 roku to 902 901 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz 58 608 tys. zł zysku netto, z czego zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki to 58 609 tys. zł. 
Z powyższych danych wynika, że prognozowane roczne przychody ze sprzedaży zostały zrealizowane w 84,7% a zysk netto w 114,7%.

W dniu 2 marca 2018 roku Spółka opublikowała raport bieżący nr 7/2018, w którym przekazała wstępne szacunkowe wyniki finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA na poziomie przychodów ze sprzedaży 945 000 tys. zł. i zysku netto 61 000 tys. zł. Wstępne wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych. Ocena danych finansowych dokonana została według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzenia. Zarząd Spółki monitoruje postęp prac i realizacje kontraktów. Na dzień sporządzenia raportów rocznych za rok 2017 Zarząd Spółki zidentyfikował konieczność weryfikacji wysokości zaawansowania prac na jednym z kontraktów. Wpłynęło to na odchylenie danych finansowych za rok 2017 w stosunku do opublikowanych szacunków ww. raportem bieżącym.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony