Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej

Podstawowe wskaźniki finansowe i niefinansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe i niefinansowe
WSKAŹNIKI201720162015zmiana 2017 roku do 2016 rokuzmiana 2017 roku do 2015 roku
WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI
Wskaźnikrentownościnettozysk (strata) netto / przychody ze sprzedaży 6,5% 5,7% 4,0% wzrost 0,8 wzrost 2,5
Wskaźnikrentownościbruttozysk (strata) brutto / przychody ze sprzedaży 8,2% 7,1% 5,1% wzrost 1,1 wzrost 3,1
Wskaźnik rentowności operacyjnej zysk (strata) operacyjny / przychody ze sprzedaży 7,7% 6,3% 5,1% wzrost 1,4 wzrost 2,6
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) zysk (strata) netto / średni stan kapitału własnego 13,7% 13,6% 13,8% wzrost 0,1 spadek 0,1
Wskaźnik rentowności majątku (ROA) zysk (strata) netto / średni stan majątku 6,5% 6,1% 5,5% wzrost 0,4 wzrost 1,0
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI
Średni wskaźnik płynności bieżący średni stan maj. obrotowy / średni stan zobowiązań krótkoterminowych 1,6 1,5 1,4 wzrost 0,1 wzrost 0,2
Średniwskaźnikpłynnościszybkiśredni stan (maj. obrotowy - zapasy - pozostałe aktywa niefinansowe - aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży) / średni stan zobowiązań krótkoterminowych 1,5 1,4 1,3 wzrost 0,1 wzrost 0,2
WSKAŹNIKI ROTACJI
Rotacja należności z tyt. dostaw i usług w dniach średni stan należności z tyt. dostaw i usług x 360 dni / przychody ze sprzedaży 119 110 89 wzrost 9 wzrost 30
Rotacjazobowiązańztyt.dostawiusługwdniachśredni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług x 360 dni / przychody ze sprzedaży  51 55 59 spadek 4 spadek 8
Rotacja zapasów w dniach średni stan zapasów x 360 dni / przychody ze sprzedaży 21 21 15 0 wzrost 6
Obrotowość aktywów przychody ze sprzedaży / średni stan aktywów ogółem 1,0 1,1 1,4 spadek 0,1 spadek 0,4
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA
Wskaźnik ogólnego zadłużenia kapitał obcy / majątek ogółem 51,6% 53,5% 56,9% spadek 1,9 spadek 5,3

Plik z danymi w formacie xlsx 
Podstawowe wskaźniki finansowe i niefinansowe plik .xlsx12,5 kB


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony