Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej
Strona główna Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych

Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych

Główne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za 2017 rok w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku.
GŁÓWNE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT20172016Zmiana
wartość%wartość%wartość%
w tys. złw tys. złw tys. złzmiany
Przychody ze sprzedaży 902 901 100,0 971 480 100,0 (68 579) spadek 7,1
Koszt własny sprzedaży (804 232) 89,1 (873 082) 89,9 68 850 spadek 7,9
Zysk brutto ze sprzedaży 98 669 10,9 98 398 10,1 271 wzrost 0,3
Koszty sprzedaży (1 285) 0,1 (2 577) 0,3 1 292 spadek 50,1
Koszty ogólnego zarządu (21 035) 2,3 (19 456) 2,0 (1 579) wzrost 8,1
Pozostałe przychody operacyjne 6 568 0,8 16 217 1,7 (9 649) spadek 59,5
Pozostałe koszty operacyjne (13 166) 1,6 (30 797) 3,2 17 631 spadek 57,2
Zysk z działalności operacyjnej 69 751 7,7 61 785 6,3 7 966 wzrost 12,9
Przychody finansowe 51 0,0 3 815 0,4 (3 764) spadek 98,7
Koszty finansowe (1 451) 0,2 (2 247) 0,2 796 spadek 35,4
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych 6 061 0,7 5 424 0,6 637 wzrost 11,7
Zysk brutto 74 412 8,2 68 777 7,1 5 635 wzrost 8,2
Podatek dochodowy (15 804) 1,7 (13 647) 1,4 (2 157) wzrost 15,8
Zysk netto 58 608 6,5 55 130 5,7 3 478 wzrost 6,3

Plik z danymi w formacie xlsx 
Główne pozycje skonsolidowanego rachunku zysku i strat plik .xlsx14,1 kB

Główne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 roku w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2016 roku.
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJStan na dzień 31 grudnia 2017Stan na dzień 31 grudnia 2016Zmiana
wartośćudziałwartośćudziałwartość
w tys. zł%w tys. zł%w tys. zł
AKTYWA
Aktywa trwałe 203 598 22,9 195 109 21,4 8 489
Rzeczowe aktywa trwałe 86 524 9,7 85 280 9,4 1 244
Aktywa niematerialne 46 270 5,2 42 248 4,6 4 022
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 25 302 2,9 22 069 2,4 3 233
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 230 0,0 308 0,0 (78)
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe 4 459 0,5 4 308 0,5 151
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 39 080 4,4 39 016 4,3 64
Pozostałe aktywa niefinansowe 1 733 0,2 1 880 0,2 (147)
Aktywa obrotowe 686 632 75,4 715 824 78,6 (29 192)
Zapasy 44 841 5,0 58 370 6,4 (13 529)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 343 777 36,9 297 906 32,7 45 871
Należności z tytułu podatku dochodowego 1 146 0,1 0 0,0 1 146
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów budowlanych 163 401 18,4 213 567 23,5 (50 166)
Pozostałe aktywa niefinansowe 18 715 2,1 8 849 1,0 9 866
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 114 752 12,9 136 931 15,0 (22 179)
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0,0 201 0,0 (201)
AKTYWA RAZEM 890 230 98,3 910 933 100,0 (20 703)
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał własny 430 925 48,4 423 328 46,5 7 597
Kapitał podstawowy 10 003 1,1 10 003 1,1 0
Kapitał zapasowy 367 963 41,3 362 318 39,8 5 645
Kapitał z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży 180 0,0 243 0,0 (63)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą (11 852) (1,3) (8 399) (0,9) (3 453)
Zyski zatrzymane 64 654 7,3 59 192 6,5 5 462
Razem kapitał własny przypadający na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA 430 948 48,4 423 357 46,5 7 591
Udziały niekontrolujące (23) 0,0 (29) 0,0 6
Zobowiązania razem 459 305 51,6 487 605 53,5 (28 300)
Zobowiązania długoterminowe 42 433 4,8 54 157 5,9 (11 724)
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 5 058 0,6 5 049 0,5 9
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 27 790 3,1 38 887 4,3 (11 097)
Pozostałe zobowiązania finansowe 5 898 0,7 10 221 1,1 (4 323)
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 3 687 0,4 0 0,0 3 687
Zobowiązania krótkoterminowe 416 872 46,8 433 448 47,6 (16 576)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 162 720 18,3 132 497 14,5 30 223
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 4 210 0,5 6 886 0,8 (2 676)
Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów budowlanych 110 091 12,3 91 560 10,1 18 531
Kredyty i pożyczki 0 0,0 35 021 3,8 (35 021)
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 643 0,1 725 0,1 (82)
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 25 995 2,9 25 232 2,8 763
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 67 187 7,5 110 360 12,1 (43 173)
Rozliczenia międzyokresowe 46 026 5,2 31 167 3,4 14 859
PASYWA RAZEM 890 230 100,0 910 933 100,0 (20 703)

Plik z danymi w formacie xlsx 
Pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej plik .xlsx15,3 kB


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony