Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej

Ocena zarządzania zasobami finansowymi

Grupa Kapitałowa w 2017 roku prowadziła politykę finansowania działalności w ramach posiadanych środków własnych oraz kredytami w rachunku bieżącym.

Współpraca z kilkoma bankami daje możliwość równomiernego zaangażowania środków finansowych oraz utrzymania odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, przeznaczonych do  obrotu.
W obszarze obrotu dewizowego czynnikiem determinującym działania Grupy Kapitałowej jest poziom kursów podstawowych walut - EUR i USD. W Grupie Kapitałowej występuje naturalne zabezpieczenie ryzyka kursowego wynikające z równoważenia się wpływów i wydatków w walutach obcych.

Grupa Kapitałowa posiada szeroko rozwiniętą współpracę z bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie gwarancji, co przejawia się w postaci udzielonych spółce linii gwarancyjnych na zabezpieczanie: wniesienia wadium, zwrotu otrzymanej zaliczki, dobrego wykonania przedmiotu umowy handlowej, usunięcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym oraz zagwarantowania terminowej zapłaty wierzytelności.

Dominującą rolę w zawartych umowach z bankami, dotyczących przyznanych limitów wielocelowych w łącznej wysokości 654 050 mln zł, odgrywają linie gwarancyjne (585 350 tys. zł linia gwarancyjna, 68 500 mln zł linia kredytowa i 200 tys. zł limit kart kredytowych).
Na dzień 31 grudnia 2017 roku ich wykorzystanie wynosiło: 299 543 tys. zł z tytułu udzielonych gwarancji bankowych.

W 2016 roku udzielone limity wielocelowe wynosiły 660 050 tys. zł (555 350 tys. zł linia gwarancyjna, 104 500 tys. zł linia kredytowa i 200 tys. zł limit kart kredytowych).
Na dzień 31 grudnia 2016 roku ich wykorzystanie wynosiło: 318 311 tys. zł na udzielone gwarancje bankowe oraz 34 929 tys. zł na zadłużenie z tytułu kredytu obrotowego.

Spółka, w ramach współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych, posiada łączny limit w wysokości 209 465 tys. zł, z czego na dzień 31 grudnia 2017 roku spółka wykorzystała 78 119 tys. zł.
W 2016 roku limit na gwarancje ubezpieczeniowe wynosił 225 465 tys. zł, z czego na dzień 31 grudnia 2016 roku spółka wykorzystała 65 412 tys. zł.

Mając na uwadze powyższe Zarząd jednostki dominującej ocenia, iż zasoby posiadanych przez Grupę Kapitałową środków pieniężnych są wystarczające na obsługę bieżącej działalności operacyjnej.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony