Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Pozostałe kapitały Zysk / (strata) przypadające na jedną akcję

Zysk / (strata) przypadające na jedną akcję

Zysk / (strata) podstawowa przypadająca na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku / (straty) netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu.

Zysk / (strata) rozwodniona przypadająca na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku / (straty) netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu skorygowaną o średnią ważoną akcji zwykłych, które zostałyby wyemitowane na konwersji wszystkich rozwadniających potencjalnych instrumentów kapitałowych w akcje zwykłe.

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku / (straty) oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego zysku / (straty) na jedną akcję:

Zysk / (strata) przypadające na jedną akcję
 Rok zakończony 31 grudnia 2017Rok zakończony 31 grudnia 2016
Zysk / (strata) netto przypadający na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA (w zł) 58 608 726 55 121 713
Średnia ważona liczba akcji 4 747 608 4 747 608
Zysk / (strata) podstawowa na akcję wynosi (w zł) 12,34 11,61

Plik z danymi w formacie xlsx 
Zysk / (strata) przypadające na jedną akcję plik .xlsx11,1 kB

W okresie między dniem bilansowym a dniem sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wystąpiły żadne inne transakcje dotyczące akcji zwykłych lub potencjalnych akcji zwykłych.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony