Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Zasady rachunkowości Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe wykazywane są w wartości godziwej i ujmowane w okresach późniejszych według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej.
Na dzień bilansowy ustala się wartość bieżącą zobowiązań długoterminowych poprzez aktualizację kwoty dyskonta w związku z upływem czasu zgodnie z metodą efektywnej stopy procentowej.
Odroczone zobowiązania nie są dla spółki zobowiązaniami generowanymi w normalnym cyklu operacyjnym.
Pozostałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek, które będą rozliczane przez dostawę towarów, usług lub środków trwałych, zobowiązania budżetowe z wyjątkiem zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, które stanowią w bilansie odrębną pozycję oraz zobowiązania tytułem wynagrodzeń.
Pozostałe zobowiązania niefinansowe ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony