Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
 Rok zakończony 31 grudnia 2017Rok zakończony 31 grudnia 2016
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
na początek okresu
5 774 6 075
Utworzenie 698 261
Wykorzystanie (771) (562)
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
na koniec okresu
5 701 5 774
długoterminowe 5 058 5 049
krótkoterminowe 643 725

Plik z danymi w formacie xlsx 
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych plik .xlsx11,4 kB

Zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracownicy mają prawo do świadczeń po okresie zatrudnienia. Pracownikom przechodzącym na rentę inwalidzką lub emeryturę przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości ustalonej zgodnie z wewnętrznymi regulacjami spółki. Wartość bieżąca tych zobowiązań jest ustalona w oparciu o prognozę zobowiązań, obliczoną przez niezależnego aktuariusza na ostatni dzień roku obrotowego.
Wycena na dzień 31 grudnia 2017 roku została sporządzona przy zastosowaniu metody prognozowanego kosztu jednostkowego. Kalkulacja zobowiązań została poczyniona dla osób zatrudnionych w momencie wyceny w spółce, której przeprowadzona była wycena i nie dotyczyło osób, które zostaną przyjęte do pracy w przyszłości. Zgodnie z przyjętą wyceną każdy okres wykonywania pracy dawał uprawnienia do dodatkowej jednostki świadczeń i każda jednostka uprawnienia do świadczenia wyliczona została oddzielnie. Zakłada się, że bazowe wynagrodzenie każdego z pracowników będzie zmieniało się w czasie według założeń określonych w raporcie aktuarialnym. Wyliczenie wartości zobowiązań z tytułu odpraw rentowych polegało na wyznaczeniu obecnej akuarialnej wartości wypłat świadczeń według stanu na dzień kalkulacji.

Główne założenia aktuarialne przyjęte przy ustalaniu świadczeń pracowniczych
 Stan na dzień
31 grudnia 2017
Stan na dzień
31 grudnia 2016
stopa dyskontowa 3,2% - 3,25% 3,5%
przewidywana inflacja 2,5% 2,5%
przewidywany wzrost wynagrodzeń 3,5% 3,5%
stopa mobilności 6,06% - 10,0% 6,58% - 10,3%

Plik z danymi w formacie xlsx 
Główne założenia aktuarialne przyjęte przy ustalaniu świadczeń pracowniczych plik .xlsx11,2 kB

Stan rezerw
 Rok zakończony 31 grudnia 2017Rok zakończony 31 grudnia 2016
Stan rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych
na początek okresu
5 774 6 075
Koszty bieżącego zatrudnienia 466 560
Koszty przyszłego zatrudnienia i ograniczenia programu świadczeń  - (26)
Koszty odsetek 200 176
Koszty ujęte w zysku brutto 666 710
Zyski / (straty) aktuarialne 32 (449)
Koszty ujęte w całkowitych dochodach 698 261
Wypłacone świadczenia (771) (562)
Stan rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych na koniec okresu 5 701 5 774

Plik z danymi w formacie xlsx 
Stan rezerw plik .xlsx11,4 kB

Koszty
 Rok zakończony 31 grudnia 2017Rok zakończony 31 grudnia 2016
Koszty własne sprzedaży 388 346
Koszty ogólnego zarządu 87 188
Pozostałe koszty operacyjne 191 176
Koszty ujęte w zysku brutto 666 710
Zyski / (straty) aktuarialne ujęte w innych całkowitych dochodach 32 (449)
Koszty ujęte w całkowitych dochodach 698 261

Plik z danymi w formacie xlsx 
Koszty plik .xlsx11,1 kB

Analiza wrażliwości

Na dzień 31 grudnia 2017 roku została przeprowadzona analiza wrażliwości wyników wyceny aktuarialnej na zmianę założeń przyjętych do wyceny z zakresie stopy dyskonta oraz planowanych zmian podstaw wymiaru świadczeń na wysokość zobowiązań. 

Analiza wrażliwości dla jednostki dominującej ELEKTROBUDOWA SA

Analiza wrażliwości dla stopy dyskonta
Analiza wrażliwości dla stopy dyskonta
w przedziale -0,5 p. p. / + 0,5 p. p.
wartość bilansowa
rezerwy przy stopie
dyskonta 3,2%
wartość bilansowa
rezerwy przy stopie
dyskonta 2,7%
wartość bilansowa
rezerwy przy stopie
dyskonta 3,7%
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 5 381 5 618 5 161
Zmiana w stosunku do wartości bilansowej - 237 (220)

Obniżenie stopy dyskontowej o 0,5 punktu procentowego spowodowałoby wzrost rezerwy na świadczenia pracownicze o 237 tys. zł. Natomiast wzrost stopy procentowej o 0,5 punktu procentowego spowodowałoby spadek rezerw o 220 tys. zł.

Analiza wrażliwości dla stopy wzrostu wynagrodzeń
Analiza wrażliwości dla stopy wzrostu wynagrodzeń w przedziale -0,5 p. p. / + 0,5 p. p.wartość
bilansowa
rezerwy przy stopie
wzrostu
wynagrodzeń 3,5%
wartość
bilansowa
rezerwy przy stopie
wzrostu
wynagrodzeń 3,0%
wartość
bilansowa
rezerwy przy stopie
wzrostu
wynagrodzeń 4,0%
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 5 381 5 159 5 618
Zmiana w stosunku do wartości bilansowej - (222) 237

Obniżenie stopy wzrostu wynagrodzeń o 0,5 punktu procentowego spowodowałoby spadek rezerwy na świadczenia pracownicze o 222 tys. zł. Natomiast wzrost stopy wzrostu wynagrodzeń o 0,5 punktu procentowego spowodowałoby wzrost rezerw o 237 tys. zł.

Analiza wrażliwości dla spółki zależnej ENERGOTEST sp. z o.o.

Analiza wrażliwości dla stopy dyskonta
Analiza wrażliwości dla stopy dyskonta
w przedziale -0,25 p. p. / + 0,25 p. p.
wartość bilansowa
rezerwy przy stopie
dyskonta 3,25%
wartość bilansowa
rezerwy przy stopie
dyskonta 3,0%
wartość bilansowa
rezerwy przy stopie
dyskonta 3,5%
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 320 326 313
Zmiana w stosunku do wartości bilansowej - 6 (7)

Obniżenie stopy dyskontowej o 0,25 punktu procentowego spowodowałoby wzrost rezerwy na świadczenia pracownicze o 6 tys. zł. Natomiast wzrost stopy procentowej o 0,25 punktu procentowego spowodowałoby spadek rezerw o 7 tys. zł.

Analiza wrażliwości dla stopy wzrostu wynagrodzeń
Analiza wrażliwości dla stopy wzrostu wynagrodzeń w przedziale -0,25 p. p. / + 0,25 p. p.wartość
bilansowa
rezerwy przy stopie
wzrostu
wynagrodzeń 3,5%
wartość
bilansowa
rezerwy przy stopie
wzrostu
wynagrodzeń 3,25%
wartość
bilansowa
rezerwy przy stopie
wzrostu
wynagrodzeń 3,75%
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 320 313 326
Zmiana w stosunku do wartości bilansowej - (7) 6

Obniżenie stopy wzrostu wynagrodzeń o 0,25 punktu procentowego spowodowałoby spadek rezerwyna świadczenia pracownicze o 7 tys. zł. Natomiast wzrost stopy wzrostu wynagrodzeń o 0,25 punktu procentowego spowodowałoby wzrost rezerw o 6 tys. zł.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony