Raport finansowy

Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego

Umowy leasingu zawarte przez jednostkę dominującą ELEKTROBUDOWA SA, biorąc pod uwagę zakres w jakim ryzyka i pożytki z tytułu posiadania przedmiotów leasingu przypadają Grupie Kapitałowej, zakwalifikowano do leasingu finansowego.
Umowami leasingu zostały objęte urządzenia z grupy 4, 6, i 8 klasyfikacji środków trwałych oraz środki transportu z grupy 7.
Rata leasingowa obejmuje ratę wstępną oraz wynagrodzenie z tytułu leasingu płatne w miesięcznych ratach, na które składa się rata kapitałowa, jako spłata wartości sprzętu i rata odsetkowa stanowiąca w szczególności opłatę za używanie sprzętu i sfinansowanie jego zakupu.

Umowy zostały zabezpieczone dwoma wekslami własnymi do łącznej wartości 5 118 tys. zł oraz dodatkowo jednym wekslem „in blanco” zabezpieczającym wierzytelności leasingodawcy w wysokości pokrywającej całość wymagalnego roszczenia wynikającego z umowy leasingu.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku przyszłe minimalne opłaty oraz wartość bieżąca minimalnych opłat netto z tytułu umów leasingu finansowego przedstawiały się następująco:

Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego
  
Stan na dzień
31 grudnia 2017

Stan na dzień
31 grudnia 2016
Opłaty minimalneWartość bieżąca opłatOpłaty minimalneWartość bieżąca opłat
W okresie 1 roku 1 334 1 309 2 072 1 962
W okresie 1 do 5 lat 109 107 1 352 1 324
Minimalne opłaty leasingowe ogółem 1 443 1 416 3 424 3 286
Minus koszty finansowe 27   138  
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 1 416   3 286  
krótkoterminowe   1 309   1 962
długoterminowe   107   1 324

Plik z danymi w formacie xlsx 
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego plik .xlsx11,8 kB


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony