Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy

Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy

W dniu 16 stycznia 2018 roku Zarząd jednostki dominującej poinformował, że w tym dniu podpisany został kolejny aneks do umowy zawartej z firmą Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc. z siedzibą w USA na wykonanie wraz z dostawami instalacji elektrycznych i teletechnicznych związanych z budową Systemu Obrony Przeciwrakietowej Aegis w ramach Stopniowego i Adaptywnego Programu dla Europy Etap III w Redzikowie. Przedmiotem aneksu jest wykonanie dodatkowych prac, a także uzgodnienie terminu zakończenia prac na 31 maja 2018 roku. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Po podpisaniu aneksu łączna wartość robót zleconych w ramach przedmiotowej umowy wynosi 13 295 tys. USD netto.

W dniu 1 lutego 2018 roku Zarząd jednostki dominującej poinformował, że w tym dniu zawarta została z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („PKN ORLEN”, „Zamawiający”), umowa na realizację w formule EPC („pod klucz”) inwestycji związanej z rozbudową pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw nr 91 w Szczecinie („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie magazynu paliw. Termin zakończenia realizacji Umowy ustalono na dzień 30 czerwca 2019 roku Wynagrodzenie netto za wykonanie Umowy ustalone zostało na kwotę 39 490 tys. zł. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wszelkich roszczeń wynikających lub bezpośrednio związanych z realizacją lub naruszeniem przez Wykonawcę postanowień Umowy (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest do równowartości 100% wynagrodzenia netto. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w odniesieniu do:

  • odpowiedzialności związanej z naruszeniem prawa własności intelektualnej na podstawie Umowy,
  • odpowiedzialności za szkodę na majątku lub szkodę na osobie poniesioną przez osobę trzecią,
  • roszczeń zwrotnych Zamawiającego do Wykonawcy z tytułu zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń podwykonawców robót.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

W dniu 21 lutego 2018 roku Zarząd jednostki dominującej poinformował, że Spółka zawarła z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA ("PZU SA") aneks ("Aneks") do umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych z 2013 roku ("Umowa"), na mocy którego przedłużono okres obowiązywania limitu zaangażowania w kwocie 60 000 tys. zł do dnia 20 lutego 2019 roku. Jednocześnie uchylono odnawialny charakter limitu zaangażowania ustalając, iż limit zaangażowania na kolejne okresy będzie każdorazowo ustalany przez strony, a w przypadku nieustalenia limitu na kolejny okres Umowa rozwiązuje się z dniem wygaśnięcia zobowiązań stron wynikających z Umowy. Zabezpieczenie spłaty ewentualnych roszczeń PZU SA wobec Spółki wynikających z Umowy stanowi pięć weksli własnych in blanco wystawionych przez Spółkę wraz z deklaracjami wekslowymi.

W dniu 26 lutego 2018 roku Zarząd jednostki dominującej poinformował, że został zawarty aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 24 lutego 2006 roku („Aneks”) z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Bank”). Na podstawie Aneksu zmniejszona została kwota limitu kredytowego wielocelowego z 146 863 tys. zł do wysokości 100 000 tys. zł. Ponadto, strony przedłużyły okres, na który został udzielony limit do dnia 28 lutego 2019 roku. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.

W dniu 21 marca 2018 roku Zarząd jednostki dominującej poinformował, że Spółka zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. („Bank”) aneks („Aneks”) do umowy ramowej o linię rewolwingową na udzielanie gwarancji bankowych z dnia 23 września 2005 roku („Umowa”). Na mocy Aneksu wysokość odnawialnego limitu zaangażowania, w ramach którego Bank może udzielać Spółce określonych w Umowie gwarancji, została obniżona do kwoty 130 000 tys. zł.
Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

W dniu 21 marca 2018 roku, w nawiązaniu do raportu bieżącego jednostki dominującej ELEKTROBUDOWA SA nr 5/2013 z dnia 4 marca 2013 roku, w którym Spółka poinformowała o zawarciu umowy ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA na wykonanie zadania "Rozbudowa i modernizacja stacji 220/110 kV Skawina wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kV" w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie kwartalnym za III kwartał 2017 roku, Zarząd Emitenta poinformował, że w dniu 20 marca 2018 roku Strony zawarły wnioskowany aneks. Na podstawie aneksu Strony ustaliły termin zakończenia prac do dnia 31 października 2019 roku. Wartość prac pozostających do wykonania i zafakturowania wynosi 55 745 tys. zł netto. 
Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.

Poza opisanymi powyżej, po dniu bilansowym nie wystąpiły inne zdarzenia, które powinny, a nie zostały ujawnione w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony