Raport finansowy

Zapasy materiałów i towarów wycenione są według cen nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto, przy zastosowaniu metody „ pierwsze przyszło - pierwsze wyszło’’ (FI FO) do wyceny rozchodu.
Zapasy produktów gotowych wycenione są po koszcie wytworzenia nie wyższym niż wartość sprzedaży netto.
Wartość produkcji niezakończonej produktów gotowych wyceniana jest według kosztów bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnionej części pośrednich kosztów produkcji, ustalonej przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
Odpisy aktualizujące dotyczące zapasów, wynikające z zasady ostrożnej wyceny oraz odpisy aktualizujące dla pozycji zalegających, jak i ich odwrócenie, odnoszone są w pozostałe przychody lub koszty operacyjne.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony