Raport finansowy

Umowy o usługi budowlane

Zgodnie z MSR 11 Umowy o usługę budowlaną, jeżeli nie można wiarygodnie oszacować wyniku umowy o budowę, przychody ujmuje się wyłącznie do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne. Jeżeli można wiarygodnie oszacować wynik umowy o usługę budowlaną, przychody i koszty związane z umową o usługę budowalną ujmuje się jako przychody i koszty odpowiednio do stanu zaawansowania realizacji umowy na koniec okresu sprawozdawczego. Jeżeli jest prawdopodobne, że łączne koszty z tytułu umowy przekroczą łączne przychody z tytułu umowy, przewidywaną stratę ujmuje się od razu w wynik finansowy.
W odniesieniu do wyceny umów o usługę budowlaną („kontrakty”) Grupa Kapitałowa stosuje metodę stopnia zaawansowania. Zgodnie z tą metodą, przychody z umowy są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako przychody w tym okresie, w którym wykonane zostały odpowiednie prace wynikające z umowy o usługę budowlaną. Stopień zaawansowania prac (stosowany do rozpoznania) mierzy się w oparciu o wyrażony procentowo stosunek kosztów z tytułu umowy, poniesionych do dnia bilansowego, do łącznych szacowanych kosztów z tytułu poszczególnych kontraktów. Przeprowadzana wycena umów o usługę budowlaną wykonywana jest w oparciu o aktualne zatwierdzone budżety zawierające odpowiednio zaktualizowane szacunki całościowych przychodów i kosztów (w tym poniesionych do dnia bilansowego oraz pozostałych do poniesienia w celu zakończenia prac).
Wycena umów uwzględnia szacunki dotyczące potencjalnych ryzyk związanych z realizacją kontraktów, w tym szacowane koszty gwarancji oraz szacowane potencjalne kary (za opóźnienia oraz pozostałe) i inne ryzyka związane z realizacją kontraktów. Rezerwy na szacunkowe koszty napraw i prac gwarancyjnych ujmowane są w wycenie kontraktów proporcjonalnie do stopnia zaawansowania kontraktów jako koszt kontraktu. Ujęcie kar umownych powiązanych z usługą budowlaną (za opóźnienia oraz pozostałe, jeśli dotyczy), jeżeli charakter tych kar wskazuje na zwrot części kwoty kontraktowej, Grupa Kapitałowa ujmuje jako pomniejszenie przychodu z umowy o usługę budowlaną. W odniesieniu do przeprowadzanej wyceny Grupa Kapitałowa prezentuje w aktywach kwotę należną od klientów z tytułu prac wynikających z umowy, w odniesieniu do wszystkich umów w trakcie realizacji, z tytułu których kwota poniesionych kosztów i ujętych zysków (pomniejszonych o ujęte straty) przewyższa kwoty naliczone za pracę wykonaną w ramach umowy.
Nieuregulowane kwoty naliczone za pracę wykonaną w ramach umowy oraz kwoty zatrzymane (kaucje) ujmuje się w pozycji „należności długoterminowe” i „należności krótkoterminowe”. Grupa Kapitałowa prezentuje w zobowiązaniach kwotę należną klientom z tytułu prac wynikających z umowy, w odniesieniu do wszystkich umów w trakcie realizacji, z tytułu których kwoty naliczone za pracę wykonaną w ramach umowy przewyższają kwotę poniesionych kosztów i ujętych zysków (pomniejszonych o ujęte straty).


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony