Raport finansowy

Ujmowanie przychodu

Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że jednostki Grupy Kapitałowej uzyskały korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży wykazuje się w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej z tytułu sprzedaży towarów i usług po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, rabaty i upusty oraz po wyeliminowaniu sprzedaży wewnętrznej:

  1. Przychód ze sprzedaży produktów i towarów ujmuje się w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności produktów i towarów zostały przekazane nabywcy, oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.
  2. Przychody z tytułu świadczenia usług budowlanych są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania ich realizacji. Przychody z tytułu realizacji umów o usługę budowlaną rozpoznaje się i ujmuje zgodnie z zasadami omówionymi w pkt 4.15.
  3. Przychody z tytułu sprzedaży usług ujmuje się w okresie, w którym świadczono usługę wtedy, gdy:
    • kwotę przychodów można ocenić w sposób wiarygodny,
    • istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji,
    • stopień realizacji transakcji na dzień bilansowy może być określony w wiarygodny sposób.

Odsetki

Przychody z odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich naliczania (z uwzględnieniem metody efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy pieniężne przez szacowany okres życia instrumentów finansowych) w stosunku do wartości bilansowej netto danego składnika aktywów finansowych.

Dywidendy

Przychody z tytułu dywidend ujmuje się w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania.

Dotacje rządowe

Dotacji nie ujmuje się do chwili uzyskania uzasadnionej pewności, że spółka spełniła konieczne warunki z nią związane i dotacja zostanie uzyskana.
Dotacje, których zasadniczym warunkiem jest nabycie lub wytworzenie przez jednostkę Grupy Kapitałowej aktywów trwałych, ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji rozliczeń międzyokresowych i rozlicza się z wartością aktywów trwałych w momencie zakończenia realizacji inwestycji. Wartość godziwa dotacji ujmowana jest wówczas jako pomniejszenie wartości odnośnego aktywa trwałego, a następnie stopniowo drogą równych odpisów rocznych ujmowana w zysku lub stracie przez szacowany okres użytkowania związanego z nią składnika aktywów. 
Pozostałe dotacje ujmowane są systematycznie w przychodach, w okresie niezbędnym do skompensowania kosztów, które te dotacje miały w zamierzeniu kompensować. Dotacje należne jako rekompensata kosztów lub strat już poniesionych lub jako forma bezpośredniego wsparcia finansowego dla Grupy Kapitałowej bez ponoszenia przyszłych kosztów ujmowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie, w którym są należne.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony