Raport finansowy

Świadczenia pracownicze

Zobowiązania emerytalne i rentowe

Grupa Kapitałowa prowadzi program wypłat świadczeń z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych. Odprawy są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką. Wysokość odpraw ustala się zgodnie z wewnętrznymi regulacjami jednostek Grupy Kapitałowej. Wysokość odpraw emerytalnych i rentowych zależy od stażu pracownika w firmie i liczona jest jako krotność podstawy wymiaru odprawy. 
Dla jednostki dominującej podstawę wymiaru odprawy stanowi kwota 2 500 zł. Jednorazowa odprawa nie może być niższa od jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. 
W spółce zależnej ENERGOTEST sp. z o.o. wysokość odprawy emerytalnej i rentowej stanowi jednomiesięczne wynagrodzenie. Według MSR 19 odprawy emertytalne są programami określonych świadczeń po okresie zatrudnienia. Wartość bieżąca tych zobowiązań na każdy dzień bilansowy jest obliczona przez niezależnego aktuariusza.
Naliczone zobowiązania są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia i dotyczą okresu do dnia bilansowego. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte są o dane historyczne. 
Ponowna wycena rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych dotyczących programów określonych świadczeń, obejmująca zyski i straty aktuarialne ujmowana jest w innych całkowitych dochodach i nie podlega późniejszej reklasyfikacji do zysku lub straty.
Spółka rozpoznaje następujące zmiany w zobowiązaniach netto z tytułu określonych świadczeń w ramach odpowiednio kosztu własnego sprzedaży, kosztów ogólnego zarządu oraz pozostałych kosztów operacyjnych na które składają się:

  • koszty zatrudnienia (w tym między innymi koszty bieżącego zatrudnienia, kosztów przeszłego zatrudnienia),
  • odsetki netto od zobowiązania netto z tytułu określonych świadczeń.

Świadczenia związane z rozwiązaniem stosunku pracy

Odprawy płatne są w momencie rozwiązania stosunku pracy jeżeli pracownik przyjmie warunki dobrowolnego zwolnienia w zamian za te świadczenia. Grupa Kapitałowa wykazuje świadczenia związane z rozwiązaniem stosunku pracy, jeżeli posiada wyraźne zobowiązanie do rozwiązania stosunku pracy z aktualnymi pracownikami, zgodnie ze szczegółowym formalnym planem, bez możliwości wycofania się lub wypłacenia świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy w rezultacie złożenia oferty służącej zachęceniu pracowników do dobrowolnych zwolnień. Świadczenia zapadające w terminie powyżej 12 miesięcy po dacie bilansu są dyskontowane do wartości bieżącej.

Programy premiowe

Grupa Kapitałowa ujmuje zobowiązania i koszty z tytułu programów premiowych określonych w kartach celów będących załącznikami do umów o pracę. Na wypłatę premii / bonusów tworzona jest rezerwa (ujęcie memoriałowe kosztu), którą wykazuje się w rozliczeniach międzyokresowych biernych.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony