Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Zasady rachunkowości Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych, depozyty w bankach, pozostałe krótkoterminowe inwestycje, lokaty o dużym stopniu płynności z terminem wymagalności nie przekraczającym trzech miesięcy od dnia ich założenia, otrzymania, nabycia lub wystawienia. Kredyty w rachunku bieżącym wykazuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Kredyty i pożyczki”.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony