Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Rzeczowe aktywa trwale

Rzeczowe aktywa trwale

Środki trwałe w leasingu

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Grupa Kapitałowa użytkowała aktywa trwałe na podstawie umów leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu o wartości początkowej 6 727 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2016 roku 6 818 tys. zł), w tym: urządzenia techniczne i maszyny 4 746 tys. zł, środki transportu 1 688 tys. zł i inne środki trwałe 293 tys. zł. 
Wartość umorzenia środków trwałych w leasingu i dzierżawie wynosiła na dzień bilansowy 2 785 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2016 roku 1 784 tys. zł), w tym: maszyny i urządzenia 1 745 tys. zł, środki transportu 890 tys. zł i inne środki trwałe 150 tys. zł.

Opis zabezpieczeń ustanowionych na środkach trwałych

Na dzień 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku na nieruchomościach, których jednostka dominująca była właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, ustanowiono hipoteki kaucyjne do maksymalnej kwoty 299 695 tys. zł. Wartość bilansowa zabudowanych nieruchomości gruntowych obciążonych hipoteką wynosiła na dzień 31 grudnia 2017 roku 48 651 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2016 roku 49 949 tys. zł).
Na dzień 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku na środkach trwałych, będących własnością jednostki dominującej zakwalifikowanych do rzeczowych aktywów trwałych, zostały ustanowione zastawy rejestrowe do sumy 118 500 tys. zł. Ruchome rzeczowe aktywa trwałe, na których ustanowiono zastawy rejestrowe przedstawiały w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość 1 781 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2016 roku 2 150 tys. zł).

Zarówno hipoteki kaucyjne, jak i zastawy rejestrowe stanowiły zabezpieczenie umów z instytucjami finansowymi.

Pozostałe informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość netto inwestycji w obcych środkach trwałych wynosiła 1486 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2016 roku 1 646 tys. zł).

W 2017 roku nie dokonano odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych.

Grupa Kapitałowa nie posiadała rzeczowych aktywów trwałych o ograniczonym prawie użytkowania.

Pozostałe informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych
 GruntyBudynki i obiekty inżynierii lądowejUrządzenia techniczne i maszynyŚrodki transportuInne środki trwałeŚrodki trwałe w budowieZaliczki na środki trwałeRzeczowe aktywa trwałe
Wartość brutto środków trwałych na dzień 1 stycznia 2017 4 967 67 126 55 502 28 717 22 917 4 615 319 184 163
Zwiększenia (z tytułu): - 4 947 3 918 4 649 3 225 (4 419) (289) 12 031
zakupu - 130 3 769 4 649 3 166 (110) 399 12 003
wykonania we własnym zakresie - - - - - 28 - 28
przyjęcia z inwestycji - 4 817 149 - 59 (5 025) - -
rozliczenia z zaliczek - - - - - 688 (688) -
Zmniejszenia (z tytułu): - (4) (380) (1 393) (89) - - (1 866)
sprzedaży - - (22) (1 279) (11) - - (1 312)
likwidacji - (4) (358) (114) (78) - - (554)
Pozostałe zmiany - 128 (128) - - - - -
Zmiany z tytułu różnic kursowych - - (36) (9) (5) - - (50)
Wartość brutto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2017 4 967 72 197 58 876 31 964 26 048 196 30 194 278
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na dzień 1 stycznia 2017 - (19 589) (40 736) (21 942) (16 616) - - (98 883)
Amortyzacja bieżąca za okres - (2 411) (3 648) (2 402) (2 258) - - (10 719)
Zmniejszenie z tytułu sprzedaży, likwidacji środków trwałych - 4 377 1 346 89 - - 1 816
Pozostałe zmiany - (128) 128 - - - - -
Zmiany z tytułu różnic kursowych - - 19 8 5 - - 32
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na dzień 31 grudnia 2017 - (22 124) (43 860) (22 990) (18 780) - - (107 754)
Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2017 4 967 50 073 15 016 8 974 7 268 196 30 86 524
Wartość brutto środków trwałych na dzień 1 stycznia 2016 4 967 66 591 55 131 27 699 21 651 4 168 - 180 207
Zwiększenia (z tytułu): - 681 2 107 2 818 1 672 447 319 8 044
zakupu - 6 2 031 2 818 1 653 1 179 357 8 044
przyjęcia z inwestycji - 675 76 - 19 (770) - -
rozliczenia z zaliczek - - - - - 38 (38) -
Zmniejszenia (z tytułu): - (146) (914) (1 791) (404) - - (3 255)
sprzedaży  - (44)  (1 733)  (5)  - (1 782) 
likwidacji  - (146)  (870)  (58)  (399)  (1 473) 
Transfer z przeznaczonych do sprzedaży (812)  (6) (818) 
Zmiany z tytułu różnic kursowych - - (10) (3) (2) - - (15)
Wartość brutto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2016 4 967 67 126 55 502 28 717 22 917 4 615 319 184 163
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na dzień 1 stycznia 2016 - (17 330) (38 263) (21 387) (15 149) - - (92 129)
Amortyzacja bieżąca za okres - (2 393) (3 624) (2 215) (1 868) - - (10 100)
Zmniejszenie z tytułu sprzedaży, likwidacji środków trwałych - 134 910 1 657 399 - - 3 100
Pozostałe zmniejszenia - - (375) (4) - - - (379)
Transfer z przeznaczonych do sprzedaży - - 612 5 - - - 617
Zmiany z tytułu różnic kursowych - - 4 2 2 - - 8
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na dzień 31 grudnia 2016 - (19 589) (40 736) (21 942) (16 616) - - (98 883)
Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2016 4 967 47 537 14 766 6 775 6 301 4 615 319 85 280

Plik z danymi w formacie xlsx 
Pozostałe informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałychplik .xlsx8 kB


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony