Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Cele i zasady zarzadzania ryzykiem Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi i lokatami bankowymi

Ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi i lokatami bankowymi

W odniesieniu do aktywów finansowych Grupy Kapitałowej, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty ryzyko kredytowe powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych instrumentów.

Banki obsługujące Grupę Kapitałową zarejestrowane są w kraju siedziby poszczególnych podmiotów Grupy Kapitałowej, bądź działają w tych krajach w formie oddziałów banków zagranicznych. Dysponują one odpowiednim kapitałem własnym oraz silną i ustabilizowaną pozycją rynkową.
Ponadto na dzień 31 grudnia 2017 roku jednostka dominująca ELEKTROBUDOWA SA posiadała dwa aktywne rachunki bankowe w Finlandii dla wyłącznej obsługi transakcji pieniężnych Zakładu prowadzącego działalność gospodarczą w tym kraju. Na dzień 31 grudnia 2017 roku maksymalny udział jednego banku w odniesieniu do posiadanych przez Grupę Kapitałową środków pieniężnych wynosił 22,1%, na dzień 31 grudnia 2016 roku 35,7%.

Biorąc po uwagę powyższe oraz krótkoterminowy charakter inwestycji, uznaje się, że ryzyko kredytowe dla środków pieniężnych i lokat bankowych jest niskie.

 Stan na dzień
31 grudnia 2017
Stan na dzień
31 grudnia 2016
Bank Handlowy S.A. w Warszawie i w Finlandii 25 352 19 116
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 25 156 16 779
mBank S.A. 24 786 48 849
PKO BP S.A. 18 866 37 283
Bank PEKAO S.A. 16 302 5 229
BGŻ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 3 172 5 545
NORDEA BANK Finland PLC 1 084 1 547
Bank "Пивденный" SA 10 12
Raiffeisen Bank Polska S.A. 9  -
Bank MILLENNIUM S.A. 1  -
GETIN NOBLE BANK SA  - 2 545
Gotówka w kasie 14 26
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 114 752 136 931

Plik z danymi w formacie xlsx 
Ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi i lokatami bankowymi plik .xlsx11,5 kB


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony