Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Przyczyny występowania różnic pomiędzy zmianami wynikającymi ze skonsolidowanych sprawozdań z sytuacji finansowej oraz przepływów pieniężnych

Przyczyny występowania różnic pomiędzy zmianami wynikającymi ze skonsolidowanych sprawozdań z sytuacji finansowej oraz przepływów pieniężnych

Zmiana bilansowa stanu należności
 Rok zakończony 31 grudnia 2017Rok zakończony 31 grudnia 2016
Zmiana bilansowa stanu należności, w tym: (47 168) 28 789
pozostałych aktywów finansowych długoterminowych (151) (683)
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności (47 017) 29 472
Pozostałe 383  -
Zwiększenie / zmniejszenie stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności (46 785) 28 789

Plik z danymi w formacie xlsx 
Zmiana bilansowa stanu należności plik .xlsx11,2 kB

Zmiana bilansowa stanu zobowiązań
 Rok zakończony 31 grudnia 2017Rok zakończony 31 grudnia 2016
Zmiana bilansowa stanu zobowiązań, w tym: (23 993) 5 535
pozostałych zobowiązań finansowych (4 323) (4 224)
zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań finansowych 30 223 (68 757)
pozostałych zobowiązań niefinansowych (39 486) 17 835
zmiana bilansowa stanu rezerw (10 407) 60 681
Zobowiązania z tytułu leasingu 1 766 1 937
Zmiana stanu zobowiązań netto z tytułu wydatków inwestycyjnych (1 294) 1 093
Pozostałe  - 256
Zwiększenie / zmniejszenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych (23 521) 8 821

Plik z danymi w formacie xlsx 
Zmiana bilansowa stanu zobowiązań plik .xlsx11,4 kB

Podatek
 Rok zakończony 31 grudnia 2017Rok zakończony 31 grudnia 2016
Bieżący podatek dochodowy (8 409) (13 785)
Podatek dochodowy Zakładów zagranicznych (6 897) (6 721)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego
od osób prawnych
(2 676) 1 484
Pozostałe (324) 32
Zapłacony podatek dochodowy (18 306) (18 990)

Plik z danymi w formacie xlsx 
Podatek plik .xlsx11,3 kB

Inne korekty
 Rok zakończony 31 grudnia 2017Rok zakończony 31 grudnia 2016
Rozliczone zyski / (straty) aktuarialne (32) 449
Różnice kursowe z przeliczenia Zakładu w Finlandii (870) 314
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości  - 379
Odpis wartości niezakończonej pracy rozwojowej  - 2 792
Pozostałe (232) 58
Inne korekty (1 134) 3 992

Plik z danymi w formacie xlsx 
Inne korekty plik .xlsx11,2 kB


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony