Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe
 Stan na dzień
31 grudnia 2017
Stan na dzień
31 grudnia 2016
Niezafakturowane koszty kontraktów 27 171 12 697
Premie roczne 8 829 9 731
Niewykorzystane urlopy 6 069 5 440
Sporne roszczenia pracownicze * 2 000 2 000
Straty na kontraktach ** 1 512 1 299
Pozostałe 445  -
Rozliczenia międzyokresowe 46 026 31 167

Plik z danymi w formacie xlsx 
Rozliczenia międzyokresowe plik .xlsx11,3 kB

*Informacja dotycząca utworzonej rezerwy na sporne roszczenia pracownicze została zamieszczona w Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.
** Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości Grupa Kapitałowa tworzy rezerwy na straty na kontraktach, jeżeli budżetowane koszty przekraczają łączne przychody z tytułu umowy. Wykonanie zadań dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach kontraktu pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja stacji 220/110 kV Skawina wraz z wprowadzeniem linii 400 kV” uległo wydłużeniu do października 2019 roku na mocy aneksu zawartego w marcu 2018 roku. Aneks nie zmienia przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia. Z uwagi na przedłużenie terminu realizacji oraz konieczność wykonania wybranych zakresów prac w inny sposób niż to zaplanowano pierwotnie, nastąpił wzrost szacowanych całkowitych kosztów realizacji kontraktu. Z uwagi na powyższe, Zarząd jednostki dominującej w wyniku finansowym roku 2017 rozpoznał stratę na tym kontrakcie.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony