Raport finansowy

W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości Zarząd podmiotów Grupy Kapitałowej dokonał następujących osądów, które mają największy wpływ na przedstawiane wartości bilansowe aktywów i zobowiązań.

Klasyfikacja umów leasingowych, w których Grupa Kapitałowa występuje jako leasingobiorca

Grupa Kapitałowa dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. 
Jednostka dominująca zawarła umowy leasingu na użytkowanie środków trwałych kwalifikowanych do grup rodzajowych 4, 6, 7 i 8. Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA zachowuje wszystkie istotne ryzyka i pożytki wynikające z prawa własności tych środków. Opierając się na treści ekonomicznej każdej transakcji Grupa Kapitałowa zakwalifikowała umowy do leasingu finansowego. 

Wycena kwot należnych z tytułu długoterminowych umów o budowę

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Grupa Kapitałowa dokonuje aktualizacji szacunków całkowitych przychodów oraz kosztów z tytułu umów o usługę budowlaną rozliczanych metodą stopniowego zaawansowania kontraktu w oparciu o aktualne, na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, budżety kontraktów. Jeżeli nie można wiarygodnie oszacować wyniku umowy o budowę, przychody ujmuje się wyłącznie do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne. Jeżeli wynik umowy o budowę można wiarygodnie oszacować i jest prawdopodobne, że Grupa Kapitałowa osiągnie zysk z tytułu realizacji umowy, przychody z tytułu umowy szacuje się i ujmuje się w okresie jej obowiązywania. Jeżeli jest prawdopodobne, że łączne koszty z tytułu umowy przekroczą łączne przychody z tytułu umowy, przewidywaną stratę ujmuje się od razu w wyniku finansowym jako obciążenie wyniku zgodnie z MSSF.
Grupa Kapitałowa stosuje metodę procentowego zaawansowania prac przy ustalaniu kwoty należnych lub kwoty zobowiązań wobec odbiorców z tytułu umów budowlanych. Przychody i koszty ujmowane są zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, w szczególności z uwzględnieniem dodatkowych elementów, tzn. rezerw na koszty gwarancji i ujętych w wycenie kontraktów szacunków kar (za opóźnienia oraz pozostałych) i innych ryzyk związanych z realizacją kontraktów skutkujących potencjalnymi karami. Stopień zaawansowania prac mierzy się w oparciu o wyrażony procentowo stosunek kosztów z tytułu umowy, poniesionych do dnia bilansowego, do łącznych szacowanych kosztów z tytułu poszczególnych kontraktów. 

Rezerwy na koszty gwarancji związane ze sprzedażą produktów

Grupa Kapitałowa tworzy rezerwy na koszty przewidywanych napraw gwarancyjnych, na wyprodukowane i dostarczone klientowi urządzenia elektroenergetyczne w oparciu o poziom napraw gwarancyjnych z ostatnich 5 lat obrotowych. Przewiduje się, że większość tych kosztów zostanie poniesiona w następnym roku obrotowym. Założenia zastosowane do obliczenia rezerwy na naprawy gwarancyjne oparte zostały na bieżących poziomach sprzedaży i aktualnych dostępnych informacjach na temat kosztów napraw gwarancyjnych poniesionych w 5 letnim okresie gwarancyjnym na wszystkie sprzedane produkty.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku jednostka dominująca utworzyła rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych w wysokości odpowiednio: 0,50% sumy zrealizowanej sprzedaży zewnętrznej i wewnętrznej wyrobów gotowych na dany rok.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku jednostka zależna ENERGOTEST sp. z o.o. utworzyła rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych w wysokości 0,43% przychodów ze sprzedaży zafakturowanej.

Rezerwy na gwarancje, kary i inne ryzyka związane z realizacją kontraktów

W ramach realizowanych umów o usługę budowlaną Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA SA szacuje i ujmuje koszty przewidywane w okresie gwarancyjnym kontraktów realizowanych w formule generalnego wykonawstwa. Spółka szacuje powyższe koszty w oparciu o dostępne dane historyczne tj. poniesione koszty obsługi gwarancyjnej, jak również w uzasadnionych przypadkach, gdy występują istotne przesłanki wskazujące na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń skutkujących koniecznością wydatkowania środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne. Szacunek tych kosztów jest elementem oceny Zarządu oraz osób bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację tych kontraktów i w zależności od dostępnych informacji w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie. Ze względu na rosnącą skalę realizowanych kontraktów, w których jednostki Grupy Kapitałowej są generalnym wykonawcą, Grupa Kapitałowa szacuje potencjalne koszty napraw i prac gwarancyjnych oraz uwzględnia je w szacowanych łącznych kosztach umów (budżetach). 
Ponadto, w ramach realizowanych umów o usługę budowalną Grupa Kapitałowa dokonuje szacunków potencjalnych kar umownych. Szacunki te oparte są o dostępne informacje nt. opóźnień w realizacji kontraktu oraz innych ryzyk, które potencjalnie mogą skutkować nałożeniem kary w przewidzianych w umowie przypadkach. Szacunki te są elementem oceny Zarządu oraz osób bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację kontraktów i w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie w zależności od dostępnych informacji. 
Kary umowne nie mają charakteru gwarancyjnego i nie mają na celu pokrycia ewentualnych kosztów robót gwarancyjnych. Szacunek potencjalnych kar umownych z tytułu opóźnień w realizacji umowy jest uwzględniony jako pomniejszenie wielkości przychodów z umowy. Grupa Kapitałowa analogicznie ujmuje szacunki potencjalnych kar umownych z innych tytułów niż kary za opóźnienia. W kolejnych okresach sprawozdawczych szacunki te są aktualizowane przez co poziom przychodów kontraktowych może ulegać zmianie z okresu na okres.

Niezafakturowane koszty kontraktów

Spółki Grupy Kapitałowej przy realizacji kontraktów budowlanych, korzystają w szerokim zakresie z usług podwykonawców. Wykonane prace budowlane podlegają zatwierdzeniu przez zlecającego w procesie odbioru robót poprzez podpisanie odpowiedniego protokołu oraz wystawienie faktury. Na każdy dzień bilansowy istnieje pewna część wykonanych, ale niepotwierdzonych i niezafakturowanych prac przez podwykonawców, które spółki Grupy ujmują jako koszty kontraktu zgodnie z zasadą memoriałową. Wysokość kosztów z tytułu wykonanych, ale niezafakturowanych prac jest określana przez służby techniczne na podstawie fizycznego obmiaru wykonanych robót i mogłaby się różnić od wartości określonej w formalnym procesie odbioru robót budowlanych.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony