Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne
 Rok zakończony 31 grudnia 2017Rok zakończony 31 grudnia 2016
Odpis aktualizujący wartość należności *, w tym: 1 736 7 067
utworzenie (4 510) (11 429)
rozwiązanie 6 246 18 496
Kary i odszkodowania 1 117 1 138
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 041 470
Odpis aktualizujący zapasy 713  -
Otrzymane odszkodowania z polis ubezpieczeniowych 705 788
Koszty sądowe 348 243
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 157 119
Zwrot z regwarancji  - 1 712
Różnice kursowe  - 1 593
Zasądzona kwota wadium  - 1 200
Różnice inwentaryzacyjne netto  - 462
Inne 751 1 425
Pozostałe przychody operacyjne 6 568 16 217

Plik z danymi w formacie xlsx 
Pozostałe przychody operacyjne plik .xlsx11,6 kB

Grupa Kapitałowa tworzy odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek będących w upadłości, likwidacji, układzie, na sprawy skierowane do postępowania sądowego oraz na należności przeterminowane powyżej sześciu miesięcy. 


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony