Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Pozostałe aktywa niefinansowe Pozostałe krótkoterminowe aktywa niefinansowe

Pozostałe krótkoterminowe aktywa niefinansowe

Pozostałe krótkoterminowe aktywa niefinansowe
 Stan na dzień 31 grudnia 2017Stan na dzień 31 grudnia 2016
Zaliczki na dostawy * 14 303 5 580
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami ZFŚS - (92)
Należności budżetowe 120 670
Rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 4 292 2 691
polisy ubezpieczenia robót budowlanych 1 391 689
opłaty za utrzymanie i aktualizacje licencji 921 427
prowizje i opłaty od gwarancji ubezpieczeniowych 546 644
wycena usług na własne potrzeby 360 -
ubezpieczenie samochodów 183 208
ubezpieczenie majątku 144 141
ubezpieczenie osobowe 37 20
prenumerata 6 10
prowizje i opłaty bankowe 328 345
inne 376 207
Pozostałe krótkoterminowe aktywa niefinansowe 18 715 8 849

Plik z danymi w formacie xlsx 
Pozostałe krótkoterminowe aktywa niefinansoweplik .xlsx6 kB

* Wartość bilansowa pozostałych aktywów niefinansowych z tytułu zaliczek na dostawy została pomniejszona o odpis aktualizujący ich wartość w kwocie 86 tys. zł.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony