Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne
 Rok zakończony 31 grudnia 2017Rok zakończony 31 grudnia 2016
Różnice kursowe 5 520  -
Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty rozrachunków 3 366 3 702
Prowizje i opłaty od gwarancji bankowych
i ubezpieczeniowych
1 151 3 576
Opłaty sądowe 774 663
Koszty likwidacji szkód 899 476
Kary i odszkodowania, w tym: 546 12 562
kary związane z niedotrzymaniem warunków umownych 546 8 422
umorzone kary należne  - 3 223
odszkodowanie za wykonawstwo zastępcze  - 917
Darowizny 66 103
Koszty odpraw i odszkodowań pracowniczych 89 1 682
Odpis aktualizujący zapasy  - 3 217
Odpis wartości niezakończonych prac rozwojowych  - 2 792
Trwała utrata wartości aktywów  - 379
Inne 755 1 645
Pozostałe koszty operacyjne 13 166 30 797

Plik z danymi w formacie xlsx 
Pozostałe koszty operacyjne plik .xlsx11,8 kB


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony