Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Zasady rachunkowości Pochodne instrumenty finansowe

Pochodne instrumenty finansowe

Instrumenty pochodne, z których korzysta Grupa Kapitałowa w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym ze zmianami stóp procentowych i kursów wymiany walut, to przede wszystkim kontrakty walutowe typu forward. Tego rodzaju pochodne instrumenty finansowe są wyceniane do wartości godziwej. Instrumenty pochodne wykazuje się jako aktywa, gdy ich wartość jest dodatnia, i jako zobowiązania - gdy ich wartość jest ujemna.
Zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych, które nie spełniają zasad rachunkowości zabezpieczeń są bezpośrednio odnoszone do zysku lub straty netto roku obrotowego.
Wartość godziwa walutowych kontraktów forward jest ustalana poprzez odniesienie do bieżących kursów terminowych (forward) występujących przy kontraktach o podobnym terminie zapadalności. Wartość godziwa kontraktów na zamianę stóp procentowych jest ustalana na podstawie modelu wyceny uwzględniającego dostępne dane rynkowe, w tym w szczególności bieżące terminowe stopy procentowe. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym instrumenty finansowe prezentowane są jako pozycje krótkoterminowe z uwzględnieniem przewidywanego okresu realizacji aktywów i zobowiązań.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony