Raport finansowy

Niepewność szacunków i założeń

Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym okresie sprawozdawczym. Jednostka dominująca przyjęła założenia i szacunki na temat przyszłości na podstawie wiedzy posiadanej podczas sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Występujące założenia i szacunki mogą ulec zmianie na skutek wydarzeń w przyszłości wynikających ze zmian rynkowych lub zmian niebędących pod kontrolą spółki. Takie zmiany są odzwierciedlane w szacunkach lub założeniach w chwili wystąpienia.

Utrata wartości udziałów w jednostkach stowarzyszonych

Na dzień bilansowy Grupa Kapitałowa dokonuje oceny, czy występują obiektywne dowody na utratę wartości udziałów w jednostkach stowarzyszonych zgodnie z MSR 36. W tym celu Grupa Kapitałowa dokonuje analizy przesłanek wskazujących na utratę wartości. Do istotnych obiektywnych przesłanek zalicza się głównie poważne problemy finansowe jednostki, zaistnienie znaczących i niekorzystnych dla jednostki zmian o charakterze technologicznym, rynkowym, gospodarczym lub prawnym w otoczeniu, w którym jednostka prowadzi działalność. 
Grupa Kapitałowa zachowując zasadę ostrożnej wyceny oraz uwzględniając dowody mające wpływ na utratę wartości udziałów zgodnie z MSR 36, prezentuje na koniec okresu sprawozdawczego zaktualizowaną wartość udziału w jednostkach stowarzyszonych. 

Utrata wartości aktywów, w tym wartości firmy oraz aktywów niematerialnych

Na każdy dzień bilansowy Grupa Kapitałowa analizuje przesłanki utraty wartości aktywów, oraz jeśli to wymagane, przeprowadza test na utratę ich wartości. 
Na dzień bilansowy Grupa Kapitałowa analizuje przesłanki utraty wartości aktywów pochodzące z zewnętrznych i wewnętrznych źródeł informacji. W przypadku stwierdzenia, że na dzień bilansowy występuje jedna lub więcej okoliczności wskazujących na utratę wartości, Grupa Kapitałowa przeprowadza dalsze etapy procedury aktualizacji wyceny aktywów. Szczególnej uwagi wymagają te aktywa, których wartość była już w okresach wcześniejszych korygowana o odpisy aktualizujące oraz te, których wartość jest najbardziej wrażliwa na wystąpienie przesłanek utraty wartości. 
Procedura testu na utratę wartości wymaga oszacowania wartości odzyskiwalnej i porównania z wartością bilansową składnika aktywów. Z kolei wartość odzyskiwalna ustalona jest w drodze porównania i wyboru wyższej z wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży i wartości użytkowej. Ocenę utraty wartości Grupa Kapitałowa przeprowadza na poziomie pojedynczego składnika aktywów, jak również na poziomie grupy aktywów powiązanych ze sobą lub łącznie przyczyniających się do generowania przepływów pieniężnych. Test dla grupy aktywów przeprowadzany jest na poziomie tzw. ośrodka wypracowującego środki pieniężne. 
Oceniając prawdopodobieństwo osiągnięcia przyszłych korzyści ekonomicznych, stosując rozsądne i udokumentowane założenia jednostka dominująca Grupy Kapitałowej dokonała oceny czy występują przesłanki wskazujące na to, że odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, który był ujęty w okresach poprzednich, w odniesieniu do danego składnika rzeczowego majątku trwałego, jest zasadny. W ocenie Zarządu jednostki dominującej oszacowana wartość w okresach poprzednich, w odniesieniu do danego środka trwałego, nie uległa zmianie i brak jest podstaw do odwrócenia odpisu aktualizującego wartość.

Wartość godziwa instrumentów finansowych

Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek ustala się wykorzystując odpowiednie techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i założeń jednostka Grupy Kapitałowej kieruje się profesjonalnym osądem. 
W wycenie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań jednostka Grupy Kapitałowej wykorzystuje dane rynkowe obserwowalne w zakresie w jakim jest to możliwe. W przypadku, gdy do wyceny wartości godziwej aktywów lub zobowiązań, zastosowanie notowanych cen rynkowych nie jest możliwe, jednostka Grupy Kapitałowej angażuje zewnętrznych wykwalifikowanych rzeczoznawców do przeprowadzenia wyceny.

Stawki amortyzacyjne

Grupa Kapitałowa dokonuje corocznej weryfikacji wartości końcowej, metody amortyzacji oraz przewidywanych okresów użytkowania środków trwałych podlegających amortyzacji.
W ocenie Zarządu jednostki dominującej środki trwałe wykorzystywane są w równomiernym stopniu. Odpisy amortyzacyjne ustala się poprzez oszacowanie okresów użytkowania i równomierne rozłożenie wartości podlegającej umorzeniu. 
Celem stwierdzenia prawidłowości przyjętego okresu eksploatacji środków trwałych dokonuje się ich przeglądu, ocenie podlega:

  • stopień zużycia technicznego,
  • stopień zużycia technologicznego,
  • intensywność dotychczasowej eksploatacji,
  • intensywność przewidywanej eksploatacji,
  • przewidywany okres żywotności,
  • dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Ponadto przeprowadza się konsultacje z osobami odpowiedzialnymi za eksploatację środków trwałych,z użytkownikami i specjalistami branżowymi. W wyniku przeglądu dokonanego na dzień 31 grudnia 2017 roku uznano, iż okresy użytkowania aktywów przyjęte przez Grupę Kapitałową dla celów amortyzacji odzwierciedlają oczekiwany okres przynoszenia korzyści ekonomicznych przez te aktywa w przyszłości.

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego

Grupa Kapitałowa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego są wyceniane przy zastosowaniu stawek podatkowych, które będą stosowane na moment zrealizowania składnika aktywów, przyjmując za podstawę przepisy podatkowe, które obowiązywały na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wycena rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych

Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą metod aktuarialnych.
Przyjęte, na koniec 2015 roku, założenia techniczne, metodologia wyliczeń oraz analiza zmian wartości Rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych (odpraw emerytalnych i rentowych) nie uległy istotnej zmianie. Zmiana rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych w okresie sprawozdawczym związana była z ujęciem prognozowanych wartości świadczeń obliczonych przez niezależnego aktuariusza na ostatni dzień roku obrotowego.

Wycena zapasów

Jednostki Grupy Kapitałowej na koniec okresu sprawozdawczego dokonają analizy wystąpienia przesłanek utraty wartości zapasów. Na podstawie oglądu zapasów magazynowych i analizy danych z ewidencji rotacji stwierdza się, czy zapasy straciły (częściowo lub całkowicie) wartość użytkową lub wartość handlową. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów, wynikającą z ksiąg rachunkowych, do ceny sprzedaży netto. Jednostki Grupy Kapitałowej ustalają wiarygodną cenę sprzedaży netto dla poszczególnych rodzajów zapasów lub każdej z ich pozycji. 

Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymi

Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak odpowiednich punktów odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami. 
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z wysokimi odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż w krajach o bardziej dojrzałym systemie podatkowym.
W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.

Z dniem 15 lipca 2016 roku do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania, jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisów ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny. Wszelkie występowanie (i) nieuzasadnionego dzielenia operacji, (ii) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, (iii) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących oraz (iv) inne postępowania o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych, mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje będą wymagać znacznie większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych transakcji.

Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych przepisów umożliwi polskim organom kontroli podatkowej kwestionowanie realizowanych przez podatników prawnych ustaleń i porozumień, takich jak restrukturyzacja i reorganizacja grupy.

Ocena ryzyka utraty wartości aktywów w kontekście kapitalizacji giełdowej

Na dzień 31 grudnia 2017 roku jednostka dominująca dokonała oceny wystąpienia przesłanek pochodzących z zewnętrznych i wewnętrznych źródeł informacji odnośnie utraty wartości składników aktywów. W myśl MSR 36 par. 12 pkt. (d) istnieją przesłanki świadczące o możliwości utraty wartości któregoś ze składników aktywów w sytuacji, gdy wartość bilansowa aktywów netto jest wyższa od wartości ich rynkowej kapitalizacji (wartość księgowa akcji ELEKTROBUDOWA SA na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła: 90,77 zł, wartość rynkowa: 77,50 zł).

Zarząd jednostki dominującej przeprowadził test na utratę wartości aktywów i w tym celu oszacował wartość odzyskiwalną składników aktywów jednostki dominującej ELEKTROBUDOWA SA oraz spółki zależnej ENERGOTEST sp. z o.o. W wyniku przeprowadzonego testu dla aktywów, ustalona wartość odzyskiwalna przekroczyła wartość bilansową testowanych aktywów, co nie dało podstaw do dokonania odpisu z tytułu utraty wartości.

Ujmowanie przychodów

Zgodnie z opisem zamieszczonym w punkcie 4.23 preferowanym przez Grupę Kapitałową sposobem pomiaru wartości dóbr i usług, które są przekazywane klientom w miarę upływu czasu jest metoda oparta na nakładach (metoda udziału kosztów poniesionych do dnia ustalenia przychodów w całkowitych kosztach świadczenia). 
W przypadku tej metody przychody z wykonania kontraktów długoterminowych, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego - po odliczeniu przychodów, które wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych okresach obrotowych - ustala się proporcjonalnie do stopnia zaawansowania, mierzonego udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach usługi.
Podstawowym elementem umożliwiającym wycenę przychodów ze sprzedaży są budżety poszczególnych kontraktów. Budżety poszczególnych kontraktów podlegają formalnemu procesowi aktualizacji (rewizji) w oparciu o bieżące informacje i sporządzane są przez kompetentne zespoły, merytorycznie odpowiedzialne za realizacje danego obszaru na podstawie wiedzy i doświadczenia. W przypadku zaistnienia zdarzeń pomiędzy oficjalnymi rewizjami budżetu, które w istotny sposób wpływają na wynik kontraktu wartość całkowitych przychodów lub kosztów kontraktu może zostać zaktualizowana wcześniej.
Gdyby szacunek łącznych kosztów pozostałych do poniesienia, dotyczący realizowanych kontraktów wzrósł w stosunku do aktualnie oszacowanych kosztów Grupy Kapitałowej, kwota przychodu uległaby zmniejszeniu.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony