Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Zasady rachunkowości Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień ich powstania ujmuje się w wartości godziwej (bieżącej przewidywanej zapłaty), a następnie w okresach późniejszych wycenia się według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) metodą efektywnej stopy procentowej, pomniejszając jednocześnie o odpisy z tytułu utraty wartości.
Odpis aktualizujący wartość z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług tworzy się, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że Grupa Kapitałowa nie będzie w stanie uzyskać wszystkich należnych kwot wynikających z pierwotnych warunków umów. Kwota odpisu stanowi różnicę pomiędzy wartością bilansową a wartością bieżącą oczekiwanych strumieni pieniężnych zdyskontowanych według efektywnej stopy procentowej. Kwotę odpisu aktualizującego wartości ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
Pozostałe należności finansowe obejmują w szczególności należności z tytułu kaucji gwarancyjnych i wadialnych, odszkodowań, naliczonych kontrahentom kar umownych oraz należności z tytułu sprzedaży środków trwałych z odroczonym terminem płatności. Odroczoną należność jednostki Grupy Kapitałowej nie traktują jako należność handlową powstałą w cyklu operacyjnym. Pozostałe należności finansowe są prezentowane zgodnie z charakterem aktywów, do jakich się odnoszą - odpowiednio jako aktywa trwałe lub obrotowe.
Na dzień bilansowy ustala się wartość bieżącą należności długoterminowych poprzez aktualizację kwoty dyskonta w związku z upływem czasu stosując metodę efektywnej stopy procentowej.
Zaliczki przekazane z tytułu przyszłych zakupów rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych oraz zapasów prezentowane są zgodnie z charakterem aktywów jako aktywa trwałe lub obrotowe w ramach pozostałych aktywów niefinansowych. Jako aktywa niepieniężne zaliczki nie podlegają dyskontowaniu.
Należności budżetowe prezentowane są w ramach pozostałych aktywów niefinansowych, z wyjątkiem należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, które stanowią w bilansie odrębne pozycje.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony