Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS

Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS

Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z późniejszymi zmianami stanowi, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Grupa Kapitałowa tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów w wysokości odpisu podstawowego. Podmioty Grupy Kapitałowej w związku ze sprawowaniem opieki socjalnej nad emerytami i rencistami dokonują zwiększenia Funduszu o odpis na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki. Celem Funduszu jest finansowanie działalności socjalnej, pożyczek udzielonych jej pracownikom oraz pozostałych kosztów socjalnych.
Grupa Kapitałowa skompensowała aktywa Funduszu ze swoimi zobowiązaniami wobec Funduszu ponieważ aktywa te nie spełniają definicji aktywów Grupy Kapitałowej.

Tabele poniżej przedstawiają analitykę aktywów, zobowiązań oraz kosztów Funduszu.

Zobowiązania
  Stan na dzień
31 grudnia 2017
Stan na dzień
31 grudnia 2016
Pożyczki udzielone pracownikom 2 379 2 572
Środki pieniężne 3 673 3 383
Zobowiązania z tytułu Funduszu (4 844) (4 822)
Saldo po skompensowaniu 1 208 1 133

Plik z danymi w formacie xlsx 
Zobowiązania plik .xlsx11,1 kB

Koszty Funduszu
  Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Odpisy na Fundusz w okresie obrotowym 2 334 2 286

Plik z danymi w formacie xlsx 
Koszty Funduszu plik .xlsx10,9 kB


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony