Raport finansowy

Umowa leasingu, w ramach której zasadniczo całość ryzyka i wszystkie pożytki z tytułu posiadania aktywów zostały przeniesione na leasingobiorcę klasyfikuje się jako leasing finansowy.
Przedmiot leasingu ujmuje się w aktywach z dniem rozpoczęcia leasingu i wycenia w ich wartości godziwej, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową i zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu, tak by stopa od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą.
Podlegające amortyzacji aktywa nabyte w ramach leasingu finansowego amortyzowane są metodą liniową przez okres użytkowania aktywów lub okres leasingu.
Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako koszty operacyjne w zysku lub stracie metodą liniową przez okres trwania leasingu.
Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane jako koszt w okresie, w którym stają się należne.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony