Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Kredyty i pożyczki

Kredyty i pożyczki

Kredyty i pożyczki
 Stan na dzień 31 grudnia 2017Stan na dzień 31 grudnia 2016
Zobowiązania z tytułu kredytów (nominał) - 34 929
Zobowiązania z tytułu odsetek od kredytów - 92
Kredyty i pożyczki - 35 021

W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz po dniu sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki niewywiązania się ze spłaty kapitału bądź odsetek lub naruszenia innych warunków umów kredytowych. Jednostka dominująca ELEKTROBUDOWA SA krótkookresowo wspiera finansowanie kredytem w rachunku bieżącym.

Kredyty i pożyczki - stan na dzień 31 grudnia 2017 roku
Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu /pożyczki/ wg umowyKwota kredytu /pożyczki/ pozostała do spłatyWarunki
oprocentowania
Okres
obowiązywania umowy
 Zabezpieczenia
    w tys. zł waluta w tys. zł waluta        
ING BANK ŚLĄSKI S.A Katowice               cesja wierzytelności z kontraktów handlowych; zastawy rejestrowe na urządzeniach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; hipoteka kaucyjna do wysokości 3 000 tys. zł KW nr KA1D/00018183/0, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

kredyt w rachunku bieżącym (limit krzyżowy
z gwarancjami)
  10 000 - WIBOR 1M
+ marża banku
do 30.01.2019 roku *
BANK HANDLOWY S.A. Warszawa              
cesja wierzytelności z kontraktów handlowych; hipoteka do wysokości 50 000 tys. zł KW nr KA1T/00060238/5 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; 2 weksle in blanco zabezpieczone wyżej wymienioną hipoteką
kredyt w rachunku bieżącym   15 000 - WIBOR 1M
+ marża banku
do 08.11.2018 roku *
limit kart kredytowych   200 -        
BANK PEKAO S.A. Kraków              
cesja wierzytelności z kontraktów handlowych; hipoteka kaucyjna do wysokości 22 400 tys. zł KW nr KN1N/00013390/8, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 1 weksel in blanco
kredyt w rachunku bieżącym   7 500 - WIBOR 1M
+ marża banku
do 30.04.2018 roku *
PKO BP S.A. Warszawa               cesja wierzytelności z kontraktów handlowych; hipoteka do wysokości 220 295 tys. zł KW nr KA1K/00043349/3 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
kredyt w rachunku bieżącym   25 000 - WIBOR 1M
+ marża banku
do 28.02.2018 roku *
mBank S.A. Warszawa                
kredyt w rachunku bieżącym   10 000 - WIBOR ON
+ marża banku
do 28.09.2018 roku * cesja wierzytelności z kontraktów handlowych; hipoteka do wysokości 4 000 tys. zł KW nr PL1P/00119678/5 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 6 weksli in blanco
BGŻ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Warszawa                
kredyt w rachunku bieżącym   1 000 - WIBOR 1M
+ marża banku
do 05.10.2018 roku * weksel in blanco, cesja generalna z tytułu istniejących i przyszłych wierzytelności od dłużników, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
    68 700   0          

 * Przedmiotowe kredyty są kredytami krótkoterminowymi bez określonego terminu spłaty, a wymienione daty są datami obowiązywania umów.

Plik z danymi w formacie xlsx 
Kredyty i pożyczki - stan na dzień 31 grudnia 2017 roku plik .xlsx13,0 kB

Kredyty i pożyczki - stan na dzień 31 grudnia 2016 roku
Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu /pożyczki/ wg umowy

Kwota kredytu /pożyczki/ pozostała do spłaty

Warunki oprocentowaniaOkres obowiązywania
umowy
 Zabezpieczenia
    w tys. zł waluta w tys. zł waluta        
ING BANK ŚLĄSKI S.A Katowice              
cesja wierzytelności z kontraktów handlowych; zastawy rejestrowe na urządzeniach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; hipoteka kaucyjna do wysokości 3 000 tys. zł KW nr KA1D/00018183/0, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
kredyt w rachunku bieżącym (limit krzyżowy z gwarancjami)   10 000 - WIBOR 1M
+ marża banku
do 30.01.2019 roku *
BANK HANDLOWY S.A. Warszawa               cesja wierzytelności z kontraktów handlowych; hipoteka do wysokości 50 000 tys. zł KW nr KA1T/00060238/5 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; 2 weksle in blanco zabezpieczone wyżej wymienioną hipotekąkredyt w rachunku bieżącym   15 000 - WIBOR 1M
+ marża banku
do 09.11.2017 roku *
kredyt obrotowy   36 000 34 929 WIBOR 1M
+ marża banku
do 31.12.2017 roku  
limit kart kredytowych   200 -        
BANK PEKAO S.A. Kraków               cesja wierzytelności z kontraktów handlowych; hipoteka kaucyjna do wysokości 22 400 tys. zł KW nr KN1N/00013390/8, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 1 weksel in blanco

kredyt w rachunku bieżącym   7 500 - WIBOR 1M
+ marża banku
do 30.04.2017 roku *
PKO BP S.A. Warszawa               cesja wierzytelności z kontraktów handlowych; hipoteka do wysokości 220 295 tys. zł KW nr KA1K/00043349/3 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 2 weksle in blanco
kredyt w rachunku bieżącym   25 000 - WIBOR 1M
+ marża banku
do 28.02.2017 roku *
mBank S.A. Warszawa               cesja wierzytelności z kontraktów handlowych; hipoteka do wysokości 4 000 tys. zł KW nr PL1P/00119678/5 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 6 weksli in blanco
kredyt w rachunku bieżącym   10 000 - WIBOR ON
+ marża banku
do 29.09.2017 roku *
BGŻ BNP PARIBAS BANK
POLSKA S.A.
Warszawa               weksel in blanco, cesja generalna z tytułu istniejących i przyszłych wierzytelności od dłużników, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
kredyt w rachunku bieżącym   1 000 - WIBOR 1M
+ marża banku
do 07.10.2017 roku *
    104 700   34 929          

 * Przedmiotowe kredyty są kredytami krótkoterminowymi bez określonego terminu spłaty, a wymienione daty są datami obowiązywania umów. 

Plik z danymi w formacie xlsx 
Kredyty i pożyczki - stan na dzień 31 grudnia 2016 roku plik .xlsx13,6 kB


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony