Raport finansowy

Kredyty i pożyczki

Kredyty bankowe i pożyczki ujmuje się według wartości godziwej pomniejszonej o koszty transakcyjne.
W późniejszym okresie kredyty i pożyczki wyceniane są według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), natomiast różnicę pomiędzy wpływami z transakcji (pomniejszonymi o koszty transakcji) a wartością wykupu wykazuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów przez okres trwania umowy pożyczki, metodą efektywnej stopy procentowej.
Kredyty i pożyczki zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych chyba, że Grupa Kapitałowa posiada bezwarunkowe prawo do odroczenia spłaty o co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony